Tallinna Linnavolikogu

 

Eestseisuse koosoleku päevakorra projekt

 

Tallinn

13. september 2007 nr 15

 

Päevakorra kinnitamine

Algus kell 16:00

 

I Tallinna Linnavolikogu  20.09.07 istungi päevakorra projekt

1. Muudatused linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosseisus (eelnõu nr 299)

2. Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele) (eelnõu nr 209)

3. Paljassaare tee 31, 33 ja 35 kruntide ning lähiala detailplaneering Paljassaare tee 35 krundi osas kehtestamine Põhja-Tallinnas (eelnõu nr 282)

4. Nõmme linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (eelnõu nr 280)

5. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Ed. Vilde tee 124b kinnistut koormava hoonestusõiguse 1/2 kaasomandis oleva osa võõrandamiseks (eelnõu nr 283)

6. Pirita tee 110, Kose tee 7A kinnistu jagamisel tekkiva Rummu tee 4b kinnistu ja Rummu tee 4 kinnistute ühendamine, ühendatud kinnistu kaasomandi valdamise ja kasutamise korra tingimuste määramine, ühendatud kinnistule hoonestusõiguse seadmine ja Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 otsuse nr 489 kehtetuks tunnistamine (eelnõu nr 293)

7. Anni tn 16 kinnistu müük (eelnõu nr 291)

8. Tallinnas Võistluse tn 3-5 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 295)

9. Tallinnas Luise tn 24-6 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 296)

10. Pikk tn 1/Nunne tn 2/Lai tn 2 ja Pikk tn 3 äriruumide läbirääkimistega pakkumise teel üürile andmine (eelnõu nr 297)

11. Astangu tn 22 korter 52 üürile andmine Haabersti linnaosas (eelnõu nr 281)

12. Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon  Vene õppekeelega koolide üleminekust osalisele eestikeelsele õppetööle).

Arupärimisele vastab abilinnapea Kaia Jäppinen

 

II Menetluses olevad eelnõud

 

III Arupärimised

 

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees


 

Menetluses olevad eelnõud

13.09.07

Eelnõu esitaja
Läbivaatajad

Juhtivkomisjoni (läbivaataja) seisukoht

Volikogu istungile esitamise aeg

1.  Nr 131  - 04.04.07 Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (eelnõu nr 131)

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

Linnavalitsuse seisukoht 11.04.07- Nõustuda.

Linnavarakomisjon 11.04.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

Volikogu istung 19.04.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

2.  Nr 203  - 31.05.07 Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (eelnõu nr 203)

Juhtivkomisjon: Revisjonikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
juhtivspetsialist Terje Moks;
Linnavalitsusele saadetud 04.06.07.

Linnavalitsuse seisukoht 13.06.07- Nõustuda eelnõu punktidega 1 ja 2 ning mitte nõustuda punktiga 3..

Revisjonikomisjon 03.09.07 otsustas 1. nõustuda Tallinna Linnavalitsuse 13.06.2007 seisukohaga.2. jätta Tallinna Linnavolikogu eelnõust välja punkt 3.

Volikogu istung 06.09.07  otsustas  lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

 

 

II lugemine

 

3.  Nr 204  - 31.05.07 Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006 (eeolnõu nr 204)

Juhtivkomisjon: Revisjonikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
juhtivspetsialist Terje Moks;
Linnavalitsusele saadetud 04.06.07.

Linnavalitsuse seisukoht 20.06.07- Mitte nõustuda.

Revisjonikomisjon 03.09.07 otsustas 1. jätkata arutelu järgmisel revisjonikomisjoni koosolekul.2. võtta Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu välja Tallinna Linnavolikogu 06.09.2007 istungi päevakorra projektist.

Volikogu istung 06.09.07  otsustas  jätta päevakorra projektist välja

 

 

 

4.  Nr 210  - 31.05.07 Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Marie Underi mälestusmärgist) (eelnõu nr 210)

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnamajanduskomisjon;
Linnavalitsus;
 Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 31.05.07.

Linnavalitsuse seisukoht 20.06.07- 1.Toetada osaliselt linnavolikogu otsuse eelnõu nr 210 seletuskirjas toodud põhjustel 2.Teha Tallinna Linnavolikogule ettepanek eelnõu nr 210 punktist 1 jätta välja tähtaeg "27.märts 2008"..

Linnamajanduskomisjon 11.09.07 otsustas jätta päevakorra projektist välja.

Haridus- ja kultuurikomisjon 12.09.07 otsustas jätta päevakorra projektist välja.

 

 

 

5.  Nr 226  - 08.06.07 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine (eelnõu nr 226)

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Keskkonnakomisjon;
Linnamajanduskomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 08.06.07.

Linnavalitsuse seisukoht 20.06.07- Nõustuda Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu paragrahv 1 lõikega 1 ja mitte nõustuta määruse eelnõu paragrahv 1 lõikega 2.

Keskkonnakomisjon 13.08.07 otsustas toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:

Linnamajanduskomisjon 14.08.07 otsustas lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

 

 

 

6.  Nr 253  - 15.06.07 Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta (eelnõu nr 253)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Õiguskomisjon;
Linnavalitsus;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 15.06.07.

Linnavalitsuse seisukoht 12.09.07- Mitte toetada.

 

 

 

7.  Nr 257  - 21.06.07 Ülesande andmine linnavalitsusele (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta) (eelnõu nr 257)

Juhtivkomisjon: Linnamajanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Rahanduskomisjon;
Tarbijakaitsekomisjon;
Linnavalitsus;
 Triinu Täht;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 21.06.07.

Linnavalitsuse seisukoht 29.06.07- Mitte toetada.

Linnamajanduskomisjon 14.08.07 otsustas mitte toetada eelnõu.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Mati Eliste

Rahanduskomisjon 03.09.07 otsustas mitte toetada eelnõu.

Tarbijakaitsekomisjon 13.09.07 otsustas 

 

 

 

8.  Nr 269  - 14.08.07 Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (eelnõu nr 269)

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnamajanduskomisjon;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Rahanduskomisjon 21.08.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults

Linnamajanduskomisjon 28.08.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.

Volikogu istung 06.09.07  otsustas  lõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

 

 

II lugemine

 

9.  Nr 277  - 23.08.07 Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele (parkimise korraldamisest) (eelnõu nr 277)

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Korrakaitsekomisjon;
Linnamajanduskomisjon;
Linnavalitsus;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
Linnavalitsusele saadetud 23.08.07.

Linnavalitsuse seisukoht 05.09.07- Mitte toetada.

Linnamajanduskomisjon 11.09.07 otsustas jätta päevakorra projektist välja.

 

Korrakaitsekomisjon 18.09.07 otsustas 

 

 

10.              Nr 278  - 23.08.07 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Jüri Vilmsile mälestusmärgi püstitamise kohta) (eelnõu nr 278)

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
 Triinu Täht;
Linnavalitsusele saadetud 23.08.07.

Linnavalitsuse seisukoht 12.09.07- Nõustuda.

 

 

 

11.              Nr 292  - 06.09.07 Ülesande andmine linnavalitsusele (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta) (eelnõu nr 292)

Juhtivkomisjon: Haridus- ja kultuurikomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavalitsus;
 Triinu Täht;
Linnavalitsusele saadetud 06.09.07.

 

 

 

12.              Nr 294  - 10.09.07 Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (eelnõu nr 294)

Juhtivkomisjon: Õiguskomisjon;
Läbivaatajad: 
Haridus- ja kultuurikomisjon;
Tarbijakaitsekomisjon;
juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;

 

 

 

13.              Nr 298  - 10.09.07 Tallinnas Tondi tn 22-3 asuva korteriomandi müük (eelnõu nr 298)

Juhtivkomisjon: Rahanduskomisjon;
Läbivaatajad: 
Linnavarakomisjon;
välissuhete nõunik Riina Altpere;
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;

Linnavarakomisjon 12.09.07 otsustas toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

14.              Nr 300  - 12.09.07 Munitsipaaleluruumi aadressil Puhangu tn 10 korter 78 üürile andmine (eelnõu nr 300)

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 

15.              Nr 301  - 12.09.07 Linnamäe tee11 korter 173 üürile andmine Lasnamäe linnaosas (eelnõu nr 301)

Juhtivkomisjon: Linnavarakomisjon;
Läbivaatajad: 
välissuhete nõunik Riina Altpere;

 

 

 


Arupärimiste loetelu

 

1. Lasteaiakohtadest ning lasteaedade olukorrast

Esitaja: Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Kärner

Vastaja: linnapea Edgar Savisaar

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

2. Moskva ja Kotka visiitide kohta

Esitaja: Reformierakonna fraktsiooni liige Kairi Kärner

Vastaja: linnapea Edgar Savisaar

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

3. Võimalikust tee-ehitusest läbi Stroomi ja Harku metsade

Esitaja: Linnavolikogu liige Epp Alatalu

Vastaja: linnapea Edgar Savisaar

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

4. Tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi

Esitaja: Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe

Vastaja: abilinnapea Jaanus Mutli

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

5. Õpilastele tervisliku koolitoidu kindlustamise võimalustest

Esitaja: Linnavolikogu liige Kaja Laanmäe

Vastaja: abilinnapea Merike Martinson

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

6. Õpetajatest Tallinna koolides

Esitaja: Linnavolikogu liige Matti Martinson

Vastaja: linnapea Edgar Savisaar

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

7. Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest

Esitaja: Linnavolikogu liige Tiina  Mägi

Vastaja: linnapea Edgar Savisaar

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

8. Koolilõuna kohta

Esitaja: Linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakosta

Vastaja: abilinnapea Kaia Jäppinen

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

9. Alaealiste võimalikust sissepääsukeelust alkoholi propageerivatele üritustele

Esitaja: Linnavolikogu liige Liisa-Ly Pakosta

Vastaja: abilinnapea Jaanus Mutli

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.

 

10. Hoonestusõiguse seadmisest 15 munitsipaalkoolile

Esitaja: linnavolikogu liikmed Maimu Berg ja Nikolai Stelmach

Vastaja: linnapea Edgar Savisaar

Kirjaliku ja suulise vastamise taotlus.