TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

Eestseisuse erakorralise koosoleku protokoll

 

Tallinn

14. juuni 2007 nr 12

 

Koosolek algas kell 15.30 ja lõppes kell 15.50.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Maimu Berg, Üllar Lanno, Tarmo Lausing, Matti Martinson, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Larissa Škurat, Matti Tarum, Margarita  Tšernogorova ja Natalia Vaino, linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Erkki- Alo Kirde, Rita Makarova, Kristiina Must, Hele Põld, Ester Šank, Triinu Täht, Katrin Viks ja Marii Viks ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  14.06.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  21.06.07 erakorralise istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  21.06.07 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

2. Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (II lugemine)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

4. Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Sõna võttis M. Tarum.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

5. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

6. Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

7. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

Sõna võttis M. Tarum.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

8. Ülesande andmine linnavalitsusele

(lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

9. Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 230)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

10. Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 231)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

11. Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

12. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

Ü. Lanno tegi ettepaneku jätta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projektist välja, kuna revisjonikomisjon soovib eelnõu veelkord läbi vaadata.

Otsustati: jätta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projektist välja.

13. Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

14. Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

16. Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

17. Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müük

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

18. Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

19. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III  lugemine)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti III lugemisele.

20. Arupärimisele vastamine

(Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakonna fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna  fraktsioon avaliku linnaruumi täitmisest T. Kangro kujudega).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

21. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige M. Kubo Haabersti liiklussõlmest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

22. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige Ü. Rajasalu riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

23. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige I. Raudne üürivõlglastest munitsipaalkorterites).

Arupärimisele vastab abilinnapea E. Võrk.

T. Sepp tegi ettepaneku jätta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projektist välja seoses arupärimisele vastaja abilinnapea E. Võrgu puhkusel viibimisega.

Otsustati: jätta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projektist välja.

24. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige N. Stelmach alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

2. Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramine

Sõna võtsid T. Sepp ja H.-A. Merzin.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

3. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

(hasartmänguseaduse muutmise kohta)

Sõna võttis T. Lausing.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

4. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 – 2006

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

5. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(Rohelise Pealinna statuudist)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

6. Ülesande andmisest Tallinna linnavalitsusele

(Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele

(Marie Underi mälestusmärgist)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

9. Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Haridusametis alates 2004. aastast

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

10. Tallinna linnale juriidilise abi teenuste osutamine aastatel 2004 – 2005

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

11. Linnavara võõrandamise korra muutmine

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine

Sõna võtsid T. Sepp ja T. Lausing.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

13. Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutmine

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tartu mnt 50 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

16. Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

17. Räägu tn 10/Vuti tn 89/Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

18. Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH

Sõna võttis M. Tarum.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

19. Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A-16 asuvate korteriomandite müük

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

20. Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

21. Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010

Sõna võttis M. Tšernogorova.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

22. Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine

Sõna võtsid H. Põld ja M. Tšernogorova.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

23. Osalemine välisrahastusega projektis „REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

24. Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga moodustatavate kruntide (positsioonid 10, 11, 13, 36 ja 38) ja nende kruntide moodustamiseks ettenähtud ajutiste kruntide (positsioonid 10a, 10b, 11a, 13a, 13c, 36a, 36b ja 38a) piiride osas

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

25. Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

26. Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müük

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige T. Mägi Lümandu mõisast, Vanalinna arengukavast ning Pikk tn 29 ja Pikk tn 33 majadest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti, kuna arupärija ei olnud rahul esitatud vastusega.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liikmed L. Parek ja J. Pino  südalinna ummistanud Narva maantee liikluseksperimendi kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Kirjaliku vastamise taotlus.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 14.06.07.

3. Arupärimisele vastamine

(linnavolikogu liige P. Mardna OÜ Koduõde ning õendus- ja arstiteenuse kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

Kirjaliku vastamise taotlus.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 14.06.07.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 21.06.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)

2.  Tallinna linna eelarvestrateegia aastateks 2008-2011

3.  Tallinna arengukava 2006-2021 muutmine (II lugemine)

4.  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)

5.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine)

6.  Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks ja sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu sõlmimiseks (II lugemine)

7.  Osalemine välisrahastusega projektis „REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule

8.  Tallinna Linnavolikogu 20.märtsi 1997 määrusega nr 8 kinnitatud Linnavara võõrandamise korra muutmine

9.  Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine

10.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

11.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine

12.  Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine

13.  Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007

14.  Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)

15.  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 230)

16.  Revisjonikomisjoni liikme valimine (eelnõu nr 231)

17.  Isiklike sõiduautode ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise eesmärgipärasus linna ametiasutustes 2005. aastal ja 2006. aasta I poolaastal

18.  Tallinna kodurahu tegevuskava kinnitamine juuli-oktoober 2007 ning kuni aastani 2010

19.  Lasnamäe linnaosa arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine

20.  Tallinna Linnavolikogu 15. aprilli 2004 otsusega nr 76 osaliselt kehtestatud Võsa tee 26 krundi ja lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine detailplaneeringuga moodustatavate kruntide (positsioonid 10, 11, 13, 36 ja 38) ja nende kruntide moodustamiseks ettenähtud ajutiste kruntide (positsioonid 10a, 10b, 11a, 13a, 13c, 36a, 36b ja 38a) piiride osas

21.  Räägu tn 10/Vuti tn 89/Varese tn 10b, Varese tn 10a/ Vuti tn 91 ja Räägu tn 10a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

22.  Tartu mnt 50 krundi ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

23.  Pikk tn 29/Lai tn 24 kinnistu ja Pikk tn 33 moodustatava kinnistu vahetamine Kopli tn 81 kinnistuga ning kinnistul asuva hoone rekonstrueerimine ja kinnistule valitseja määramine

24.  Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutmine

25.  Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine krundile asukohaga K. Raua tn 2b

26.  Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale

27.  Maade munitsipaalomandisse taotlemine

28.  Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müük

29.  Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A-16 asuvate korteriomandite müük

30.  Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük

31.  Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müük

32.  Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)

33.  Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH

34.  Muhu tn 1 korter 148 üürile andmine Lasnamäe linnaosas

35.  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III lugemine)

36.  Arupärimisele vastamine (avaliku linnaruumi täitmisest Tauno Kangro kujudega )

37.  Arupärimisele vastamine (Haabersti liiklussõlmest)

38.  Arupärimisele vastamine (riigihangete teostamise kohta Tallinna linnas)

39.  Arupärimisele vastamine (alkoholimüüki kitsendava Harju maavanema korralduse mõjust Tallinna välikohvikutele).

T. Vitsut teatas, et linnavolikogu erakorraline koosolek toimub 21. juunil 2007 algusega kell 12.00.

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija