TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

29. november 2007 nr 21

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 04.10.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Andres Ellamaa, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Jüri Pino, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, T. Vitsut ja Hardi Volmer, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen, Merike Martinson, Jaanus Mutli ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Alo Brandt, Jaanus Martinov, Priit Pärtelpoeg ning linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Katrin Viks, Marii Viks ja Terje Vonbret,.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Mati Eliste, Helge Hallika ja Erika Salumäe.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda M. Berg, M. Sults, T. Mägi, I. Raudne, L.-L. Pakosta, M. Zdankevitch, A. Ellamaa, O. Rebane, T. Kruusimäe, N. Degtjarenko, J. Vihmand, M. Tarum ja T. Vitsut,

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Vitsut tegi ettepaneku tõsta päevakorrapunkt nr 17 ”Ülesande andmine linnavalitsusele” (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest) päevakorrapunktiks nr 4. Ettepanekuga nõustuti.

 

Häälteenamusega (39 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine (ME 361)

2.  Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine) (ME 377)

3.  Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011” elluviimiseks  (OE 368)

4.  Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest)  (OE 346)

5.  Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele (ME 384)

6.  Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšile (OE 370)

7.  Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele (OE 372)

8.  Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine (OE 374)

9.  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi  (OE 373)

10.  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine (ME 381)

11.  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine (ME 382)

12.  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine (ME 383)

13.  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (OE 319)

14.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks (OE 356)

15.  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine (II lugemine) (OE 354)

16.  Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine  (OE 363)

17.  Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osas (OE 362)

18.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest) (OE 360)

19.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta) (OE 348)

20.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige T. Kruusimäe, eestipäraste suveniiride puudumisest Tallinna meenekaubanduses)

21.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna taksondusest)

22.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige N. Stelmach, kolme ja enama reisijaga autode lubamisest Pirita tee ühistranspordirajale)

23.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige M. Länik, Nõmmel asuvate parkide valgustamisest)

24.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige Ü. Rajasalu, Tallinna linna kanaliseerimisest).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees M. Berg esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast) ning esitas arupärimise abilinnapea J. Mutlile ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist (lisatud).

Linnavolikogu liige M. Sults esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige T. Mägi esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige I. Raudne esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõuded”.

Linnavolikogu liige L.-L. Pakosta esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine linnavalitsusele” (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest).

Linnavolikogu liige M. Zdankevitch esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige A. Ellamaa esitas arupärimise abilinnapea M. Martinsonile meditsiinipersonali kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige O. Rebane esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Regalia alkoholikaupluste paiknemisest lasteasutuste naabruses (lisatud).

Linnavolikogu liige N. Degtjarenko esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige J. Vihmand esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige M. Tarum esitas enda ja linnavolikogu liikmete A. Ellamaa, H.  Hallika, M. Levini, P. Mardna ja T. Vassiljeva nimel  linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ülesande andmine linnavalitsusele” (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta).

Istungit asus juhatama linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

Linnavolikogu esimees T. Vitsut esines suulise avaldusega.

T. Vitsut jätkas isungi juhatamist.

 

1.      Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine (ME 361)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum, Ü. Rajasalu ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja G. Vihman. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis P. Mardna.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 50 innavolikogu liiget ja puudus 13.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (47 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 38 “Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine”.

Istungit asus juhatama linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

2.      Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine) (ME 377)

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

Küsimusi esitasid J. Reinmann, M. Tarum, T. Sinissaar, T. Bittman, M. Berg, Ü. Rajasalu, A. Ellamaa,  L. Parek, L.-L. Pakosta, T. Kruusimäe, A. Uukkivi, V. Mikkal, P. Mardna, H. Volmer, N. Stelmach ja T. Sepp.

Küsimustele vastas T. Vitsut.

T. Vitsut jätkas istungi juhatamist.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esimees M. Tšernogorova

Küsimuse esitas L.-L. Pakosta.

Küsimusele vastas M. Tšernogorova.

Kõnega esines M. Tarum.

Sõna võtsid J. Reinmann ja M. Kubo.

Kõnega esines Ü. Rajasalu.

Sõna võttis T. Lausing.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (38 poolt, 3 vastu, 1 erapooletu) lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

3.      Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011” elluviimiseks  (OE 368)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Mägi, M. Kubo, G. Vihman, T. Sinissaar, T. Kruusimäe ja M. Berg.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis T. Mägi.

Haridus- ja kultuurikomisjon tegi ettepaneku  muuta eelnõu pealkirjas ja eelnõus läbivalt projekti nimi "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011" nimeks "Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011".

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 47 linnavolikogu liiget ja puudus 16.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (49 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 280 “Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011” elluviimiseks”.

4.      Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest)  (OE 346)

Kuulati: linnavolikogu liikme T. Lausingu ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Sinissaar, M. Tarum, T. Kruusimäe, T. Bittman, T. Mägi, Ü. Rajasalu, P. Mardna, M. Berg, T. Vassiljeva ja M. Kubo.

Küsimustele vastas T. Lausing.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees M. Sults.

Küsimuse esitas T. Sinissaar.

Küsimusele vastas M. Sults.

Kõnega esinesid K. Kärner, J. Vihmand, P. Mardna, T. Kruusimäe, Ü. Rajasalu, T. Bittman, M. Tšernogorova ja N. Stelmach.

Sõna võtsid P. Mardna, M. Berg, T. Mägi, N. Degtjarenko, N. Stelmach ja M. Kubo.

Rahanduskomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta eelnõu punkti 2 asendades sõna "välireklaamidena" sõnadega "nende läheduses".

2) Muuta eelnõu punkti 1 asendades sõna "tarbimisega" sõnaga "liigtarbimisega".

3) Muuta eelnõu punkti 1 lisades peale sõna "korraldada" sõnad "koostöös kolmanda sektori organisatsioonidega".

T. Lausing ei nõustunud rahanduskomisjoni muudatusettepanekutega.

Haridus- ja kultuurikomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta eelnõu punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: “1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks korraldada pikaajaline kampaania linnaelanike teavitamiseks alkoholi ja teiste meelemürkide tarvitamisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest.”.

2) Muuta eelnõu punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: “Arvestades Tallinna saamist Euroopa kultuuripealinnaks aastal 2011, korraldada konkurss eesmärgiga leida 31. märtsiks 2008 ühtne ideekavand, kuidas aastani 2011 propageerida turvalist ja narkootikumivastast, alkoholivaba ja sportlikku “Tallinna elustiili”.

3) Muuta eelnõu punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: “3. Linnavalitsusel näha 2008. aasta linnaeelarves rahvusvahelise konkursi läbiviimiseks ja konkursi teavitamiskampaania kulude katteks ette 500 000 (viissada tuhat) krooni.”.

T. Lausing ei nõustunud haridus- ja kultuurikomisjoni muudatusettepanekutega.

J. Vihmand esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta eelnõu punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: “1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks korraldada 2008. aastal pikaajaline kampaania linnaelanike teavitamiseks alkoholi ja teiste meelemürkide tarvitamisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest.”.

2) Muuta eelnõu punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: “Korraldada konkurss eesmärgiga leida 31. märtsiks 2008 ühtne ideekavand, kuidas aastani 2011 propageerida turvalist ja narkootikumivastast, alkoholivaba ja sportlikku “Tallinna elustiili”.

3)Muuta eelnõu punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: “3. Linnavalitsusel näha 2008. aasta linnaeelarves rahvusvahelise konkursi läbiviimiseks ja konkursi teavitamiskampaania kulude katteks ette 500 000 (viissada tuhat) krooni.”.

T. Lausing ei nõustunud J. Vihmandi muudatusettepanekutega.

K. Kärner tegi Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku muuta eelnõu punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: “1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks delegeerida kampaaniate läbiviimine Tallinna noorte teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest kolmandale sektorile, vastavalt nende poolt esitatud projektidele” ning jätta eelnõust välja punkt 2.

T. Lausing ei nõustunud ettepanekuga.

K. Kärner soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (21 poolt, 20 vastu, erapooletuid ei ole) toetati ettepanekut.

R. Holsmer küsis hääletustulemuste ekraanile kuvamise kohta.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule.

T. Vitsut pani K. Kärneri ettepaneku kordushääletamisele.

Hääletamisel (20 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Protseduurilisi küsimusi esitasid R. Holsmer, Ü. Rajasalu, T. Mägi ja K. Kärner.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule.

T. Lausing esitas Keskfraktsiooni nimel eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta eelnõu punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: “1. Teha Tallinna Linnavalitsusele ülesandeks korraldada 2008. aastal pikaajaline kampaania linnaelanike teavitamiseks alkoholi ja teiste meelemürkide tarvitamisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest.”.

R. Holsmer soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (29 poolt, 12 vastu, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

T. Vitsut pani ettepaneku kordushääletusele.

Hääletamisel (30 poolt, 13 vastu, erapooletuid ei ole) toetati ettepanekut.

2) Muuta eelnõu punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: “2. Arvestades Tallinna saamist kultuurseks linnaks aastal 2011, korraldada konkurss eesmärgiga leida 31. märtsiks 2008 ühtne ideekavand, kuidas aastani 2011 propageerida turvalist ja narkootikumivastast, alkoholivaba ja sportlikku “Tallinna elustiili”.”.

M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (27 poolt, 8 vastu, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

3) Muuta eelnõu punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: “3. Linnavalitsusel näha 2008. aasta linnaeelarves teavitamiskampaania kulude katteks ning konkursi läbiviimiseks ette 900 000 (üheksasada tuhat) krooni.”.

M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist. Hääletamisel (27 poolt, 9 vastu, erapooletuid ei ole) toetati ettepanekut.

Reformierakonna fraktsioon soovis enne lõpphääletust 10 minutit vaheaega.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 10 minutit.

Isamaaliidu fraktsioon soovis enne lõpphääletust 10 minutit vaheaega.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 10 minutit.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon soovis enne lõpphääletust 10 minutit vaheaega.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 10 minutit.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (27 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 281 “Ülesande andmine linnavalitsusele”. 

5.      Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele (ME 384)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Berg, I. Raudne, Ü. Rajasalu, M. Tarum, N. Stelmach, T. Kruusimäe, A. Uukkivi  ja T. Sinissaar.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Kubo. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võtsid T. Mägi ja J. Vihmand.

A. Uukkivi soovis enne lõpphääletust ühe minuti vaheaega.

T. Vitsut kuulutas välja üheminutilise vaheaja.

R. Holsmer soovis enne lõpphääletust 10 minutit vaheaega.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 30 sekundit.

M. Tarum soovis enne lõpphääletust 10 minutit vaheaega.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 10 sekundit.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 39 “Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele”.

6.      Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšile

(OE 370)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja E. Sepp. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 44 linnavolikogu liiget ja puudus 19.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (38 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 282 “Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšile”.

7.      Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele (OE 372)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Küsimuse esitas P. Mardna.

Küsimusele vastas D. Boroditš.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja L. Škurat. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines T. Lausing.

T. Lausing luges ette D. Boroditši poolt linnavalitsuse nimel esitatud muudatusettepanekud.

R. Holsmer soovis Reformierakonna fraktsiooni nimel enne lõpphääletust 10 minutit vaheaega.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 1 minut.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 39 linnavolikogu liiget ja puudus 24.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 283 “Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele”.

8.      Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine (OE 374)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja A. Uukkivi. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse  esitas T. Mägi.

Küsimusele vastas A. Uukkivi.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 284 “Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine.

9.      Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi  (OE 373)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esimees E. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 285 “Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi”.

10.  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine (ME 381)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja N. Stelmach. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 40 “Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine”.

11.  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine (ME 382)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja N. Stelmach. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 41 “Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine”.

12.  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine (ME 383)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja N. Stelmach. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (42 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 42 “Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine”.

13.  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (OE 319)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Küsimuse esitas M. Tarum.

Küsimusele vastas D. Boroditš.

Kaasettekandega esines keskkonnakomisjoni esimees L. Škurat. Keskkonnakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 286 “Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine”.

14.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks (OE 356)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitas T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing. Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 287 “Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 10 minutit.

15.  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine (II lugemine) (OE 354)

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

T. Vitsut tutvustas valimise korda ning teatas, et Isamaaliidu fraktsioon on revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks üles seadnud N. Stelmachi.

T. Vitsut tegi ettepaneku asuda kandidaatide ülesseadmisele. Rohkem kandidaate ei esitatud.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (44 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) suleti kandidaatide nimekiri.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 42 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut soovis teada, kas kellelgi on proteste hääletamise kohta. Proteste ei esitatud.

T. Vitsut teatas, et N. Stelmachile antud poolthäälte arv on 30 ning seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel revisjonikomisjoni esimeheks valituks N. Stelmach ja eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 288  “Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine”.

16.  Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine  (OE 363)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Berg, A. Ellamaa, T. Bittmann, T. Sinissaar ja Ü. Rajasalu.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Keskkonnakomisjon tegi ettepaneku asendada eelnõu lisas termin “Pargi ja sõida” terminiga “Pargi ja reisi”. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Sepp ja L. Mihhailov taandasid ennast hääletamisest.

T.  Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 289 “Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine”.

17.  Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osas (OE 362)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 290 “Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osas”.

18.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest) (OE 360)

Kuulati: Keskerakonna fraktsiooni aseesimehe T. Lausingu ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Berg, M. Tarum, R. Holsmer, Ü. Rajasalu, N. Stelmach, T. Kruusimäe, A. Uukkivi  ja I. Raudne.

Küsimustele vastas T. Lausing.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees M. Sults.  Haridus- ja kultuurikomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esinesid Ü. Rajasalu, T. Kruusimäe, M. Kubo, M. Berg, A. Uukkivi, I. Raudne, J. Vihmand, N. Stelmach ja R. Holsmer.

Sõna võtsid M. Tarum ja J. Vihmand.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku töötada kuni päevakorra ammendumiseni.

Hääletamisel (29 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

Sõna anti H. Põllule.

Sõna võttis J. Vihmand.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 5 minutit.

T. Vitsut pikendas 5 korda vaheaega 5 minuti võrra.

T. Lausing ei toetanud T. Kruusimäe muudatusettepanekuid.

T. Vitsut pani T. Kruusimäe muudatusettepanekud hääletamisele.

1. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Salme Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Salme valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (11 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

2. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Torgu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Torgu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (11 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

3. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Valjala Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Valjala valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

4. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik Erki-Alo Kirde.”

Hääletamisel (10 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

5. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Elva Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Elva linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

6. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kallaste Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kallaste linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

7. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tartu Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tartu linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

8. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu Kantselei korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp.”

Hääletamisel (9 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

9. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Alatskivi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Alatskivi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

10. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Haaslava Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Haaslava valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

11. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kambja Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kambja valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

12. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu Kantselei avalike suhete nõunik Ester Šank.”

Hääletamisel (9 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

13. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Konguta Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Konguta valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

14. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Laeva Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Laeva valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimusi esitasid N. Stelmach, Ü. Rajasalu, I. Raudne ja R. Holsmer.

Sõna anti H. Põllule.

N. Stelmachi soovil tühistati 15. muudatusettepaneku hääletamistulemus.

15. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Luunja Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Luunja valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani muudatusettepaneku uuesti hääletamisele.

Hääletamisel (7 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani muudatusettepaneku  uuesti hääletamisele.

Hääletamisel (10 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

16. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Indrek Ahlberg.”

Hääletamisel (10 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

17. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Meeksi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Meeksi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

18. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Mäksa Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Mäksa valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (10 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

19. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Nõo Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Nõo valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

20. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Haabersti linnaosa vanema asetäitja Aivo Toomistu.”

T. Kruusimäe võttis muudatusettepaneku tagasi.

21. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Peipsiääre Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Peipsiääre valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

22. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Piirisaare Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Piirissaare valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

23. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Puhja Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Puhja valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

24. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Lasnamäe linnaosavanema asetäitja Toivo Moorast.”

Hääletamisel (2 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

25. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Rannu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Rannu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

26. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Rõngu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Rõngu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 22 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

27. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tartu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tartu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

28. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tähtvere Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tähtvere valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

29. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Vara Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Vara valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 23 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

30. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Võnnu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Võnnu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

31. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Ülenurme Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Ülenurme valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

32. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tõrva Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tõrva linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (5 poolt, 21 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

33. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Valga Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Valga linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 23 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

34. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Otepää Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Otepää valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

35. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Helme Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Helme valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

36. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Hummuli Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Hummuli valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

37. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Karula Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Karula valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

38. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna linnapea nõunik Moonika Batrakova.”

Hääletamisel (5 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

39. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Palupera Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Palupera valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

40. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Puka Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Puka valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

41. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Põdrala Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Põdrala valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Lausing ei toetanud M. Bergi muudatusettepanekuid.

T. Vitsut pani M. Bergi muudatusettepanekud hääletamisele.

1. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Ahja Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Ahja valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

2. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

”Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja, kas digivõrgu baasil loodav Tallinna TV  on mõeldud Tallinna võimuerakonna propagandakanaliks.”

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

3. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kanepi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kanepi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 20 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

4. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Natalia Vaino.”

Hääletamisel (10 poolt, 20 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

5. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kõlleste Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kõlleste valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 20 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

6. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Laheda Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Laheda valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

7. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja, miks toetab Tallinna Linnavolikogu keskfraktsioon digivõrgu baasil Tallinna TV loomist.”

Hääletamisel (5 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

8. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Mikitamäe Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Mikitamäe valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (4 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

9. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Tatjana Vassiljeva.”

Hääletamisel (6 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

10. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Mooste Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Mooste valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 18 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

11. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

 Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Interneti uudisteportaalide loetavus Tallinnas.”  

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

12. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Orava Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Orava valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

13. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Ruslana Veber.”

Hääletamisel (5 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

14. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Põlva Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Põlva valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (6 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

15. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Räpina Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Räpina valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

16. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Gennadi Vihman.”

Hääletamisel (8 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

17. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Valgjärve Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Valgjärve valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

18. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja, miks on Tallinna linnal üldse vaja veel ühte kanalit linnauudiste vahendamiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

19. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Vastse-Kuuste Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Vastse-Kuuste valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimusi esitasid I. Raudne ja R. Holsmer.

20. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Jaak Vihmand.”

Hääletamisel (7 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

21. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Veriora Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Veriora valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

22. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Värska Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Värska valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

23. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja teiste omavalitsuste kogemus omavalitsusuudiste edastamisel.”

Hääletamisel (7 poolt, 20 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

24. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Pärnu Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Pärnu linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

25. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu keskfraktsiooni nõunik-abi Marek Leemets.”

Hääletamisel (6 poolt, 21 vastu, 3 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

26. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Sindi Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Sindi linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

27. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Are Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Are valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

28. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Vabariigi Valitsuse kogemus valitsuse uudiste edastamisel.”

Hääletamisel (10 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimusi esitasid I. Raudne, Ü. Rajasalu ja N. Stelmach.

29. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Audru Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Audru valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

30. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu keskfraktsiooni nõunik-abi Kristiina Must.”

Hääletamisel (8 poolt, 23 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

31. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Halinga Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Halinga valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 21 vastu, 3 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

32. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Häädemeeste Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Häädemeeste valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

33. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Riigikogu kogemus Riigikogu uudiste edastamisel.”

Hääletamisel (9 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

34. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kaisma Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kaisma valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

35. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Kesklinna vanem Marek Jürgenson.”

Hääletamisel (8 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

36. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kihnu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kihnu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

37. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Koonga Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Koonga valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

38. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja, kuidas on Tallinna linn suutnud siiani edukalt ilma digivõrgu baasil loodud Tallinna TV-ta hakkama saada.”

Hääletamisel (6 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

39. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Lavassaare Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Lavassaare valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

40. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljev.”

Hääletamisel (7 poolt, 20 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

41. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Paikuse Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Paikuse valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

42. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Saarde Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Saarde valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

43. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja, kas digivõrgu baasil Tallinna TV loomise plaan on tingitud Keskerakonna toetuse langusest Tallinnas.”

Hääletamisel (9 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

44. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Sauga Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Sauga valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (9 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas K. Kärner.

T. Lausing ei toetanud R. Holsmeri muudatusettepanekuid.

T. Vitsut pani R. Holsmeri muudatusettepanekud hääletamisele.

1. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna linnapea nõunik Oleg Harlamov.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

2. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Sangaste Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Sangaste valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

3. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Taheva Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Taheva valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 18 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

4. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tõlliste Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tõlliste valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

5. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Õru Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Õru valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 20 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

6. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Mõisaküla Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Mõisaküla linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 19 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

7. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Kesklinna vanema asetäitja Reena Tolmik.”

Hääletamisel (7 poolt, 20 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

8. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Viljandi Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Viljandi linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 20 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

9. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Võhma Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Võhma linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

10. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Abja Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Abja valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 20 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

11. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Halliste Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Halliste valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

12. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kolga-Jaani Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kolga-Jaani valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

13. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Karksi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Karksi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

14. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kõo Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kõo valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

15. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kõpu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kõpu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (3 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

16. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Paistu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Paistu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

17. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Pärsti Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Pärsti valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 14 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas Ü. Rajasalu.

Sõna anti H. Põllule.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

18. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Saarepeedi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Saarepeedi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 12 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

19. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Suure-Jaani Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Suure-Jaani valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas Ü. Rajasalu.

20. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tarvastu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tarvastu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

21. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Viiratsi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Viiratsi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

22. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Matti Tarum.”

Hääletamisel (6 poolt, 13 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

23. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Antsla Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Antsla valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 13 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

24. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Haanja Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Haanja valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

25. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Lasva Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Lasva valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

26. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Meremäe Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Meremäe valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 18 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

27. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Misso Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Misso valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 18 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

28. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Mõniste Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Mõniste valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

29. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Rõuge Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Rõuge valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 13 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

30. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Sõmerpalu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Sõmerpalu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

31. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Urvaste Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Urvaste valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

32. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Varstu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Varstu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja Ü. Rajasalu.

33. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Vastseliina Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Vastseliina valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

34. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Võru Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Võru valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

35. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja, miks seda töörühma üldse vaja on.”

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 5 minutit.

T. Lausing ei toetanud A. Uukkivi muudatusettepanekuid.

T. Vitsut pani A. Uukkivi muudatusettepanekud hääletamisele.

1. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kõrgessaare Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kõrgessaare valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 18 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

2. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Lasnamäe lehe mõju kohalike ja ülelinnaliste uudiste edastamisel.”

Hääletamisel (7 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

3. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Käina Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Käina valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 18 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

4. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu aseesimees Tarmo Lausing.”

Hääletamisel (5 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Sõna võttis M. Tšernogorova.

5. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Pühalepa Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Pühalepa valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 20 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

6. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Põhja-Tallinna Sõnumite mõju kohalike ja ülelinnaliste uudiste edastamisel.”

Hääletamisel (9 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

7. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kiviõli Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kiviõli linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

8. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kohtla-Järve Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kohtla-Järve linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 20 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

9. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Leonid Mihhailov.”

Hääletamisel (9 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

10. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Narva Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Narva linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 12 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

11. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Püssi Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Püssi linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 19 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

12. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Tallinna Linnakantselei seniste meediakulude otstarbekus.”

Hääletamisel (7 poolt, 18 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

13. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Narva-Jõesuu linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, 3 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

14. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Margarita Tšernogorova.”

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

15. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Sillamäe Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Sillamäe linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

16. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Alajõe Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Alajõe valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

17. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja digivõrgu baasil loodava Tallinna TV eelarve.”

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

18. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Aseri Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Aseri valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas T. Kruusiimäe.

19. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Paul Alekand.”

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

20. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Avinurme Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Avinurme valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

21. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Iisaku Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Iisaku valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

22. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja digivõrgu baasil loodava Tallinna TV leviala.”

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

23. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Illuka Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Illuka valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

24. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Georgi Batarin.”

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

25. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Jõhvi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Jõhvi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

26. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kohtla Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kohtla valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

27. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja digivõrgu baasil loodava Tallinna TV mõju eri rahvustest inimestele.”

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

28. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kohtla-Nõmme Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kohtla-Nõmme valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

29. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Maria Beljatskaja.”

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

30. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Lohusuu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Lohusuu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

31. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Lüganuse Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Lüganuse valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

32. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Tallinna linnaosavalitsuste seniste meediakulude otstarbekus.”

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

33. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Maidla Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Maidla valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

34. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Vladimir Belõi.”

Hääletamisel (6 poolt, 18 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

35. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Mäetaguse Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Mäetaguse valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

36. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Sonda Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Sonda valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 17 vastu, 3 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

37. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Tallinna Linnavolikogu Kantselei seniste meediakulude otstarbekus.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

38. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Toila Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Toila valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

39. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Tõnis Bittman.”

Hääletamisel (7 poolt, 18 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

40. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tudulinna Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tudulinna valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

41. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Vaivara Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Vaivara valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

42. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja digivõrgu baasil loodava Tallinna TV töötajate piisav arv.”

Hääletamisel (6 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

43. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Jõgeva Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Jõgeva linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

44. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Sergei Bogovski.”

Hääletamisel (5 poolt, 17 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

45. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Mustvee Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Mustvee linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Lausing ei toetanud M. Kubo muudatusettepanekuid.

T. Vitsut pani M. Kubo muudatusettepanekud hääletamisele.

1. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Kristiine linnaosa vanem Mihhail Korb.”

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

2. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Surju Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Surju valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

3. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tahkuranna Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tahkuranna valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

4. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tootsi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tootsi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 13 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

5. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkels.”

Hääletamisel (8 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimusi esitasid I. Raudne ja N. Stelmach.

6. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tori Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tori valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

7. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja digivõrgu baasil loodava Tallinna TV mõju Tallinna linnavolikogu aseesimehe tuntusele.”

Hääletamisel (7 poolt, 18 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

8. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tõstamaa Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tõstamaa valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule.

9. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Varbla Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Varbla valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

10. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Nõmme linnaosa vanem Rainer Vakra.”

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

11. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Vändra Alevivalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Vändra alevi ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu ja K. Kärner.

12. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Vändra Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Vändra valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

13. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Järvakandi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Järvakandi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”  

Hääletamisel (10 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

14. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Pirita linnaosa vanem Tiit Terik.”

Hääletamisel (8 poolt, 14 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

15. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Juuru Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Juuru valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

16. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kaiu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kaiu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

17. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kehtna Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kehtna valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

18. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Põhja-Tallinna linnaosa vanem Enno Tamm.”

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

19. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kohila Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kohila valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

20. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Käru Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Käru valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

21. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Märjamaa Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Märjamaa valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

22. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Lasnamäe linnaosa vanem Kalle Klandorf.”

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

23. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Raikküla Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Raikküla valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (4 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

24. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Rapla Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Rapla valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

25. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Vigala Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Vigala valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

26. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu esimehe nõunik Jaanika Sõmmer.”

Hääletamisel (3 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

27. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kuressaare Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kuressaare linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (4 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

28. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kaarma Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kaarma valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (4 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

29. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kihelkonna Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kihelkonna valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

30. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu aseesimehe nõunik Terje Vonbret.”

Hääletamisel (6 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

31. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kärla Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kärla valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

32. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Laimjala Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Laimjala valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

33. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Leisi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Leisi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

34. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu Kantselei välissuhete nõunik Riina Altpere.”

Hääletamisel (5 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

35. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Lümanda Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Lümanda valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (5 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

36. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Muhu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Muhu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

37. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Mustjala Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Mustjala valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

38. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Orissaare Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Orissaare valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

39. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova.”

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

40. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Pihtla Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Pihtla valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

41. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Pöide Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Pöide valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

42. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Ruhnu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Ruhnu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

43. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu kultuurinõunik Linnar Priimägi.”

Hääletamisel (2 poolt, 20 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

T. Lausing ei toetanud N. Stelmachi muudatusettepanekutega.

T. Vitsut pani N. Stelmachi muudatusettepanekud hääletamisele.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

1. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja ajalehe Eesti Ekspress loetavus Tallinnas.”

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

2. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kullamaa Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kullamaa valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

3. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Juri Poljakov.”

Hääletamisel (9 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

4. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Lihula Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Lihula valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

5. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Martna Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Martna valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

6. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Eestis välja antavate venekeelsete ajalehtede loetavus Tallinnas.”

Hääletamisel (6 poolt, 13 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

7. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Noarootsi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Noarootsi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

8. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Vjatšeslav Prussakov.”

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

9. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Nõva Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Nõva valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 13 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

10. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Oru Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Oru valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

11. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja kaabeltelevisiooni kanalite vaadatavus Tallinnas.”

Hääletamisel (8 poolt, 13 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

12. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Ridala Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Ridala valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 13 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

13. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Rene Reinmann.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

14. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Risti Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Risti valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

15. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Taebla Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Taebla valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

16. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja digivõrgu baasil loodava Tallinna TV võimalik vaatajaskond.”

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

17. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Vormsi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Vormsi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

18. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Jüri Reinmann.”

Hääletamisel (10 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

19. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kunda Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kunda linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

20. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Rakvere Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Rakvere linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

21. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja digivõrgu baasil loodava Tallinna TV mõju Tallinnas võimul oleva erakonna reitingule.”

Hääletamisel (5 poolt, 16 vastu, 3 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

22. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Haljala Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Haljala valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (10 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

23. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kadrina Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kadrina valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

24. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Toomas Sepp.”

Hääletamisel (11 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

25. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Laekvere Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Laekvere valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (9 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

26. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja digivõrgu baasil loodava Tallinna TV mõju Tallinna linnapea tuntusele.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

27. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Rakke Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Rakke valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

28. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Rakvere Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Rakvere valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

29. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Elmar Sepp.”

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

30. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Rägavare Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Rägavare valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

31. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja digivõrgu baasil loodava Tallinna TV mõju Tallinna linnavolikogu esimehe tuntusele.”

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

32. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Sõmeru Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Sõmeru valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

33. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tamsalu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tamsalu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

34. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Märt Sults.”

Hääletamisel (10 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

35. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tapa Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tapa valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja N. Stelmach.

36. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja  digivõrgu baasil Tallinna TV loomiseks kulutatava raha võimalik suunamine olulisemateks Tallinna linna projektideks.”

Hääletamisel (8 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimusi esitasid I. Raudne ja M. Sults.

37. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Vihula Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Vihula valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

38. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Larissa Škurat.”

Hääletamisel (9 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

39. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Vinni Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Vinni valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

40. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Viru-Nigula Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Viru-Nigula valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 13 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

41. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja ajalehe “Linnaleht” loetavus Tallinnas.”

Hääletamisel (7 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

42. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Väike-Maarja Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Väike-Maarja valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 11 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

43. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Michel Zdankevich.”

Hääletamisel (8 poolt, 12 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

44. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Põlva Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Põlva valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

T. Lausing ei toetanud Ü. Rajasalu muudatusettepanekuid.

T. Vitsut pani Ü. Rajasalu muudatusettepanekud hääletamisele.

1. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Põltsamaa Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Põltsamaa linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas Ü. Rajasalu.

2. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Eesti Televisiooni vaadatavus Tallinnas.”

Hääletamisel (9 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

3. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Jõgeva Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Jõgeva valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

4. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Nikolai Degtjarenko.”

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

5. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Pajusi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Pajusi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

6. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Pala Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Pala valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

7. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Kanal 2 vaadatavus Tallinnas.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

8. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Palamuse Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Palamuse valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

9. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Andres Ellamaa.”

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

10. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Puurmani Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Puurmani valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

11. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Põltsamaa Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Põltsamaa valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

12. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

”Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja TV 3 vaadatavus Tallinnas.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

13. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kasepää Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kasepää valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

14. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Nikolai Kazakov.”

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

15. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Saare Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Saare valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

16. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Tabivere Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Tabivere valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

17. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja kõikide Eesti raadiojaamade kuulatavus Tallinnas.”

Hääletamisel (6 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

18. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Torma Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Torma valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

19. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Svetlana Kozlova.”

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

20. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Paide Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Paide linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 17 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

21. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Albu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Albu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

22. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja ajalehe Postimees loetavus Tallinnas.”

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

23. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Ambla Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Ambla valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

24. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Kaja  Laanmäe.”

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

25. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Imavere Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Imavere valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

26. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Järva-Jaani Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Järva-Jaani valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

27. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja ajalehe Eesti Päevaleht loetavus Tallinnas.”

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

28. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kareda Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kareda valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

29. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Oksana Laasi.”

Hääletamisel (7 poolt, 15 vastu, 3 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

30. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Koeru Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Koeru valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

31. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Koigi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Koigi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

 

32. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja ajalehe SL Õhtuleht loetavus Tallinnas.”

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

33. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Paide Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Paide valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 18 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

34. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Mark Levin.”

Ü. Rajasalu võttis muudatusettepaneku tagasi.

35. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Roosna-Alliku Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Roosna-Alliku valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

36. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Türi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Türi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

37. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja ajalehe Äripäev loetavus Tallinnas.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

38. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Väätsa Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Väätsa valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

39. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Larissa Novožilova.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

40. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Haapsalu Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Haapsalu linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 18 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

41. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Hanila Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Hanila valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Lausing ei toetanud I. Raudse muudatusettepanekuid.

T. Vitsut pani I. Raudse muudatusettepanekud hääletamisele.

1. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Keila Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Keila linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

2. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Loksa Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Loksa linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (6 poolt, 18 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

3. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Maardu Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Maardu linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

4. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Võru Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Võru linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

5. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Paldiski Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Paldiski linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (3 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

6. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Haabersti Postipoisi mõju kohalike ja ülelinnaliste uudiste edastamisel”.

Hääletamisel (7 poolt, 16 vastu,1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

7. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Saue Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Saue linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

8. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Aegviidu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Aegviidu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (4 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

9. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Maimu Berg.”

Hääletamisel (8 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

10. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Anija Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Anija valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

11. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Harku Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Harku valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

12. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Kesklinna Sõnumite mõju kohalike ja ülelinnaliste uudiste edastamisel.”

Hääletamisel (6 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

13. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Jõelähtme Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Jõelähtme valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 16 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

14. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Remo Holsmer.”

Hääletamisel (8 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

15. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Keila Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Keila valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

16. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Nõmme Sõnumite mõju kohalike ja ülelinnaliste uudiste edastamisel.”

Hääletamisel (10 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

17. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kernu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kernu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (6 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

18. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kiili Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kiili valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

19. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Erika Salumäe.”

Hääletamisel (7 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

20. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kose Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kose valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

21. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kõue Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kõue valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (5 poolt, 17 vastu, 5 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

22. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Pealinna lehe mõju linnaosade ja ülelinnaliste uudiste edastamisel.”

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, 3 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

23. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kuusalu Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kuusalu valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.”

Hääletamisel (8 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

24. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Peeter Mardna.”

I. Raudne võttis muudatusettepaneku tagasi.

25. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Nissi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Nissi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, N. Stelmach ja I. Raudne.

26. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Padise Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Padise valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

27. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Kristiine lehe mõju kohalike ja ülelinnaliste uudiste edastamisel.”

Hääletamisel (8 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

28. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Raasiku Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Raasiku valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

29. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Aivar Kuusmaa.”

Hääletamisel (5 poolt, 17 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

30. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Rae Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Rae valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 17 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

31. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Saku Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Saku valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

32. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Mustamäe lehe mõju kohalike ja ülelinnaliste uudiste edastamisel.”

Hääletamisel (9 poolt, 18 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

33. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Saue Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Saue valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (7 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

34. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu liige Oleg Rebane.”

Hääletamisel (10 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

35. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Vasalemma Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Vasalemma valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (10 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

36. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Teha töörühmale ülesandeks selgitada välja Pirita lehe mõju kohalike ja ülelinnaliste uudiste edastamisel.”

Hääletamisel (10 poolt, 17 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

37. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Viimsi Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Viimsi valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (8 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

38. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Kärdla Linnavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Kärdla linna ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Hääletamisel (9 poolt, 16 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

39. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel kaasata töörühma koosseisu Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.”

Hääletamisel (5 poolt, 20 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

40. Täiendada eelnõud sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu punktide numeratsiooni:

“Tallinna Linnavalitsusel pöörduda Emmaste Vallavalitsuse poole ettepanekuga Tallinna linna ja Emmaste valla ühise munitsipaaltelevisiooni loomiseks.” 

Küsimusi esitasid N. Stelmach, E. Sepp ja T. Kruusimäe.

I. Raudne võttis muudatusettepaneku nr 40  tagasi.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (17 poolt, 10 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 291 “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele”.

19.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta) (OE 348)

Kuulati: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettekannet.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas M. Berg.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja J. Vihmand. Linnamajanduskomisjon ei toetanud eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, 15 vastu, 1 erapooletu) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

20.  Arupärimisele vastamine

Linnavolikogu liikme T. Kruusimäe arupärimine abilinnapea J. Mutlile eestipäraste suveniiride puudumisest Tallinna meenekaubanduses.

T. Vitsut teatas, et T. Kruusimäe ei soovi suulist vastamist arupärimisele, kuna on saanud ammendava kirjaliku vastuse.

21.  Arupärimisele vastamine

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arupärimine abilinnapea J. Mutlile Tallinna taksondusest.

T. Vitsut teatas, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ei soovi suulist vastamist arupärimisele, kuna on saanud ammendava kirjaliku vastuse.

22.  Arupärimisele vastamine

Linnavolikogu liikme N. Stelmachi arupärimine abilinnapea J. Mutlile kolme ja enama reisijaga autode lubamisest Pirita tee ühistranspordirajale.

T. Vitsut teatas, et N. Stelmach ei soovi suulist vastamist arupärimisele, kuna on saanud ammendava kirjaliku vastuse.

23.  Arupärimisele vastamine

Linnavolikogu liikme M. Läniku arupärimine abilinnapea D. Boroditšile Nõmmel asuvate parkide valgustamisest.

T. Vitsut teatas, et M. Länik ei soovi suulist vastamist arupärimisele, kuna on saanud ammendava kirjaliku vastuse.

24.  Arupärimisele vastamine

Linnavolikogu liikme Ü. Rajasalu arupärimine abilinnapea D. Boroditšile Tallinna linna kanaliseerimisest.

T. Vitsut teatas, et Ü. Rajasalu ei soovi suulist vastamist arupärimisele, kuna on saanud ammendava kirjaliku vastuse.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija