TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

ERAKORRALISE ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

21. juuni 2007 nr 13

 

Istung algas kell 12.00 ja lõppes kell 20.50.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut ja Hardi Volmer, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen, Merike Martinson, ja Jaanus Mutli, linnaametnikud Toomas Sepp, Alo Brandt, Priit Pärtelpoeg, Jaanus Martinov, Aave Jürgen, Vello Ervin, Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb ja Lasnamäe linnaosa vanem Kalle Klandorf ning linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Ester Kägo, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Triinu Täht, Katrin Viks ja Marii Viks.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Maimu Berg, Aivar Kuusmaa, Jüri Pino ja Nikolai Stelmach.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda I. Raudne, L. Parek, T. Bittman, M. Kubo. P. Alekand ja T. Kruusimäe.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

M. Kubo tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 39 “Arupärimisele vastamine”, kuna arupärimise esitajana on ta nõus kirjaliku vastusega ja ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

M. Tarum tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 13 “Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine””, kuna puudub tarbijakaitsekomisjoni seisukoht eelnõule.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (21 poolt, 24 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Kruusimäe tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 20 “Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010”.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (17 poolt, 30 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

Ü. Rajasalu tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 40 “Arupärimisele vastamine”. Ettepanekuga nõustuti.

R. Holsmer tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 38 “Arupärimisele vastamine”. Ettepanekuga nõustuti.

T. Kruusimäe tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 41 “Arupärimisele vastamine”. Ettepanekuga nõustuti.

 

Häälteenamusega (45 poolt, 4 vastu, erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine

2.  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)

3.  Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011

4.  Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (II lugemine)

5.  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)

6.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine)

7.  Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks (II lugemine)

8.  Osalemine välisrahastusega projektis “REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule

9.  Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine

10.  Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine

11.  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine

12.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

13.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine

14.  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine

15.  Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007

16.  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)

17.  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 230)

18.  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 231)

19.  Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal

20.  Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010

21.  Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

22.  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga moodustatavate kruntide (positsioonid 10, 11, 13, 36 ja 38) ja nende kruntide moodustamiseks ettenähtud ajutiste kruntide (positsioonid 10a, 10b, 11a, 13a, 13c, 36a, 36b ja 38a) piiride osas

23.  Räägu tn 10/Vuti tn 89/Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

24.  Tartu mnt 50 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

25.  Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramine

26.  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutmine

27.  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b

28.  Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale

29.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine

30.  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müük

31.  Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A-16 asuvate korteriomandite müük

32.  Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük

33.  Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müük

34.  Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)

35.  Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH

36.  Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

37.  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III lugemine)

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Isamaaliidu fraktsiooni liige I. Raudne esitas Isamaaliidu fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “1924. aasta 1. detsembri riigipöördekatse käigus hukkunud kadettide monumendi taastamine”.

Linnavolikogu liige L. Parek esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine linnavalitsusele” (Piritale suunduva öise bussiliikluse kohta).

Linnavolikogu liige T. Bittman esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele kommunismiohvrite mälestusmärgi rajamiseks”.

Linnavolikogu liige M. Kubo esines suulise avaldusega.

Keskerakonna fraktsiooni liige P. Alekand esitas Keskerakonna fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (Tondil asunud mälestussamba taastamise võimaluste väljaselgitamise kohta).

Isamaaliidu fraktsiooni liige T. Kruusimäe esitas Isamaaliidu fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “Õpilastele tasuta ühistranspordi võimaldamine”.

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas enda ja linnavolikogu liikme N. Stelmachi nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele uusehitiste rajamisest gaasimahutite kõrvale (lisatud).

1.      Tallinna Linnavolikogu aseesimehe valimine

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

T. Vitsut seadis Keskerakonna fraktsiooni nimel linnavolikogu aseesimehe kandidaadiks üles  T. Lausingu.

R. Holsmer seadis Reformierakonna fraktsiooni nimel linnavolikogu aseesimehe kandidaadiks üles I. Kravtšenko.

T. Vitsut tegi ettepaneku sulgeda kandidaatide nimekiri.

Hääletamisel (44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku asuda hääletamiskomisjoni liikmete kandidaatide ülesseadmisele.

L. Mihhailov seadis Keskerakonna fraktsiooni nimel hääletamiskomisjoni liikme kandidaadiks üles M. Sultsi.

M. Sults seadis Keskerakonna fraktsiooni nimel hääletamiskomisjoni liikme kandidaadiks üles L. Mihhailovi.

Ü. Rajasalu seadis Reformierakonna fraktsiooni nimel hääletamiskomisjoni liikme kandidaadiks üles R. Kalmu.

T. Vitsut tegi ettepaneku kinnitada hääletamiskomisjon.

Hääletamisel (40 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) kinnitati hääletamiskomisjon.

H. Põld tutvustas hääletamiskorda.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja salajaseks hääletamiseks 40 minutit.

Hääletamiskomisjoni esimees M. Sults luges ette hääletamiskomisjoni protokolli (lisatud).

T. Vitsut teatas, et hääletamisest võttis osa 52 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et T. Lausingule antud poolthäälte arv on 34 ja I. Kravtšenkole antud poolthäälte arv on 14, seega ostutus salajasel hääletamisel linnavolikogu aseesimeheks valituks T. Lausing ning eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 168 “Linnavolikogu aseesimehe valimine”.

2.      Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid S. Ivanov, A. Uukkivi, R. Holsmer, Ü. Lanno ja M. Kubo.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults.

Kõnega esines S. Ivanov.

Sõna võttis M. Tarum.

T. Vitsut teatas, et muudatusettepanekud eelnõule on esitatud rahanduskomisjoni poolt koondtabelina (lisatud).

Linnavolikogu liikmed toetasid rahanduskomisjoni seisukohti punktides 1-6, 8-11, 18, 22, 24, 29, 35-36 ja 43-47.

Hääletati järgmisi muudatusettepanekuid:

7. Linnavolikogu liikme M. Sultsi ettepanek eraldada lisaeelarvest 250 tuhat krooni Haridusameti haldusala toetusteks sh SA Tallinna Tehnika ja Teaduskeskusele.

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (18 poolt, 29 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

12. Keskerakonna fraktsiooni liikmete R. Veberi, L. Mihhailovi, T. Vassiljeva, T. Lausingu, V. Belõi, V. Prussakovi, T. Sepa, O. Laasi, T. Bittmani ja L Škurati ettepanek eraldada lisaeelarvest 500 tuhat krooni põhikoolide ja gümnaasiumide remondiks ja rekonstrueerimiseks sh Vene Gümnaasiumile sisustuse ostmiseks.

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (18 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

13. Keskerakonna fraktsiooni liikmete R. Veberi, L. Mihhailovi, T. Vassiljeva, T. Lausingu, V. Belõi, V. Prussakovi, T. Sepa, O. Laasi, T. Bittmani ja L Škurati ettepanek eraldada lisaeelarvest 860 tuhat krooni põhikoolide ja gümnaasiumide remondiks ja rekonstrueerimiseks sh Lasnamäe Gümnaasiumi keldrikorruse põranda taastamiseks.

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (23 poolt, 21 vastu, 2 erapooletut) toetati ettepanekut.

14. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettepanek eraldada lisaeelarvest 500 tuhat krooni Marie Underi mälestusmärgi rajamiseks.

A. Uukkivi soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (17 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

15. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettepanek eraldada lisaeelarvest 3 miljonit krooni kõnniteede rajamiseks.

A. Uukkivi soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (14 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

16. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettepanek eraldada lisaeelarvest 1 miljon krooni Iru Hooldekodu kapitaalremondiks.

A. Uukkivi soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (12 poolt, 32 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

17. Linnavolikogu liikme A. Ellamaa ettepanek eraldada lisaeelarvest 4 miljonit krooni Tallinna Loomaaia lumeleopardi eluruumi-puuri ehituse jätkamiseks.

M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (17 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

19. Linnavolikogu liikmete J. Vihmandi ja T. Vassiljeva ettepanek eraldada lisaeelarvest 1 miljon 444 tuhat krooni alusharidusele.

J. Vihmand soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (18 poolt, 24 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

20. Linnavolikogu liikme G. Vihmani ettepanek eraldada lisaeelarvest 200 tuhat krooni Haabersti liikluslinnakule.

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (17 poolt, 21 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

21. Linnavolikogu liikme G. Vihmani ettepanek eraldada lisaeelarvest 3 miljonit 500 tuhat krooni Tallinna Loomaaia lumeleopardide ekspositsioonile.

A. Ellamaa soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (24 poolt, 24 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

23. Isamaaliidu fraktsiooni esimehe M. Tarumi ettepanek eraldada lisaeelarvest 5 miljonit 610 tuhat krooni tuleohutule lasteaiale.

M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (18 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

25. Linnavolikoguliikme L.-L. Pakosta ettepanek eraldada lisaeelarvest 1 miljon krooni miljööalade kaitseks.

M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (17 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

26. Linnavolikogu liikme L.-L. Pakosta ettepanek eraldada lisaeelarvest 2 miljoni krooni Linnaplaneerimise Ameti planeeringuteks.

M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (16 poolt, 26 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

27. Linnavolikogu liikme M. Tšernogorova ettepanek eraldada lisaeelarvest 300 tuhat krooni Tallinna linna õigusaktide tõlkimiseks vene keelde.

M. Tšernogorova  soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (14 poolt, 24 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

28. Linnavolikogu liikme M. Tšernogorova ettepanek eraldada lisaeelarvest 500 tuhat krooni toetuseks vähemusrahvuste organisatsioonidele.

S. Ivanov soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (18 poolt, 20 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

30. Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri, Isamaaliidu fraktsiooni esimehe M. Tarumi ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimehe A. Uukkivi ettepanek eraldada lisaeelarvest 33 miljonit 75 tuhat krooni alusharidusele.

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (20 poolt, 27 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

31. Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri, Isamaaliidu fraktsiooni esimehe M. Tarumi ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimehe A. Uukkivi ettepanek eraldada lisaeelarvest 919 tuhat 80 krooni Keskkonnaameti haldusalasse (heakorrakulud sh laste mänguväljakute hooldus).

A. Uukkivi soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (20 poolt, 25 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

32. Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri, Isamaaliidu fraktsiooni esimehe M. Tarumi ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimehe A. Uukkivi ettepanek eraldada lisaeelarvest 1 miljon 900 tuhat krooni Sotsiaal- ja Tervishoiuametile (sotsiaaltoetused, ühekordsed lapse sünnitoetused)

A. Uukkivi soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (18 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

33. Reformierakonna fraktsiooni liikme S. Ivanovi ettepanek eraldada lisaeelarvest 100 tuhat krooni Vene Kultuurikeskuse raamatukogu kontoritehnika soetamiseks.

S. Ivanov soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (18 poolt, 24 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

34. Reformierakonna fraktsiooni liikme S. Ivanovi ettepanek eraldada lisaeelarvest 100 tuhat krooni kultuuriorganisatsioonide toetamiseks sh Vene Muuseum.

S. Ivanov soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (10 poolt, 29 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

37. Reformierakonna fraktsiooni liikme I. Kravtšenko ettepanek eraldada lisaeelarvest 3 miljonit 300 tuhat krooni koolieelsete lasteasutuste osaliseks remondiks.

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (19 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

38.  Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri ettepanek eraldada lisaeelarvest 3 miljonit 862 tuhat 80 krooni  alusharidusele.

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (19 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

39.  Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri ettepanek eraldada lisaeelarvest 5 miljonit krooni korteriühistute õuealade heakorrastamiseks.

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (18 poolt, 28 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

40.  Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri ettepanek eraldada lisaeelarvest 1 miljon krooni kirikute rekonstrueerimiseks (Saksa Lunastaja Kirik).

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (19 poolt, 29 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

41.  Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri ettepanek eraldada lisaeelarvest 700 tuhat krooni ülelinnalisteks kultuuriüritusteks (Pimedate Ööde Filmifestival).

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (20 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

42.  Linnavolikogu liikmete T. Bittmanni, T. Sepa, S. Bogovski, T. Lausingu ja J. Vihmandi ettepanek eraldada lisaeelarvest 250 tuhat krooni Tallinna Raskejõustiku Liidule maadlusmati ostmiseks.

Hääletamisel (29 poolt, 14 vastu, 3 erapooletut) toetati ettepanekut.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku eelnõu II lugemine lõpetada ja saata eelnõu III lugemisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) lõpetada eelnõu II lugemine ja saata eelnõu III lugemisele.

T. Vitsut teatas, et muudatusettepanekuid eelnõu III lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada 21.06.07 linnavolikogu istungi ajal ühe tunni jooksul peale eelnõu II lugemise lõppu.

3.      Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum ja A. Uukkivi.

Küsimustele vastasid E. Savisaar ja K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 21 “Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011”.

4.      Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (II lugemine)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum ja Ü. Rajasalu.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja A. Uukkivi. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli linnavolikogu 44 liiget ja puudus 19.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 22 “Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine”.

5.      Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)

Kuulati: Keskerakonna fraktsiooni liikme T. Lausingu ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum, T. Mägi, A. Uukkivi, R. Holsmer, Ü. Rajasalu, T. Kruusimäe, K. Kärner, S. Ivanov, A. Ellamaa ja M. Kubo.

Küsimustele vastas T. Lausing.

Sõna anti H. Põllule.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja G. Vihman. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võtsid T. Mägi, A. Uukkivi, M. Tarum, R. Holsmer ja M. Kubo.

A. Uukkivi tegi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel ettepaneku eelnõu II lugemine lõpetada ja saata eelnõu III lugemisele.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (16 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Lausing tegi ettepaneku sõnastada eelnõu § 1 punkt 1 järgmiselt:

“1) paragrahvi 311 lõiget 10 muudetakse ja täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses: “Juhul kui komisjoni liikmel on komisjoni koosoleku päevakorras oleva eelnõu kohta muudatusettepanekuid, esitatakse need komisjoni koosolekul kirjalikult.””.

Ettepanekuga nõustuti.

T. Lausing tegi ettepaneku muuta Tallinna põhimääruse § 35 lõike 1 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

“Fraktsiooni miinimumkoosseis on vähemalt viis linnavolikogu liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi.”.

M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (31 poolt, 18 vastu, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 51 linnavolikogu liiget ja puudus 12.

A. Uukkivi soovis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel enne lõpphääletust 10 minutit  vaheaega.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 10 minutit.

T. Lausing teatas, et võtab eelnõu esitajana eelnõu menetlusest tagasi.

6.      Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja K. Kärner. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis T. Lausing.

Kõnega esines J. Vihmand.

T. Lausing tegi ettepaneku täiendada eelnõu § 1 uue punktiga järgmises sõnastuses:

“2) punkti 7.2.3 muudetakse ning sõnastatakse järgmisel: “7.2.3 Kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal juhid selliste sõidukite parkimisel, mille heitgaaside saasteainete süsinikdioksiidi (CO2) emissioon on alla 125 grammi kilomeetri kohta;””. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Lausing tegi ettepaneku muuta eelnõu § 5 ja sõnastada see järgmiselt: “§ 5 Määrus jõustub 1. juulil 2007. Määruse § 1 punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2008 ja kehtib kuni 31. detsembrini 2009. Määruse § 1 punkti 3 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2010.”. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

J. Vihmand tegi ettepaneku asendada eelnõu § 1 punktis 4) sõnad “parklates parkimisel” sõnadega “parklatesse sisenemisel”.  Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

J. Vihmand tegi ettepaneku asendada eelnõu § 1 punktis 4) sõnad “perioodipileti esitamisel” sõnadega “pileti esitamisel”. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

N. Stelmach tegi ettepaneku jätta muutmata linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” punkt 7.2.3 ning kehtestada eelnõu § 1 punkt 2 senine redaktsioon kui linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 “Parkimistasu kehtestamine” punkt 7.2.31 jõustumisega (eelnõu § 5) alates 1. jaanuarist 2008. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

M. Tarum soovis ettepaneku  hääletamist. Hääletamisel (9 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 47 linnavolikogu liiget ja puudus 16.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, 9 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 23 “Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine””.

7.      Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks (II lugemine)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja A. Ellamaa.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon tegid ettepaneku jätta eelnõu punktist 1 välja sõnad “ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga. M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (12 poolt, 31 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 47 linnavolikogu liiget ja puudus 16.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (38 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 169 “Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks”.

8.      Osalemine välisrahastusega projektis „REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimuse esitas J. Vihmand.

Küsimusele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 44 linnavolikogu liiget ja puudus 19.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (45 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 170 “Osalemine välisrahastusega projektis „REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule”.

9.      Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni aseesimees M. Tarum. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 46 linnavolikogu liiget ja puudus 17.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, 3 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 171 “Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine”.

10.  Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, R. Holsmer, R. Kalm, M. Tarum, Ü. Lanno ja A. Uukkivi.

Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja G. Vihman.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku  täiendada punkti 63' uue lausega järgmises sõnastuses:

"Üksik eluruumi korteriomand käesoleva korra tähenduses on Tallinna linna omandis olev korteriomand, mis asub elamus, milles asuvatest korteriomanditest osa on eraomandis.”.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli linnavolikogu 45 liiget ja puudus 18.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, 13 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 24 “Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine”.

11.  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, T. Kruusimäe, M. Tarum ja T. Bittman.

Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esinesid T. Kruusimäe, M. Tarum, Ü. Rajasalu, T. Bittman ja J. Vihmand.

Sõna võttis T. Lausing, kes tegi ettepaneku lugeda eelnõu arutelu I lugemiseks ja saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit

T. Vitsut pikendas vaheaega 10 minuti võrra.

12.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Küsimuse esitas E. Alatalu.

Küsimusele vastas M. Martinson.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esimees M. Tšernogorova. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1. Muuta ja sõnastada  § 1 alljärgnevalt:

§ 1. Täiendada Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” lisa 1 punktidega 2.1.11, 2.2.5 ja 2.3.5 ning sõnastada need järgmiselt: “teatripiletite maksumuse osaliseks hüvitamiseks”.

2. Muuta ja sõnastada § 2 alljärgnevalt:

§ 2. Muuta Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” lisa 2 alljärgnevalt:

1) punktist 1.1 jätta välja sõnad “teatripiletite osalise hüvitamise toetuse”;

2) tunnistada kehtetuks punkt 2.5;

3) muuta punkti 3.5 esimest lauset ja sõnastada alljärgnevalt: “Lapse sünnipäevatoetus määratakse pere teise ja järgnevate laste teiseks, kolmandaks, neljandaks ja viiendaks sünnipäevaks.”;

4) tunnistada kehtetuks punkt 3.5².

3. Muuta ja sõnastada § 3 alljärgnevalt: 

§ 3. Määrus jõustub 1. juulil 2007.

4. Lisada § 4 alljärgnevas sõnastuses:

§ 4. Määruse § 2 punkti 3 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2007. Avalduse toetuse saamiseks lapsele, kelle viies sünnipäev on 1. jaanuarist 2007 kuni käesoleva määruse jõustumiseni, võib esitada kolme kuu jooksul alates määruse jõustumisest.

5. Lisada § 5 alljärgnevas sõnastuses:

§ 5. Avaldus enne 1. juulit 2007 toimunud etenduse teatripileti osalise hüvitamise toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 31. juulil 2007.

Linnavalitsus nõustus sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni muudatusettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (43 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 25 „Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine”.

13.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Lausing, M. Kubo, T. Kruusimäe, L.-L. Pakosta, M. Tarum, K. Kärner, R. Holsmer, J. Vihmand, A. Ellamaa, Ü. Lanno, E. Alatalu, V. Mikkal, M. Zdankevitch, H. Volmer ja R. Kalm.

Küsimustele vastasid J. Mutli ja A. Jürgen.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esinesid Ü. Rajasalu, T. Lausing, M. Tarum, A. Uukkivi ja T. Vitsut.

A. Uukkivi tegi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel ettepaneku lugeda eelnõu arutelu I lugemiseks ja saata eelnõu II lugemisele.

Hääletamisel (12 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

L.-L. Pakosta esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Asendada paragrahvi 1 punktis 1 sõnad “alates kella 20.00-st kuni kella 08.00-ni” sõnadega “alates kella 22.00-st kuni kella 10.00-ni.”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga. L.-L. Pakosta soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (8 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

2) Asendada paragrahvis 2 sõnad “määrus jõustub 1. juulil 2007” sõnadega “määrus jõustub 1. septembril 2007”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

3) Täiendada eelnõu paragrahvi 1 punktiga 21 eesmärgil lisada muudetavasse määrusesse punkt 71 järgmises sõnastuses:

“71. Avalikul üritusel, mille korraldamiseks on antud toetust Tallinna linna eelarvest, ei ole alkohoolse joogi jaemüük lubatud. Eeltoodu ei laiene siseruumides toimuvale avalikule üritusele, kus on alalised alkohoolse joogi müügikohad”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga. L.-L. Pakosta soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (10 poolt, 29 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

4) Täiendada eelnõu paragrahviga 11 järgmises sõnastuses: “§ 11. Linnavalitsusel näha 2008. aasta linnaeelarve eelnõus ette 4,25 miljonit krooni alkoholi tarbimisest tingitud tagajärgede selgitamiseks Tallinna õppeasutustes.”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga. L.-L. Pakosta soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (5 poolt, 31 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

5) Täiendada eelnõu paragrahviga 12 järgmises sõnastuses:

“§ 12. Linnavalitsusel töötada välja nulltolerantsi poliitika alaealistele ja joobnud isikutele alkohoolsete jookide müümise suhtes.”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga. L.-L. Pakosta soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (7 poolt, 31 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

M. Tarum tegi ettepaneku asendada paragrahvi 1 punktis 1 sõnad “alates kella 20.00-st kuni kella 08.00-ni” sõnadega “alates kella 22.00-st kuni kella 08.00-ni.”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga. M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (7 poolt, 31 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

M. Tarum tegi ettepaneku asendada paragrahvis 2 sõnad “määrus jõustub 1. juulil 2007” sõnadega “määrus jõustub 1.septembril 2007”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga. M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (15 poolt, 31 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

T. Lausing tegi ettepaneku sõnastada eelnõu § 2 järgmiselt “Määrus jõustub 1. augustil 2007”.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, 6 vastu, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 26 “Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine”.

14.  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni aseesimees M. Tarum. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 172 “Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine”.

15.  Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Sepp. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas V. Mikkal.

Küsimusele vastas T. Sepp.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 173 “Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007”.

16.  Ülesande andmine linnavalitsusele

(lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)

Kuulati: Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Bittman. Rahanduskomisjon ei toetanud eelnõu.

Lastekaitsekomisjon tegi ettepaneku jätta eelnõust välja punkt 3.

R. Holsmer nõustus lastekaitsekomisjoni ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (17 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

17.  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 230)

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

R. Holsmer seadis Reformierakonna fraktsiooni nimel revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks üles R. Kalmu.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (21 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta seisukoht ja hääletada.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Sõna anti M. Tarumile, kes teatas, et tema hääletuspult ei tööta.

T. Vitsut tühistas hääletuse ja tegi tehnilisele personalile ettepaneku kontrollida M. Tarumi hääletuspulti. Selgus, et M. Tarumi hääletuspult on töökorras ning viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 18 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et R. Kalmule antud poolthäälte arv on 18 ja vastuhääli ei ole ning seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel revisjonikomisjoni liikmeks valituks R. Kalm ja eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 174 “Revisjonikomisjoni liikme valimine”.

18.  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 231)

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

H. Volmer seadis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks üles A. Uukkivi.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (18 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta seisukoht ja hääletada.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 18 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et A. Uukkivile antud poolthäälte arv on 17 ja vastuhäälte arv on 1 ning seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel revisjonikomisjoni liikmeks valituks A. Uukkivi ja eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 175 “Revisjonikomisjoni liikme valimine”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit rahanduskomisjoni koosoleku läbiviimiseks.

19.  Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal

Kuulati: revisjonikomisjoni liikme E. Alatalu ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 176 “Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal”.

20.  Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Kubo, L.-L. Pakosta, M. Tarum, T. Kruusimäe ja Ü. Rajasalu.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines korrakaitsekomisjoni esindaja M. Kubo. Korrakaitsekomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esinesid M. Kubo, L.-L. Pakosta ja S. Ivanov.

Sõna võtsid T. Vassiljeva, M. Tarum ja M. Kubo.

M. Kubo tegi Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku lugeda eelnõu arutelu I lugemiseks ja saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (17 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

K. Jäppinen esitas linnavalitsuse nimel eelnõule muudatusettepanekud (lisatud). Ettepanekutega nõustuti.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (30 poolt, 6 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 177 “Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010” .

21.  Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Kuulati: abilinnapea T. Aasa etteksnnet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni aseesimees T. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis M. Kubo.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (42 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 178 “Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine”.

22.  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga moodustatavate kruntide (positsioonid 10, 11, 13, 36 ja 38) ja nende kruntide moodustamiseks ettenähtud ajutiste kruntide (positsioonid 10a, 10b, 11a, 13a, 13c, 36a, 36b ja 38a) piiride osas

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja M. Eliste. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 179 “Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga moodustatavate kruntide (positsioonid 10, 11, 13, 36 ja 38) ja nende kruntide moodustamiseks ettenähtud ajutiste kruntide (positsioonid 10a, 10b, 11a, 13a, 13c, 36a, 36b ja 38a) piiride osas”.

23.  Räägu tn 10/Vuti tn 89/Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, M. Tarum, T. Kruusimäe, L.-L. Pakosta ja T. Bittman.

Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis M. Tarum.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, 4 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 180 “Räägu tn 10/Vuti tn 89/Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas”.

24.  Tartu mnt 50 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja Ü. Lanno. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas Ü. Lanno.

Sõna võttis M. Tarum.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 181 “Tartu mnt 50 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas”.

25.  Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramine

Kuulati: linnavolikogu liikme T. Mägi ettekannet.

Küsimusi esitasid G. Vihman ja M. Tarum.

Küsimustele vastas T. Mägi.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja R. Reinmann. Linnavarakomisjon esitas eelnõule muudatusettepanekud (lisatud). T. Mägi nõustus muudatusettepanekutega (va punkt 1.6).

T. Mägi tegi ettepaneku sõnastada linnavarakomisjoni muudatusettepaneku punkt 1.6 järgmiselt:

“Otsuses (sh punktides 1.1‑1.8) sätestatud mistahes kohustuse tähtajaks täitmata jätmisel kohustub OÜ Konga Invest tasuma Tallinna linnale leppetrahvi 10 000 (kümme tuhat) krooni iga kohustuse täitmise tähtaega ületava päeva eest kuni kohustuse nõuetekohase täitmiseni. Tallinna linnal on õigus keelduda Pikk tn 33 moodustatava kinnisasja asjaõiguslepingu sõlmimisest ja OÜ‑le Konga Invest kinnisasja omandi üleandmisest kuni punktides 1.7 ja 1.8 sätestatud kohustuste täitmiseni või kohustuste täitmise kohta tagatise andmiseni”. Ettepanekuga nõustuti.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (42 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 182 “Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu otsustuskorras müük”.

26.  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutmine

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja R. Holsmer. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, 7 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 183 “Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutmine”.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku pikendada istungi toimumise aega kuni päevakorra ammendumiseni.

Hääletamisel (31 poolt, 7 vastu, erapooletuid ei ole) toetati ettepanekut.

27.  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja O. Laasi. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 184 “Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b”.

28.  Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov.

Rahanduskomisjon tegi ettepaneku muuta punkti 1.4.2 lisades lõppu sõnad "kuid mitte hiljem kui 36 kuu jooksul hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 185 “Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale”.

29.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 186 “Maade munitsipaalomandisse taotlemine”.

30.  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müük

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 187 “Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müük”.

31.  Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A-16 asuvate korteriomandite müük

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 188 “Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A -16 asuvate korteriomandite müük”.

 

32.  Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, A. Uukkivi ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimusi esitasid M. Tšernogorova ja M. Tarum.

Küsimustele vastas L. Mihhailov.

Sõna võttis A. Uukkivi.

Kõnega esines Ü. Rajasalu.

Ü. Rajasalu tegi ettepaneku lugeda eelnõu arutelu I lugemiseks ja saata eelnõu II lugemisele.

Hääletamisel (9 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut kuulutas enne eelnõu lõpphääletust välja vaheaja 5 minutit.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 189 “Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük”.

33.  Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müük

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 190 “Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müük”.

34.  Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Kubo. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 191 “Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)”.

35.  Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH

Kuulati: Kristiine linnaosa vanema M. Korbi ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Mägi, M. Tarum, T. Kruusimäe ja G. Vihman.

Küsimustele vastas M. Korb.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 192 “Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH”.

36.  Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

Kuulati: Lasnamäe linnaosa vanema K. Klandorfi ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja R. Reinmann. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 193 “Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas”.

37.  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III lugemine)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov.

T. Vitsut teatas, et muudatusettepanekud eelnõule on esitatud rahanduskomisjoni poolt koondtabelina (lisatud).

Kõnega esines M. Tarum.

Sõna võttis teise muudatusettepaneku juures R. Reinmann.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 27 “Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve”.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija