TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAMAJANDUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

9. oktoober 2007 nr 20

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 19:10

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Elmar Sepp

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 14-st liikmetest 10  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Igor Kravtšenko, Liisa-Ly Pakosta, Vjatšeslav Prussakov, Indrek Raudne, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Arvo Uukkivi, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Kaido Saveljev, Toivo Susi.

Puudusid: Jelena Armas, Tõnis Bittman, Indrek Jakobson, Oksana Laasi, Marju Länik, Toivo Moorast, Priit Põld, Ülle Rajasalu, Siim Roode, Tõnis Rüütel, Tiit Siimon, Richard Sikk.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Katrin Kendra - Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsdirektor, Arvo Rikkinen - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor, Ülle Ambos - Tallinna Keskkonnaameti keskkonnahoiu ja arenguosakonna juhtivspetsialist, Jekaterina Sibul - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja haljastuse osakonna linna maastikuarhitekt.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

Koosoleku päevakorraprojektist jäävad välja küsimused:

Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (ME 325)

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast) (eelnõu nr 316) (OE 316)

 

Häälteenamusega (6 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (ME 324)

2. Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta (OE 253)

3. Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (OE 319)

4. Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (OE 323)

5. Alevi tn 5 kinnistu detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine 

6. Tihase tn 17, 19, 23, 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine

7. Sõpruse pst 201/203 ja 203a ning J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas (OE 329)

8. Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 331)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (ME 324)

Ettekandja: Katrin Kendra

Küsimusi esitas A. Uukkivi.

K. Kendra vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

2. Linnahalli ja selle lähiala detailplaneeringu ja eskiisprojekti koostamise ning asjakohase arhitektuurikonkursi korraldamise kohta (OE 253)

Ettekandja: Liisa-Ly Pakosta

Küsimusi esitasid J. Vihmand ja A. Uukkivi.

L.-L. Pakosta, A. Rikkinen ja E. Sepp vastasid küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (2 poolt, 6 vastu, 2 erapooletut) mitte toetada eelnõu.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Jaak Vihmand

3. Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (OE 319)

Ettekandja: Ülle Ambos

Küsimusi esitasid J. Vihmand, L.-L. Pakosta ja M. Eliste.

Ü. Ambos vastas küsimustele.

Sõna võtsid M. Eliste, J. Vihmand, Ü. Ambos, L.-L. Pakosta, A. Uukkivi ja A. Rikkinen.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (6 poolt, 3 vastu, 1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

4. Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (OE 323)

Ettekandja: Jekaterina Sibul

Küsimusi esitas J. Vihmand.

J. Sibul vastas küsimustele.

Sõna võtsid J. Vihmand ja L.-L. Pakosta.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

5. Alevi tn 5 kinnistu detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine

Ettekandja: Arvo Rikkinen

Küsimusi esitasid J. Vihmand ja L.-L. Pakosta.

A. Rikkinen vastas küsimustele.

Sõna võttis J. Vihmand.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kooskõlastada detailplaneeringu eskiis.

6. Tihase tn 17, 19, 23, 25 ja 27 kinnistute detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine

Ettekandja: Arvo Rikkinen

Küsimusi esitas J. Vihmand.

A. Rikkinen vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kooskõlastada detailplaneeringu eskiis.

7. Sõpruse pst 201/203 ja 203a ning J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Mustamäe linnaosas (OE 329)

Ettekandja: Arvo Rikkinen

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku täiendada otsuse eelnõu uue punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks linnavolikogu 5. oktoobri 2000 otsusega nr 328 kehtestatud Sõpruse pst 201/203 ja J. Sütiste tee 1 kinnistute maa-ala detailplaneering Sõpruse pst 201/203, Sõpruse pst 203a, J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute osas.”

Komisjoni liikmed nõustusid ettepanekuga.

E. Sepp tegi ettepaneku häääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:

 täiendada otsuse eelnõu uue punktiga 3 järgmises sõnastuses:

 „3. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks linnavolikogu 5. oktoobri 2000 otsusega nr 328 kehtestatud Sõpruse pst 201/203 ja J. Sütiste tee 1 kinnistute maa-ala detailplaneering Sõpruse pst 201/203, Sõpruse pst 203a, J. Sütiste tee 1a ja 5a kinnistute osas.”

 

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

8. Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 331)

Ettekandja: Arvo Rikkinen

Küsimusi esitasid  J. Vihmand ja A. Uukkivi.

A. Rikkinen vastas küsimustele.

Sõna võtsid J. Vihmand ja A. Uukkivi.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (6 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp

 

 

 

 

Elmar Sepp

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija