TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

1. november 2007 nr 19

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 18.25.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Igor Sedašev, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman ja Jaak Vihmand, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen, Merike Martinson ja Jaanus Mutli linnaametnikud Toomas Sepp, Jaanus Martinov ja Jana Kivimägi ning linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Anne Parksepp, Hele Põld, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks ja Marii Viks.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Maimu Berg, Katrin Karisma-Krumm, Peeter Mardna, Matti Martinson, Liisa-Ly Pakosta, Jüri Pino, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Erika Salumäe ja Hardi Volmer.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldutsega soovisid esineda N. Stelmach, M. Eliste, M. Sults, A. Uukkivi, V. Mikkal, T. Kruusimäe, G. Vihman, T. Lausing ja O. Rebane.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Vitsut teatas, et istungi päevakorra projektist jääb välja päevakorrapunkt nr 7 “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (TV Tallinn digivõrgu baasil rajamisest), kuna eelnõu esitaja M. Eliste võttis eelnõu menetlusest tagasi.

L. Mihhailov tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 9 “Vene Kultuurikeskuse kapitaalremondiks ettenähtud vahendite kasutamine aastatel 2004-2006”  ettekandja E. Alatalu puudumise tõttu.

 

Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (III lugemine) (ME 324)

2.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (II lugemine) (ME 269)

3.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks (OE 345)

4.  Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (ME 325)

5.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast)  (OE 316)

6.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine)  (OE 317)

7.  Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (OE 323)

8.  Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 331).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Linnavolikogu liige N. Stelmach esitas arupärimise abilinnapea J. Mutlile kolme ja enama reisijaga autode lubamisest Pirita tee ühistranspordirajale (lisatud).

Linnavolikogu liige M. Eliste esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige M. Sults esines avaldusega (lisatud).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees A. Uukkivi esitas fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele ilutulestike korraldamisest (lisatud).

Linnavolikogu liige V. Mikkal esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas arupärimise abilinnapea J. Mutlile eestipäraste suveniiride puudumisest Tallinna meenekaubanduses (lisatud).

Linnavolikogu liige G. Vihman esines avaldusega (lisatud).

Keskerakonna fraktsiooni aseesimees T. Lausing esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest).

Linnavolikogu liige O. Rebane esines enda ja linnavolikogu liikmete N. Degtjarenko, I. Kravtšenko, S. Melehhova ja K. Kärneri nimel avaldusega (lisatud).

 

1.      Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve (III lugemine) (ME 324)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Kubo ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov.

T. Vitsut teatas, et muudatusettepanekud eelnõule on esitatud rahanduskomisjoni poolt koondtabelina (lisatud).

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli linnavolikogu 49 liiget ja puudus 14.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (43 poolt, 4 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 32 “Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarve”.

2.      Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine (II lugemine) (ME 269)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Sinissaar, N. Stelmach ja R. Holsmer.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 41 linnavolikogu liiget ja puudus 22.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 33 “Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine”.

3.      Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks (OE 345)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Sinissaar, R. Holsmer, N. Stelmach ja M. Zdankevitch.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees M. Sults.

Haridus- ja kultuurikomisjon tegi ettepaneku  täiendada eelnõu punktis 1 toodud loetelu järgmistega sõnadega: "isadepäeval - novembri teisel pühapäeval, võidupühal - 23. juunil".

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

Sõna võttis O. Rebane.

N. Stelmach soovis haridus- ja kultuurikomisjoni muudatusettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (9 poolt, 13 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (27 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 265 “Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Hasartmänguseaduse muutmiseks”.

4.      Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (ME 325)

Kuulati: abilinnapea D.  Boroditši ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Sinissaar, A. Uukkivi, M. Tarum, N. Stelmach ja T. Mägi.

Küsimustele vastasid D. Boroditš ja J. Kivimägi.

Kaasettekandega esines keskkonnakomisjoni esimees L. Škurat

Kõnega esines J. Vihmand.

Sõna võtsid M. Tarum, N. Stelmach ja M. Zdankevitch.

Keskkonnakomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta § 10 lõigete 2, 5 ja 6, § 11 lõike 1 ning § 12 sõnastust asendades sõnad "linnavalitsus või tema poolt volitatud isik" sõnadega "linnavalitsuse poolt volitatud isikuna linnaosa vanem" vastavas käändes. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

2) Jätta välja § 13 lõikes 4 sõnad "või on juurdepääs muul viisil takistatud".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

3) Muuta § 13 lõike 4 teist lauset ja sõnastada järgmiselt: "Tühisõit on võrdsustatav 50% jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega mahuti tühjendamisega".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

4) Muuta § 23 tähtaeg "september 2007" tähtajaks "november 2007".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

J. Vihmand tegi ettepaneku lisada § 14 punkt (8) järgmises sõnastuses: “ (8) Jäätmevaldajatega hea koostöö nimel koostab vedaja kellaajalise veograafiku, millest kinnipidamine on hea tava.”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

J. Vihmand soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (10 poolt, 22 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 34 “Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kord”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

5.      Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (teede remonditööde teostamise kavast)  (OE 316)

Kuulati: Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni aseesimees T. Sepp. Linnamajanduskomisjon ei toetanud eelnõu.

Küsimusi esitasid M. Kubo, M. Tarum, N. Stelmach ja R. Holsmer.

Küsimustele vastas T. Sepp.

Sõna võtsid M. Kubo ja J. Vihmand.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (16 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

6.      Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine" muutmine)  (OE 317)

Kuulati: Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri ettekannet.

R. Holsmer teatas, et võtab eelnõu menetlusest tagasi.

 

7.      Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine (OE 323)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum, M. Kubo ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines keskkonnakomisjoni esindaja S. Bogovski. Keskkonnakomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas M. Tarum.

Küsimusele vastas S. Bogovski.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 266 “Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algatamine”.

8.      Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 331)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum ja T. Sinissaar.

Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esimees E. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis T. Mägi.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (26 poolt, 8 vastu, 3 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 267 “Terase tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas”.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija