TALLINNA LINNAVOLIKOGU

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

24. oktoober 2007 nr 13

 

Algus kell 15:30 ja lõpp kell 17:00

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni aseesimees Gennadi Vihman

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 13-st liikmetest 9  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Georgi Batarin, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Peeter Mardna, Valdek Mikkal, Larissa Novožilova, Matti Tarum, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Raivo Allev, Vahur Keldrima, Uno Kiplok, Andres Kork, Madis Martinson, Merike Martinson, Raivo Salumäe, Ene Tomberg.

Puudusid: Arvo Haug, Mark Levin, Linnu-Lydia Mae, Eerika Rahuoja, Margarita Tšernogorova, Natalia Vaino, Viktor Vassiljev, Tatjana Vassiljeva.

Kutsutud: Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiunõunik; Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu jurist.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (14 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 (OE 334)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 (OE 334)

Ettekandja: Ene Tomberg

E. Tomberg tutvustas Tallinna tevishoiu arengukava 2007 - 2015.

Küsimusi esitasid: V. Mikkal, H. Hallika, A. Kork, A. Ellamaa, M. Tarum ja P. Mardna.

V. Mikkal küsis, miks ei ole käsitletud arengukavas e - teenuste arendamist.

H. Hallika tundis huvi, kes on arengukava koostajad ja kas arengukava koostamisse on kaasatud eriarstide selts, perearstide selts ja patsientide esindajad.

A. Ellamaa pööras tähelepanu asjaolule, et kuna arstide keskmine vanus on oluliselt tõusnud, võivad tekkida tulevikus probleemid arstikohtade komplekteerimisega. Samuti tundis A. Ellamaa huvi, kas on reaalne, et 75% haigetest osutub tulevikus erakorralisteks haigeteks.

A. Ellamaa küsis, kas arengukava koostajad on teadlikud, et patsiendi uuringuandmed ei ole kättesaadavad erinevatele arstidele kelle poole patsient pöördub.

M. Tarum küsis, miks ei ole arengukavas lahti kirjutatud taastusravi arengusuunad.

P. Mardna tundis huvi, kas koduõendusteenus praegusel kujul on otstarbekas ja põhjendatud, samuti juhtis P. Mardna tähelepanu lastepsühhiaatria katastroofilisele olukorrale.

Küsimustele vastas eelnõu ettekandja E. Tomberg.

M. Martinson kommenteeris komisjoni liikmete arvamusi ja küsimusi ning rõhutas, et tegemist on laiapõhjaliste koostajate ringiga ja arengukava koostamise õiguslikuks aluseks on tervishoiukorralduse ja ravikindlustuse seadused. Seaduste alusel on tervishoiu korraldamine riigi ülesanne. Koostatud on tervishoiu arengukava, mitte tegevuskava.

G. Vihman tegi ettepaneku lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

Muudatusettepanekud esitada 25. oktoobriks Ene Tombregi e- postile: ene.tomberg@tallinnlv.ee.

 

 

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

 

 

 

 

Gennadi Vihman

Komisjoni aseesimees

Ester Kägo

 

Protokollija