TALLINNA LINNAVOLIKOGU

KESKKONNAKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

22. oktoober 2007 nr 16

 

Algus kell 17:00 ja lõpp kell 18:45

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Larissa Škurat

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 13-st liikmetest 8  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Sergei Bogovski, Mati Eliste, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Larissa Škurat, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Mari Jüssi, Toivo Kallas, Einar Kivimäe, Mart Kont, Rein Ratas, Tõnu Tuppits.

Puudusid: Maimu Berg, Deniss Boroditš, Heino Kiik, Rein Leipalu, Valdek Mikkal, Erich Moik, Lennart Mängli, Ülle Rajasalu, Toomas Sepp, Ain Valdmann, Tatjana Vassiljeva.

Kutsutud: Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Anne Parksepp - Tallinna Linnavolikogu Kantselei korra- ja keskkonnakaitsenõunik, Jana Kivimägi - Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna juhataja, Maarja Valler - Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakonna juhataja asetäitja, Õrne Suur - Tallinna Keskkonnaameti jurist, Jekaterina Sibul - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja haljastuse osakonna linna maastikuarhitekt, Ain Orav - Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Ilmar Link - Teede Projektijuhtimise AS juhatuse esimees.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

Koosoleku päevakorraprojektist jäi välja küsimus:

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (OE 319)

 

Häälteenamusega (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (ME 325)

2. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (ME 324)

3. Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (OE 323)

4. Jooksvad küsimused

4.1 Informatsioon Männiku teel asendusistutuse kohta

4.2 Rohelise Pealinna statuudist

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (ME 325)

Ettekandja: Jana Kivimägi

Küsimusi esitasid E. Kivimäe, J. Vihmand, M. Eliste, E. Alatalu ja R. Ratas.

J. Kivimägi ja T. Selberg vastasid küsimustele.

Sõna võtsid P. Alekand ja L. Škurat.

R. Ratas tegi ettepaneku muuta § 10 lõigete 2, 5 ja 6, § 11 lõike 1 ning § 12 sõnastust asendades sõnad "linnavalitsus või tema poolt volitatud isik" sõnadega "linnavalitsuse poolt volitatud isikuna linnaosa vanem" vastavas käändes.

T. Selberg selgitas, et korraldatud jäätmeveo mitteliitunuks lugemine on vastavalt Jäätmeseaduse § 69 lg 4 Linnavalitsuse pädevuses. Volikogul ei ole seaduslikku alust Linnavalitsuse pädevust delegeerida linnaosa vanemale.

L. Škurat tegi ettepaneku hääletada.

Hääletamistulemustega (12 poolt, vastu ei olnud, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

E. Alatalu tegi ettepaneku jätta välja § 13 lõikes 4 sõnad "või on juurdepääs muul viisil takistatud".

L. Škurat tegi ettepaneku hääletada.

Hääletamistulemustega (11 poolt, vastu ei olnud, 2 erapooletut) toetati ettepanekut.

J. Vihmand tegi ettepaneku muuta § 13 lõike 4 teist lauset ja sõnastada järgmiselt: "Tühisõit on võrdsustatav 50 % jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega mahuti tühjendamisega".

L. Škurat tegi ettepaneku hääletada.

Hääletamistulemustega (13 poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud) toetati ettepanekut.

J. Kivimägi tegi ettepaneku muuta otsuse eelnõu § 23 märgitud tähtaeg "september 2007" tähtajaks "november 2007".

Komisjoni liikmed nõustusid ettepanekuga.

T. Selberg tegi ettepaneku jätta välja seletuskirja viimasel lehel ekslikult sisse jäänud tekst "ning vajalikud kalkulatsioonid on esitatud ecxeli tabelis".

Eelnõu ettekandja nõustus parandusettepanekuga.

L. Škurat pani hääletusele eelnõu koos parandustega.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega

 1. muuta § 10 lõigete 2, 5 ja 6, § 11 lõike 1 ning § 12 sõnastust asendades sõnad "linnavalitsus või tema poolt volitatud isik" sõnadega "linnavalitsuse poolt volitatud isikuna linnaosa vanem" vastavas käändes;

 2. jätta välja § 13 lõikes 4 sõnad "või on juurdepääs muul viisil takistatud";

 3. muuta § 13 lõike 4 teist lauset ja sõnastada järgmiselt: "Tühisõit on võrdsustatav 50 % jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega mahuti tühjendamisega";

 4. muuta § 23 tähtaeg "september 2007" tähtajaks "november 2007".

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Larissa Škurat

2. Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (ME 324)

Ettekandja: Maarja Valler

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

L. Škurat tegi ettepaneku hääletada.

 

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

3. Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (OE 323)

Ettekandja: Jekaterina Sibul

Küsimusi esitasid R. Ratas, E. Alatalu ja J. Vihmand.

J. Sibul, T. Tuppits ja T. Selberg vastasid küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

L. Škurat tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  2 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Sergei Bogovski

4. Jooksvad küsimused

4.1 Informatsioon Männiku teel asendusistutuse kohta

A. Orav tegi ülevaate Männiku tee ehitusel maharaiutud puude asendamise kohta objektil. Männiku teele lõigus Leesika-Kagu linnast väljuvale suunale istutatakse 35 pooppuu ja 477 kurdlehise kibuvitsa istikut. Projekteerija püüdis kompromissi otsides mahutada tehnovõrkude vahele arvestusega, et säiluks  kaugus 1,5 - 2 m tehnovõrkudest. Praeguseks hetkeks on tehnovõrkudega seotud tööd lõpukorral, teealused on valmis ning liiklus Valdeku-Männiku ristmikul avatud. Pooppuud istutatakse 6 m sammuga ja vähemalt 2 m kaugusele sõiduteest ja 1 m kaugusele kõnniteest. Tegemist on taimedega, mis on suhteliselt keskkonnamõjudele vastupidavad.

I. Link selgitas projekteerimise nõudeid.

Küsimusi esitasid E. Alatalu, R. Ratas, J. Vihmand ja T. Tuppits.

A. Orav vastas küsimustele.

O t s u s t a t i:

4.2 Rohelise Pealinna statuudist

T. Kallas tegi ettepaneku, et komisjon võtaks lähiajal päevakorda Rohelise Pealinna statuudi küsimuse.

Sõna võtsid L. Škurat ja T. Tuppits. 

Komisjoni liikmed nõustusid ettepanekuga.

 

 

 

 

Larissa Škurat

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija