TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

6. september 2007 nr 15

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 21.25.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Üllar Lanno, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Jüri Pino, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Erika Salumäe, Igor Sedašev, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Jaak Vihmand ja Hardi Volmer, abilinnapead Taavi Aas, Kaia Jäppinen, Merike Martinson, Jaanus Mutli ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Alo Brandt, Priit Pärtelpoeg ja R. Kangur ning linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Tõnis Asu, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Katrin Viks, Marii Viks ja Terje Vonbret.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Nikolai Stelmach, Gennadi Vihman ja Aivar Kuusmaa.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda M. Berg, M. Kubo, M. Sults, I. Raudne, T. Kruusimäe, K. Laanmäe, K. Kärner, L.-L. Pakosta, P. Mardna, J. Vihmand, S. Bogovski, M. Martinson ja T. Lausing.

T. Vitsut teatas, et Tallinna Linna Valimiskomisjoni 30. augusti 2007 otsusega nr 20 pikendati P. Aaviksoo linnavolikogu liikme volituste peatamise aega alates 2. septembrist 2007 kuni 2. detsembrini 2007 isikliku avalduse alusel.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Vitsut teatas, et revisjonikomisjon on teinud ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 20 “Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 – 2006”, kuna revisjonikomisjon soovib jätkata eelnõu arutelu järgmisel revisjonikomisjoni koosolekul.  Ettepanekuga nõustuti.

M. Berg tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 15 “Ülesande andmisest Tallinna Linnavalitsusele” (Euroopa Liidu lipuväljaku rajamisest Tõnismäele). Ettepanekuga nõustuti.

R. Holsmer teatas, et päevakorrapunkti nr 14 “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (Rohelise Pealinna statuudist) kannab ette Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ü. Rajasalu.

 

Häälteenamusega (47 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 284)

2.  Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 285)

3.  Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 287)

4.  Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 290)

5.  Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 288)

6.  Linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimehe valimine (eelnõu nr 289)

7.  Kommunismiohvrite memoriaali rajamine (eelnõu nr 252)

8.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (I lugemine) (eelnõu nr 269)

9.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks (eelnõu nr 272)

10.  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikule” muutmine (eelnõu nr 286)

11.  Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu nr 276)

12.  Tallinna elamumessi korraldamine (eelnõu nr 279)

13.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta) (eelnõu nr 183)

14.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist) (eelnõu nr 206)

15.  Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega (eelnõu nr 273)

16.  Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu nr 274)

17.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks (eelnõu nr 275)

18.  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

(eelnõu nr 203)

19.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige I. Raudne üürivõlglastest munitsipaalkorterites).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Linnavolikogu liige M. Berg andis üle avaliku kirja Tallinna Linnavalitsusele (Männiku tee elanike avalik protest teeäärsete puude raiumise vastu) (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo esines avaldusega (lisatud).

Keskerakonna fraktsiooni liige M. Sults esines avaldusega (lisatud).

Isamaaliidu fraktsiooni liige I. Raudne esitas Keskerakonna fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine linnavalitsusele” (nn Tondipoiste ausamba taastamise võimaluste väljaselgitamise ja linnavolikogule sellealaste ettepanekute esitamise kohta).

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas arupärimise abilinnapea J. Mutlile tudengite ja kutsekooliõpilaste võimalusest kasutada koolibussi (lisatud).

Linnavolikogu liige K. Laanmäe esitas arupärimise abilinnapea M. Martinsonile õpilastele tervisliku koolitoidu kindlustamise võimalustest (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni liige K. Kärner esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Moskva ja Kotka visiitide kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige L.-L. Pakosta esitas arupärimised abilinnapea K. Jäppinenile koolilõuna kohta ja abilinnapea J. Mutlile alaealiste võimalikust sissepääsukeelust alkoholi propageerivatele üritustele (lisatud).

Linnavolikogu liikmed P. Mardna, J. Vihmand ja S. Bogovski esinesid suuliste avaldustega.

Linnavolikogu liige M. Martinson esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele õpetajatest Tallinna koolides (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Lausing esines suulise avaldusega.

 

1.      Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 284)

Kuulati: õiguskomisjoni esimehe M. Tšernogorova ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (46 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 208 “Linnavolikogu õiguskomisjoni koosseisu muutmine”.

2.      Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 285)

Kuulati: korrakaitsekomisjoni esimehe J. Poljakovi ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 209 “Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine”.

3.      Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 287)

Kuulati: linnamajanduskomisjoni esimehe E. Sepa ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 210 “Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosseisu muutmine”.

4.      Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 290)

Kuulati: sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe N. Vaino ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (46 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 211 “Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseisu muutmine”.

5.      Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine (eelnõu nr 288)

Kuulati: linnavarakomisjoni esimehe L. Mihhailovi ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 212 “Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine”.

6.      Linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimehe valimine (eelnõu nr 289)

Kuulati: linnavolikogu esimees T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimiskorda ja tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele.

L. Mihhailov seadis linnavarakomisjoni aseesimehe kandidaadiks üles O. Laasi.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole)  suleti kandidaatide nimekiri.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta seisukoht ja hääletada.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 41 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut teatas, et O. Laasile antud poolthäälte arv on 40 ja vastuhäälte arv on 1 ning seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel linnavarakomisjoni aseesimeheks valituks O. Laasi ja eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 213 “Linnavolikogu linnavarakomisjoni aseesimehe valimine”.

7.      Kommunismiohvrite memoriaali rajamine (eelnõu nr 252)

Kuulati: Isamaaliidu fraktsiooni liikme L. Pareki ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Lausing, T. Vassiljeva, M. Tšernogorova, J. Vihmand, L. Mihhailov ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas L. Parek.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja A. Uukkivi. Linnamajanduskomisjon ei toetanud eelnõu.

Küsimusi esitasid L.-L. Pakosta ja M. Tarum.

Küsimustele vastas A. Uukkivi.

Sõna võtsid N. Vaino, P. Mardna, T. Kruusimäe ja T. Vassiljeva.

Kõnega esinesid T. Lausing ja L. Parek.

T. Lausing tegi ettepaneku muuta eelnõu preambulit ja sõnastada see järgmiselt: “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ja § 65 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 49 lg 1 punktiga 1,”, muuta eelnõu punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: “1. Teha linnavalitsusele ülesandeks valmistada ette linnavolikogu otsuse eelnõu ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele kommunismiohvrite memoriaali rajamiseks Tallinna ning jätta eelnõust välja punktid 2 kuni 5.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

Kõnega esinesid M. Tarum, P. Mardna, T. Kruusimäe, N. Vaino ja T. Sinissaar.

M. Tarum teatas, et eelnõu algatajana võtab Isamaaliidu fraktsioon eelnõu menetlusest tagasi.

8.      Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (I lugemine) (eelnõu nr 269)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid R. Holsmer, T. Kruusimäe, L.-L. Pakosta, M. Tarum, V. Mikkal, Ü. Rajasalu ja P.  Mardna.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas M. Sults.

Kõnega esines L.-L. Pakosta.

Sõna võtsid L.-L. Pakosta ja J. Vihmand.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

9.      Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks (eelnõu nr 272)

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (43 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 214 “Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 2001 määruse nr 330 “Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord” muutmiseks””.

10.  Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikule” muutmine (eelnõu nr 286)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe, J. Vihmand, E. Alatalu ja M. Tarum.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli linnavolikogu 49 liiget ja puudus 14.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 215 “Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 otsuse nr 228 “Osalemine välisrahastusega projektis ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Jüri Ratasele ja Olga Sõtnikule” muutmine”.

11.  Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine (eelnõu nr 276)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimuse esitas M. Tarum.

Küsimusele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines E. Alatalu.

E. Alatalu   tegi   ettepaneku   asendada   eelnõu   punktis   1   Valdeku   79  ja   Valdeku 81 sõnad

“4-korteriga elamu” sõnadega “kahe korteriga elamu”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

E. Alatalu soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (9 poolt, 24 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, 3 vastu, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 216 “Valdeku tn 79 ja 81 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine”.

12.  Tallinna elamumessi korraldamine (eelnõu nr 279)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe, Ü. Rajasalu, E. Alatalu, R. Holsmer, V. Mikkal, M. Tarum, T. Sinissaar, K. Karisma-Krumm ja T. Bittman.

Küsimustele vastasid E. Võrk ja R. Kangur.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esimees E. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis J. Vihmand.

J. Vihmand tegi ettepaneku oma sõnavõtt protokollida (lisatud) ja edastada linnavalitsusele (edastatud linnavalitsusele 10. septembril 2007 kiri nr 1130).

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (42 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 217 “Tallinna elamumessi korraldamine”.

13.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (hasartmänguseaduse muutmise kohta) (eelnõu nr 183)

Kuulati: linnavolikogu liikme M. Sultsi ettekannet.

M. Sults tegi ettepaneku eelnõu punktis 1 asendada sõnad “1. maiks 2007”  sõnadega “1. novembriks 2007”.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, T. Sinissaar, R. Holsmer, T. Kruusimäe, M. Tarum, P. Mardna, M. Kubo ja Ü. Lanno.

Küsimustele vastas M. Sults.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing.

Sõna võtsid P. Mardna, T. Mägi, T. Kruusimäe, M. Zdankevitch, T. Bittman, M. Tarum ja M. Sults.

Haridus- ja kultuurikomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:

“1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks esitada linnavolikogule 1. novembriks 2007 otsuse eelnõu ettepaneku esitamiseks Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks, eesmärgiga keelata kasiinode lahtiolek Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, emakeelepäeval 14. märtsil, emadepäeval e. maikuu teisel pühapäeval, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval 1. juunil, taasiseseisvumispäeval 20. augustil, teadmistepäeval 1. septembril.".

M. Sults nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 218 “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

14.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist) (eelnõu nr 206)

Kuulati: Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Ü. Rajasalu ettekannet.

Ü. Rajasalu esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta eelnõu numeratsioonis punkt 3 punktiks 2, punkt 4 punktiks 3 ja punkt 5 punktiks 4.

2) Muuta punkti 3 sõnastust järgmiselt: “Tallinna Linnavalitsusel esitada “Rohelise Pealinna tegevuskava aastateks 2008-2013” Tallinna Linnavolikogule 1. detsembriks 2007.

3) Muuta punkti 1.3 sõnastust järgmiselt: “Iga mahavõetud puu asemele istutatakse uued puud vastavalt kehtestatud korrale”.

4) Asendada punktis 1.5 sõna “servast” sõnaga “äärelinnast”.

5) Muuta eelnõu punkti 1 sõnastust järgmiselt: “Kinnitada Rohelise Pealinna põhimõtete kogum”.

Kaasettekandega esines keskkonnakomisjoni liige J. Vihmand. Keskkonnakomisjon ei toetanud eelnõu.

Küsimusi esitasid T. Mägi, Ü. Rajasalu ja M. Tarum.

Küsimustele vastas J. Vihmand.

Kõnega esines T. Mägi

Sõna võtsid M. Tšernogorova, I. Sedašev, N. Vaino ja M. Kubo.

Kõnega esines V. Mikkal.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (15 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

15.  Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega (eelnõu nr 273)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas M. Sults.

Sõna võttis M. Tarum.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 219 “Tallinna linna omandis oleva Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkivale Kotka tn 12a/Spordi tn 11a kinnistule hoonestusõiguse seadmine, hoonestusõiguse ja Kotka tn 12/ Spordi tn 11 kinnistu jagamisel tekkiva Kotka tn 12/Spordi tn 11 kinnistu koormamine parkimisservituutidega”.

16.  Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine (eelnõu nr 274)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimuse esitas M. Tarum.

Küsimusele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 220 “Tartu mnt 79 ja Metsavahi tee 4 maade munitsipaalomandisse taotlemine”

17.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks (eelnõu nr 275)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum ja Ü. Rajasalu.

Küsimustele vastasid E. Võrk ja A. Brandt.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas Ü. Rajasalu.

Küsimusele vastas  N. Degtjarenko.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 221 “Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks”.

18.  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (eelnõu nr 203)

Kuulati: revisjonikomisjoni liikme P. Alekandi ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum, P. Mardna, K. Laanmäe, K. Kärner, N. Vaino, M. Sults ja T. Lausing.

Küsimustele vastas P. Alekand.

Sõna võtsid L. Mihhailov, P. Mardna, M. Kubo ja T. Lausing.

Kõnega esinesid Ü. Lanno, Ü. Rajasalu, M. Tarum ja P. Mardna.

Sõna võtsid Ü. Rajasalu, I. Raudne, T. Vitsut, M. Tarum ja Ü. Lanno.

T. Lausing tegi ettepaneku lugeda eelnõu arutelu I lugemiseks ja saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) lugeda eelnõu arutelu I lugemiseks ja saata eelnõu II lugemisele.

19.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu vastust linnavolikogu liikme I. Raudse arupärimisele üürivõlglastest munitsipaalkorterites.

Küsimusi esitasid T. Vassiljeva, I. Raudne ja M. Tarum.

Küsimustele vastasid E. Võrk ja P. Pärtelpoeg.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija