TALLINNA LINNAVOLIKOGU

TARBIJAKAITSEKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

22. november 2007 nr 15

 

Algus kell 16:30 ja lõpp kell 17:35

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Tatjana Vassiljeva

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 9-st liikmetest 4  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Igor Kravtšenko, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Aave Jürgen, Eero Kosk, Aado Luik, Aino Runge.

Puudusid: Enn-Toivo Annuk, Pille Ilves, Nikolai Kazakov, Tarmo Kruusimäe, Jaanus Mutli, Jüri Pino, Inga Uusmaa, Gennadi Vihman, Hardi Volmer.

Kutsutud: Katrin Kello - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (ME 349)

2. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine (ME 381)

3. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine (ME 382)

4. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine (ME 383)

 

Päevakorra arutelu.

1. Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (ME 349)

Ettekandja: Eero Kosk

Küsimusi esitasid A. Runge, J. Vihmand, T. Vassiljeva ja I. Kravtšenko ja A. Luik.

E. Kosk vastas küsimustele eelnõu sihtgrupist, ettevõtjale lisanduvatest kuludest, meetme kasuprotsendist ja kassaaparaadi seadistamise võimalustest.

Sõna võtsid T. Vassiljeva, E. Kosk, A. Runge ja J. Vihmand.

T. Vassiljeva tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (3 poolt, 5 vastu, erapooletuid ei ole) mitte toetada eelnõu.

2. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine (ME 381)

Ettekandja: Aave Jürgen

Küsimusi esitasid T. Vassiljeva, I. Kravtšenko, J. Vihmand ja A. Luik.

A. Jürgen vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vassiljeva tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

3. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine (ME 382)

Ettekandja: Aave Jürgen

Küsimusi esitasid T. Vassiljeva, I. Kravtšenko, J. Vihmand ja A. Luik.

A. Jürgen vastas küsimustele kanaliseerimata piirkonna suurusest ja liitumistasu hüvitamisest.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vassiljeva tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

4. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine (ME 383)

Ettekandja: Aave Jürgen

Küsimusi esitasid T. Vassiljeva, I. Kravtšenko, A. Runge, A. Luik, J. Vihmand ja E. Kosk.

A. Jürgen vastas küsimustele määruse muudatuste kohta.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vassiljeva tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole,  2 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

 

Tatjana Vassiljeva

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija