TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

5. aprill 2007 nr 7

 

Istung algas kell 14.00 ja lõppes kell 19.20.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Deniss Boroditš, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Maksim Krivorutšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Jüri Pino, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Triinu Rajasalu, Indrek Raudne, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Hannes Rumm, Erika Salumäe, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman ja Jaak Vihmand, linnapead Jüri Ratas ja Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Kaia Jäppinen, Merike Martinson ja Jaanus Mutli, linnaametnikud Toomas Sepp, Jaanus Martinov, Alo Brandt, Priit Pärtelpoeg, Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra ja Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb ning linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Kätlin Atonen, Jaak Juske, Katrin Kello, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Marii Viks ja Terje Vonbret.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Liisa-Ly Pakosta, Oleg Rebane ja Hardi Volmer.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda M. Berg, N. Stelmach, T. Mägi ja M. Martinson.

T. Vitsut teatas, et Tallinna Linna Valimiskomisjoni 28. märtsi 2007 otsusega nr 8 peatati seoses Riigikogu liikmeks valimisega R. Ratase, K. Pentuse, T. Rõivase, E. Noole, T. Tõniste ja E. Salumäe volitused linnavolikogu liikmetena ning määrati linnavolikogu liikmeteks S. Bogovski, K. Karisma-Krumm, S. Melehhova, J. Pino, L. Parek ja K. Pärnits ning seoses Riigikogu liikme volituste lõppemisega taastati I. Raudse ja S. Ivanovi volitused linnavolikogus ja lõppesid E. Eensaare  ja J. Trei volitused.

T. Vitsut teatas, et Tallinna Linna Valimiskomisjoni 3. aprilli 2007 otsusega nr 10 taastati E. Salumäe volitused linnavolikogu liikmena ja lõpetati K. Pärnitsa volitused, peatati S. Školnikovi volitused kuni 3. juulini 2007 ja määrati linnavolikogu liikmeks M. Krivorutšenko, samuti lõpetati M. Savisaare volitused isikliku avalduse alusel seoses elukoha muutusega, Tallinna Linna Valimiskomisjoni 5. aprilli otsusega nr 11 peatati H. Pevkuri volitused linnavolikogu liikmena seoses tema asumisega Riigikogu liikmeks ja määrati linnavolikogu liikmeks R. Kalm.

T. Vitsut teatas, et Reformierakonna fraktsioon kinnitas 5. aprilli 2007 koosolekul fraktsiooni liikmeteks S. Ivanovi, K. Karisma-Krummi, R. Kalmi ja S. Melehhova ning fraktsiooni esimeheks kinnitati R. Hosmer ja aseesimeesteks M. Kubo ning T. Rajasalu.

T. Vitsut teatas, et Isamaaliidu fraktsioon kinnitas 5. aprilli 2007 koosolekul fraktsiooni liikmeteks L. Pareku, J. Pino ja I. Raudse ning fraktsiooni esimeheks M. Tarumi.

T. Vitsut teatas, et Keskerakonna fraktsioon kinnitas 5. aprilli 2007 koosolekul fraktsiooni liikmeteks S. Bogovski ja M. Krivorutšenko.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Vitsut tegi ettepaneku tõsta päevakorrapunkt nr 3 Revisjonikomisjoni liikme valimine” päevakorrapunktiks nr 5 ning jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 11 Linnavara võõrandamise korra muutmine”, päevakorrapunkt nr 16 “Loa andmine Mustamäe Linnaosa Valitsusele Aktsiaseltsiga Ekraan (likvideerimisel) 29. detsembril 1996 sõlmitud rendilepingust nr 1002 tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmiseks” ja päevakorrapunkt nr 22 “Eluruumi otsustuskorras müük Nõmme linnaosas”. Ettepanekuga nõustuti.

M. Berg teatas, et kannab Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehena ette päevakorrapunkti nr 13 “Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele”. T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

 

Häälteenamusega (55 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Tallinna linnapea ametist vabastamine

2.  Muudatused linnavalitsuse koosseisus

3.  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

4.  Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

5.  Revisjonikomisjoni liikme valimine

6.  Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine

7.  Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine

8.1 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

8.2 Ülesande andmine linnavalitsusele (gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest                  65-aastastele ja vanematele tallinlastele)

9.  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmine

10.  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine

11.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)

12.  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (kõnniteedest)

13.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks

14.  Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine

15.  Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutmine

16.  Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks

17.  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kelmiküla Lasteaed asutamine

18.  Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

19.  Tallinna ruumiandmete registri asutamine

20.  Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega

21.  Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine

22.  Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine

23.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine

24.  Õismäe tee 122 korter 31 üürile andmine

25.  Tallinna linnapea valimine

26.  Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

27.  Linnavalitsuse liikmete kinnitamine

28.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige M. Kubo toitlustamise kohta koolides).

 

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees M. Berg teatas, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon valis 5. aprilli 2007 koosolekul fraktsiooni liikmeks E. Salumäe.

Linnavolikogu liige N. Stelmach esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige T. Mägi esitas arupärimise linnapeale Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni liige M. Martinson esitas Reformierakonna fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ajuitise komisjoni moodustamisest)”.

Istungit asus juhatama kohalolev vanim linnavolikogu liige V. Mikkal.

1.      Tallinna linnapea ametist vabastamine

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut jätkas istungi juhatamist.

Sõna võtsid J. Vihmand ja L. Mihhailov.

L. Mihhailov tegi ettepaneku maksta J. Ratasele tulemustasu pooleteise  ametipalga ulatuses.

Keegi ettepaneku hääletamist ei soovinud.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, 6 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 80 “Tallinna linnapea ametist vabastamine”.

J. Ratas esines kõnega.

2.      Muudatused linnavalitsuse koosseisus

Kuulati: abilinnapea linnapea ülesannetes T. Aasa ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 81 “Muudatused linnavalitsuse koosseisus”.

3.      Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut teatas, et alates 1. maist 2006 kasutab linnavolikogu komisjoni esimehe ja aseesimehe valimisel elektroonilist hääletamissüsteemi.

T. Vitsut tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

T. Bittman seadis revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks üles L. Pareku.

L. Parek taandas enda kandidatuuri.

R. Holsmer seadis Reformierakonna fraktsiooni nimel revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks üles Ü. Lanno.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (51 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta seisukoht ja hääletada.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 52 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et Ü. Lannole antud poolthäälte arv on 21 ja vastuhäälte arv 31, seega ei osutunud salajase hääletamise tulemuse alusel revisjonikomisjoni esimeheks valituks Ü. Lanno.

4.      Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

J. Vihmand seadis revisjonikomisjoni aseesimehe kandidaadiks üles L. Mihhailovi.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (45 poolt, 4 vastu, 1 erapooletu) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta seisukoht ja hääletada.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 52 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et L. Mihhailovile antud poolthäälte arv on 33 ja vastuhäälte arv 19, seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel revisjonikomisjoni aseesimeheks valituks L. Mihhailov ning eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 82 “Revisjonikomisjoni aseesimehe valimine”.

5.      Revisjonikomisjoni liikme valimine

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

L. Mihhailov seadis revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks üles S. Bogovski.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (41 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta seisukoht ja hääletada.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 35 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et S. Bogovskile antud poolthäälte arv on 28 ja vastuhäälte arv 7, seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel revisjonikomisjoni liikmeks valituks S. Bogovski ning eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 83 “Revisjonikomisjoni liikme valimine”.

6.      Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

T. Bittman seadis Keskerakonna fraktsiooni nimel keskkonnakomisjoni esimehe kandidaadiks üles L. Škurati.

R. Holsmer seadis Reformierakonna fraktsiooni nimel keskkonnakomisjoni esimehe kandidaadiks üles M. Eliste.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (49 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta seisukoht ja hääletada.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 52 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et L. Škuratile antud poolthäälte arv on 29 ja M. Elistele antud poolthäälte arv on 23, seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel keskkonnakomisjoni esimeheks valituks          L. Škurat ning eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 84 “Linnavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe valimine”.

7.      Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

T. Sinissaar esitas Isamaaliidu fraktsiooni nimel rahanduskomisjoni aseesimehe kandidaadiks üles M. Tarumi.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (48 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta seisukoht ja hääletada.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 44 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et M. Tarumile antud poolthäälte arv on 40 ja vastuhäälte arv 4, seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel rahanduskomisjoni aseesimeheks valituks M. Tarum ning eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 85 “Linnavolikogu rahanduskomisjoni aseesimehe valimine”.

T. Vitsut teatas, et kuna järgmisena on tegemist eelnõudega, mis mõlemad reguleerivad vaktsineerimise maksumuse hüvitamist Tallinna linna eelarvest, siis vastavalt linnavolikogu töökorra punktile 16 arutatakse eelnõusid ühe päevakorrapunkti all.

8.1 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine (eelnõu nr 103)

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Küsimuse esitas M. Tarum.

Küsimusele vastas M. Martinson.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees G. Vihman. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut tegi ettepaneku asuda eelnõu hääletamise juurde ning teatas, et eelnõud pannakse eraldi hääletusele ja vähem hääli saanud eelnõu langeb linnavolikogu menetlusest välja.

Hääletamisel sai eelnõu 25 poolthäält (8 häält enam kui sama suhet reguleeriv eelnõu nr 77) ning T. Vitsut pani lõpphääletusele antud eelnõu.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 11 “Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine”.

8.2 Ülesande andmine linnavalitsusele (eelnõu nr 77)

(gripivastase vaktsineerimise kulude hüvitamisest 65-aastastele ja vanematele tallinlastele)

Kuulati: linnavolikogu liikme M. Tarumi ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Vassiljeva ja P. Mardna.

Küsimustele vastas M. Tarum.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees N. Vaino. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ei toetanud eelnõu.

T. Vitsut tegi ettepaneku asuda eelnõu hääletamise juurde ning teatas, et eelnõud pannakse eraldi hääletusele ja vähem hääli saanud eelnõu langeb linnavolikogu menetlusest välja.

Hääletamisel sai eelnõu 17 poolthäält (8 häält vähem, kui sama suhet reguleeriv eelnõu nr 103), seega langes eelnõu linnavolikogu menetlusest välja.

9.      Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmine

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees N. Vaino. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 12 “Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2000 määrusega nr 41 kinnitatud Eestkoste korraldamise juhendi muutmine”.

10.  Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra muutmine

Kuulati: linnavolikogu liikme T. Kruusimäe ettekannet.

Küsimusi esitasid K. Kärner ja P. Mardna.

Küsimustele vastas T. Kruusimäe.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon ei toetanud eelnõu.

Küsimusi esitasid T. Mägi, T. Kruusimäe ja M. Tarum.

Küsimustele vastas L. Mihhailov.

Kõnega esines M. Tarum.

Sõna võttis T. Mägi.

T. Vitsut teatas, et kuna otsuse vastuvõtmiseks on vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 vaja linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 50 linnavolikogu liiget ja puudus 13.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (22 poolt, 28 vastu, 1 erapooletu) eelnõu määrusena mitte vastu võtta.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

11.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(Väike-Õismäe asumi miljööväärtuslikuks kuulutamise kohta)

Kuulati: Haabersti Linnaosa Halduskogu liikme M. Kubo ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Lanno ja T. Mägi.

Küsimustele vastas M. Kubo.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja J. Vihmand. Linnamajanduskomisjon ei toetanud eelnõu.

Sõna võttis G. Vihman.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (23 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

12.  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(kõnniteedest)

Kuulati: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja M. Eliste. 

Sõna võtsid D. Boroditš ja N. Stelmach.

D. Boroditš tegi ettepaneku muuta eelnõu punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: “1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks eelarveliste vahendite olemasolul ehitada 2007. ja 2008. aasta jooksul välja kõnniteed Pirita linnaosa Maarjamäe asumi Kase ja Urva tänavas ning Haljas teel.”.

M. Berg nõustus ettepanekuga.

Linnamajanduskomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu punktis 1 sõna "Haljas" sõnaks "Haljal".

M. Berg ei nõustunud ettepanekuga.

Linnamajanduskomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu preambulit ja sõnastada see järgmiselt: "Teeseaduse § 25 lõike 3 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lõike 1 punktiga 8". M. Berg nõustus ettepanekuga.

Sõna sai J. Vihmand.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (51 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 86 “Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele”.

13.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Pühade ja tähtpäevade seaduse ja Eesti lipu seaduse muutmiseks

Eelnõu esitaja T. Lausing võttis eelnõu menetlusest tagasi.

14.  Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum, T. Kruusimäe, P. Mardna, T. Sinissaar, K. Kärner, N. Stelmach, Ü. Lanno, V. Mikkal ja M. Eliste.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku täiendada põhikirja projekti punkti 4.2.4 peale sõna “üldjuhul” sõnadega “Tallinna Linnavolikogu”. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Lausing tegi ettepaneku muuta eelnõu punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt: “6. Määrata asutamisel sihtasutusele kaheksa liikmeline nõukogu järgmises koosseisus:”, välja jätta punkt 6.1 ning otsuse lisas “Sihtasutuse Tallinn 2011 põhikiri” muuta punkti 4.2.3 sõnastust järgmiselt: “4.2.3 Nõukogu koosneb kaheksast (8) kuni üheteistkümnest liikmest (11), kelle volituse kestuseks on kolm (3) aastat.”. Linnavalitsus nõustus ettepanekutega.

T. Vitsut teatas, et kuna otsuse vastuvõtmiseks on vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 vaja linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 55 linnavolikogu liiget ja puudus 8.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (49 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 87 “Sihtasutuse Tallinn 2011 asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine”.

15.  Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutmine

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Küsimusi esitasid V. Mikkal, M. Tarum ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas M. Martinson.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees G. Vihman. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 88 “Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskuse "Juks" nime muutmine”.

16.  Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni aseesimees G. Vihman. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toetas eelnõu.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku muuta punkti 4.1. ja asendada sõnad "Tallinna Puuetega Noorte Õppekeskus "Juks"" sõnadega "Tallinna Puuetega Noorte Keskus Juks".

N. Vaino esitas eelnõule samasisulise muudatusettepaneku.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (46 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 89 “Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks”.

17.  Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kelmiküla Lasteaed asutamine

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimusi esitasid K. Kärner, M. Tarum ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

Küsimusi esitasid P. Mardna ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas T. Lausing.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 90 “Munitsipaallasteasutuse Tallinna Kelmiküla Lasteaed asutamine”.

18.  Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja J. Vihmand.

Linnamajanduskomisjon tegi ettepaneku muuta Haabersti linnaosa arengukava lähteülesandes etappide ja tähtaegade loetelu punktides 1 ja 1.1  tähtaeg "märts 2007" tähtajaks "aprill 2007" ning punktis 2 tähtaeg "aprill-mai 2007" tähtajaks "mai 2007".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (42 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 91 “Haabersti linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 5 minutit.

19.  Tallinna ruumiandmete registri asutamine

Kuulati: Abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja V. Prussakov. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 92 “Tallinna ruumiandmete registri asutamine”.

20.  Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Kubo, K. Kärner ja A. Ellamaa.

Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Bittman.

Kõnega esines T. Mägi.

Sõna võttis A. Ellamaa.

Rahanduskomisjon tegi ettepaneku  lisada punkt 7 järgmises sõnastuses “7. Tallinna Linnavalitsusel algatada detailplaneering punktis 1.8.11 nimetatud Tallinna linna ainukasutusse jäävast kinnisasja osast eraldiseisva kinnisasja moodustamiseks.”. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, 10 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 93 “Tallinna linna omandis oleva Vana-Viru tn 3 kinnistu vahetamine Suurtüki tn 4c asuvate korteriomanditega”.

21.  Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis T. Mägi.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (47 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 94 “Tehnika tn T5 maa munitsipaalomandisse taotlemine”.

22.  Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (48 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 95 “Kadaka pst T11 maa munitsipaalomandisse taotlemine”.

23.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja R. Reinmann. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (47 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 96 “Maade munitsipaalomandisse taotlemine”.

24.  Õismäe tee 122 korter 31 üürile andmine

Kuulati: Tallinna Kesklinna vanema M. Jürgensoni ettekannet.

Küsimuse esitas M. Tarum.

Küsimusele vastas M. Jürgenson.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 97 “Õismäe tee 122 korter 31 üürile andmine”.

25.  Tallinna linnapea valimine

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas linnapea valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

T. Vitsut esitas Keskerakonna fraktsiooni nimel linnapea kandidaadiks E. Savisaare.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku asuda hääletamiskomisjoni liikmete kandidaatide ülesseadmisele.

R. Veber seadis hääletamiskomisjoni liikme kandidaadiks üles T. Bittmani.

R. Holsmer seadis hääletamiskomisjoni liikme kandidaadiks üles R. Kalmi.

T. Bittman seadis hääletamiskomisjoni liikme kandidaadiks üles N. Stelmachi.

N. Stelmach taandas ennast.

R. Reinmann seadis hääletamiskomisjoni liikme kandidaadiks üles D. Boroditši.

Hääletamisel (36 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) kinnitati hääletamiskomisjon.

H. Põld tutvustas hääletamiskorda.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja salajaseks hääletamiseks 40 minutit.

Hääletamiskomisjoni esimees T. Bittman luges ette hääletamiskomisjoni protokolli (lisatud).

T. Vitsut teatas, et salajase hääletamise tulemuse alusel osutus linnapeaks valituks E. Savisaar.

O t s u s t a t i: eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 98 “Tallinna linnapea valimine”.

26.  Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Kuulati: Linnapea E. Savisaare ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 99 “Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine”.

27.  Linnavalitsuse liikmete kinnitamine

Kuulati: Linnapea E. Savisaare ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 100 “Linnavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine”.

28.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni vastust linnavolikogu liikme M. Kubo arupärimisele toitlustamise kohta koolides.

Küsimusi esitasid T. Mägi, M. Kubo ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija