TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

31. mai 2007 nr 11

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 18.55.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Jüri Pino, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand ja Hardi Volmer, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Merike Martinson, Jaanus Mutli ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Priit Pärtelpoeg, Jaanus Martinov, Vello Ervin, Mart Repnau, Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgenson ja Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Indrelk Ahlberg ning linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Jüri Kaljuvee, Kersti Kalvet, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Katrin Viks ja Marii Viks.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Andres Ellamaa, Aivar Kuusmaa, Valdek Mikkal, Oleg Rebane ja Matti Tarum.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda N. Stelmach, L. Parek, R. Holsmer, P. Mardna, A. Uukkivi, G. Vihman, T. Mägi, M. Berg, M. Kubo, T. Kruusimäe, I. Raudne, T. Lausing ja M. Sults.

T. Vitsut teatas, et Tallinna Valimiskomisjoni 22. mai 2007 otsusega nr 18 taastati E. Sepa volitused linnavolikogu liikmena ja lõpetati M. Krivorutšenko volitused.

T. Vitsut teatas, et Keskerakonna fraktsiooni koosolekul 31. mail 2007 kinnitati fraktsiooni liikmeks E. Sepp.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Vitsut tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 8 “Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine”. T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (28 poolt, 22 vastu, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

K. Laanmäe tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 5 “Ranna tee 46a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas”. Linnavalitsus esitas sama ettepaneku. T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (37 poolt, 9 vastu, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

T. Vitsut tegi ettepaneku tõsta abilinnapea J. Mutli soovil päevakorrapunktid nr 2 “Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 73 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine”, nr 3 “Tasuta sõidu õiguse andmine X noorte laulu- ja tantsupeo osalejatele 25. juunist - 1. juulini 2007” ja nr 4 “Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” viimasteks päevakorrapunktideks. Ettepanekuga nõustuti.

T. Vitsut tegi ettepaneku tõsta päevakorrapunkt nr 9 “Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine” päevakorrapunktiks nr 2. Ettepanekuga nõustuti.

Häälteenamusega (47 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” muutmine

2.  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

3.  Kesklinna linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

4.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (ehitusloa tühistamine)

5.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine

6.  Tööandja eluruumi Männiku tee 96/ Pihlaka tn 1 korter 62 üürile andmine

7.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-165 ja Erika tn 9-224 üürile andmine

8.  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 73 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

9.  Tasuta sõidu õiguse andmine X noorte laulu- ja tantsupeo osalejatele 25. juunist - 1. juulini 2007

10.  Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Linnavolikogu liige N. Stelmach esitas arupärimise abilinnapea J. Mutlile alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele (lisatud).

Linnavolikogu liikmed L. Parek ja J. Pino esitasid arupärimise abilinnapea J. Mutlile südalinna ummistanud Narva maantee liikluseksperimendi kohta (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni esimees R. Holsmer esitas Reformierakonna fraktsiooni poolt   linnavolikogu menetlusse eelnõud “Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele” (Rohelise Pealinna statuudist) ja “Ülesande andmine linnavalitsusele” (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta).

Linnavolikogu liige P. Mardna esitas arupärimise abilinnapea M. Martinsonile OÜ Koduõde ning õendus- ja arstiteenuse kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige A. Uukkivi esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige G. Vihman esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige T. Mägi esines suulise avaldusega.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees M. Berg esitas fraktsiooni poolt linnavolikogu menetlusse eelnõud “Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele” (M. Underi mälestusmärgist, “Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine” ja “Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele” (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele).

Linnavolikogu liige M. Kubo esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Haabersti liiklussõlmest (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige I. Raudne esitas arupärimise abilinnapea E. Võrgule üürivõlglastest munitsipaalkorterites (lisatud).

Keskerakonna fraktsiooni liige T. Lausing  esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Tallinna põhimääruse muutmine”.

Linnavolikogu liige M. Sults esines avaldusega (lisatud).

 

1.      Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” muutmine

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid R. Holsmer, N. Stelmach, T. Sinissaar ja M. Kubo.

Küsimustele vastas E. Savissar.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võtsid M. Kubo, E. Sepp ja N. Stelmach.

E. Sepp tegi ettepaneku sõnastada eelnõu § 1 teine lause järgmiselt: “Kui palgaline on linnavolikogu esimehe koht, määratakse linnavolikogu otsusega aseesimehele hüvitus samadel alustel linnavolikogu komisjoni esimehega.”. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (32 poolt, 5 vastu, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

E. Sepp tegi ettepaneku eelnõu paragrahvid 1 ja 2 lugeda vastavalt paragrahvideks 2 ja 3. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

Küsimusi esitasid T. Sinissaar ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas T. Vitsut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (45 poolt, vastu ei ole, 4 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 15 “Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 71 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” muutmine”.

2.      Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimehe valimine

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

T. Vitsut esitas Keskerakonna fraktsiooni nimel linnamajanduskomisjoni esimehe kandidaadiks E. Sepa.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (37 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) suleti kandidaatide nimekiri.

R. Holsmer teatas, et Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon võtavad eelnõu algatajatena eelnõu linnavolikogu menetlusest tagasi.

Sõna anti H. Põllule.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

3.      Kesklinna linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Kuulati: Tallinna Kesklinna vanema M. Jürgensoni ettekannet.

Küsimuse esitas L.-L. Pakosta.

Küsimusele vastas M. Jürgenson.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja M. Eliste. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 148 “Kesklinna linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine”.

4.      Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(ehitusloa tühistamine)

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees M. Berg teatas, et võtab eelnõu algatajana eelnõu linnavolikogu menetlusest tagasi.

5.      Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja R. Reinmann. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 149 “Maade munitsipaalomandisse taotlemine”.

6.      Tööandja eluruumi Männiku tee 96/ Pihlaka tn 1 korter 62 üürile andmine

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja R. Reinmann. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas T. Sinissaar.

Küsimusele vastas R. Reinmann.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 150 “Tööandja eluruumi Männiku tee 96/ Pihlaka tn 1 korter 62 üürile andmine”.

7.      Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-165 ja Erika tn 9-224 üürile andmine

Kuulati: Mustamäe linnaosa vanema asetäitja I. Ahlbergi ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja R. Reinmann. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 151 “Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 48-165 ja Erika tn 9-224 üürile andmine”.

8.      Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 73 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid L.-L. Pakosta ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni aseesimees T. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võtsid M. Berg, T. Kruusimäe, L.-L. Pakosta, M. Tšernogorova ja N. Stelmach.

M. Berg tegi ettepaneku muuta eelnõu § 1 punkti 3 järgmiselt: paragrahvi 5 punkti 10 muudetakse ja sõnastatakse see järgmiselt: “10) alla 4-aastase väikelapsega sõitjal;”. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga. M. Berg soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (16 poolt, 23 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

T. Kruusimäe tegi ettepaneku täiendada eelnõu paragrahve 1 ja 2 nii, et edaspidi omaks ajavahemikus 1. kuni 30. septembrini tasuta sõidu õigust Tallinna ühistranspordis I klassi õpilase saatja. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga. T. Kruusimäe soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku  hääletamisele.

Hääletamisel (15 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

L.-L. Pakosta tegi ettepaneku eelnõu I lugemine lõpetada ja saata eelnõu II lugemisele.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga. L.-L. Pakosta soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (15 poolt, 24 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, 3 vastu, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 16 “Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 73 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad” muutmine”.

9.      Tasuta sõidu õiguse andmine X noorte laulu- ja tantsupeo osalejatele                                     25. juunist - 1. juulini 2007

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid L.-L. Pakosta, T. Kruusimäe, M. Martinson, N. Stelmach ja P. Mardna.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Sepp. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võtsid J. Vihmand ja G. Vihman.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (43 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 152 “Tasuta sõidu õiguse andmine X noorte laulu- ja tantsupeo osalejatele 25. juunist - 1. juulini 2007.”

10.  Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid K. Kärner, Ü. Lanno, L.-L. Pakosta, P. Mardna ja N. Stelmach.

Küsimustele vastasid J. Mutli ja M. Repnau.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võtsid T. Sinissaar ja N. Stelmach.

T. Sinissaar tegi ettepaneku asendada eelnõu paragrahvi 5 lõikes 1 märgitud toetuse ülemmäär   15 000 krooni summaga 25 000 krooni. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Sinissaar soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (15 poolt, 24 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

N. Stelmach tegi ettepaneku võtta eelnõust välja § 3 punkt 7. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga. N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (14 poolt, 24 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku jätta eelnõu § 7 lg 1 punktis 1 ja lõikes 2 välja sulgudes olevad viited. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 17 “Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord”.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija