TALLINNA LINNAVOLIKOGU

RAHANDUSKOMISJON

 

 

Erakorralise koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

18. juuni 2007 nr 12

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 19:40

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Toomas Vitsut

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 10-st liikmetest 9  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Tõnis Bittman, Remo Holsmer, Märt Kubo, Leonid Mihhailov, Toomas Sepp, Märt Sults, Matti Tarum, Arvo Uukkivi, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Kaarel-Mati Halla, Jaak Juske, Aimar Karu.

Puudusid: Kaia Jäppinen, Edgar Savisaar, Nikolai Stelmach, Jüri Trumm, Rain Veetõusme, Eha Võrk.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Alo Brandt - Tallinna Maa-ameti juhataja, Mark Sepp - Tallinna Linnakantselei arengukavade osakonna peaspetsialist, Marek Jürgenson - Tallinna Kesklinna linnaosa vanem, Tarmo Tähepõld - Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist, Mart Moosus - Tallinna Transpordiameti peaökonomist, Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti elamuosakonna ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja, Vello Ervin - Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja, Aime Roosioja - Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakonna juhataja.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)

2. Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)

3. Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine

4. Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale

5. Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine 

6. Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)

7. Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutmine

8. Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007

9. Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH

10. Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müük

11. Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük

12. Osalemine välisrahastusega projektis „REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule

13. Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müük

14. Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine

15. Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A -16 asuvate korteriomandite müük

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine)

Ettekandja: Aime Roosioja

Küsimusi esitas J. Juske.

A. Roosioja ja T. Vitsut vastasid küsimustele.

Sõnavõtusoove ei olnud.

Eelnõu teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekuid arutati vastavalt koondtabelile (protokollile lisatud koondtabel koos rahanduskomisjoni seisukohtadega).

T. Vitsut tegi ettepaneku määrata muudatusettepanekute esitamise tähtajaks eelnõu kolmandaks lugemiseks rahanduskomisjonis 21.06.2007 üks tund peale teise lugemise lõpetamist linnavolikogu istungil.

Komisjoni liikmed nõustusid ettepanekuga.

T. Vitsut tegi ettepaneku lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  2 erapooletut) lõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele.

Rahanduskomisjoni seisukohad eelnõu teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekute suhtes esitatakse linnavolikogu istungile koondtabelina.

Muudatusettepanekuid eelnõu kolmandaks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada 21.06.2007 linnavolikogu istungi ajal ühe tunni jooksul peale käesoleva eelnõu teise lugemise lõppemist.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults.

2. Ülesande andmine linnavalitsusele (lapsehoiuteenuse hüvitise määra ja lasteaedadele makstava pearaha tõstmise kohta)

Ettekandja: Remo Holsmer

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (5 poolt, 8 vastu, erapooletuid ei ole) mitte toetada eelnõu.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman.

3. Aktsiaseltsi Paljassaare Sadam Osaühinguks Vabaduse Väljaku Parkimismaja ümberkujundamise otsustamine

Ettekandja: Vello Ervin

Küsimusi esitas M. Tarum.

V. Ervin ja T. Vitsut vastasid küsimusele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, 5 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Matti Tarum.

4. Tallinna linna omandis olevale Sihi tn 122/Voolu tn 15 kinnistule hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise korras, hoonestusõiguse jagamine korterihoonestusõigusteks ja korterihoonestusõiguse võõrandamine Tallinna linnale

Ettekandja: Alo Brandt

Küsimusi esitasid M. Tarum ja R. Holsmer.

A. Brandt vastas küsimustele.

A. Brandt tegi ettepaneku muuta punkti 1.4.2 lisades lõppu sõnad "kuid mitte hiljem kui 36 kuu jooksul hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates".

Täiendavaid küsimusi ei olnud.

Sõna võtsid M. Tarum ja T. Vitsut.

Komisjoni liikmed nõustusid A. Brandti ettepanekuga.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  2 erapooletut) toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:

 Muuta punkti 1.4.2 lisades lõppu sõnad "kuid mitte hiljem kui 36 kuu jooksul hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates"

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.

5. Tallinna avalike teenuste edasiarendamist tagava infotehnoloogilise keskkonna arengukava 2008-2013 algatamine ja lähteülesande kehtestamine

Ettekandja: Mark Sepp

Küsimusi  esitasid J. Juske, R. Holsmer ja T. Sepp.

M. Sepp vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

 

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Matti Tarum.

6. Raekoja plats 16 / Vene tn 3 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud)

Ettekandja: Marek Jürgenson

Küsimusi esitasid M. Tarum, R. Holsmer ja M. Kubo.

M. Jürgenson ja T. Aas vastasid küsimustele.

Sõna võtsid M. Kubo, T. Vitsut,  R. Holsmer, T. Aas ja M. Sults.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Kubo.

7. Tallinna Linnavolikogu 4. märtsi 2004 otsuse nr 44 “Pikk tn 20 äriruumide üürile andmine (Eesti Kunstiakadeemia)” muutmine

Ettekandja: Tarmo Tähepõld

Küsimusi esitas M. Tarum.

T. Tähepõld vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Remo Holsmer.

8. Tasuta sõidu õiguse andmine XX Rahvusvahelise Folkloorifestivali BALTICA 2007 osalejatele 13. ja 14. juulil 2007

Ettekandja: Mart Moosus

Küsimusi esitas M. Tarum.

M. Moosus vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp.

9. Mustamäe tee 59A hoone (tõllakuur-ait) üürile andmine osaühingule LÖWENRUH

Ettekandja: Aleksander Raide

Küsimusi esitasid M. Tarum ja M. Kubo.

A. Raide vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.

10. Tallinna linnas, Kopliranna tn 41-18/20 asuva korteriomandi müük

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.

11. Merivälja tee 24-3 asuva korteriomandi müük

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid T. Sepp, R. Holsmer, L. Mihhailov ja A. Uukkivi.

P. Pärtelpoeg, T. Aas ja T. Vitsut vastasid küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.

12. Osalemine välisrahastusega projektis „REBECEE” Tallinna elamumessi ettevalmistamiseks ja volituse andmine Eha Võrgule

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitas M. Kubo.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults.

13. Tallinnas Telliskivi tn 35-18 ja Telliskivi tn 35-19 asuvate korteriomandite müük

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.

14. Eluruumide kasutusse võtmiseks korraldatud hanke tulemuste kinnitamine

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid R. Holsmer ja M. Tarum.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  3 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults.

15. Tallinnas Ravi tn 11A-12, Ravi tn 11A-14 ja Ravi tn 11A -16 asuvate korteriomandite müük

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitas R. Holsmer.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija