TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

22. november 2007 nr 20

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Mati Eliste, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov, Margarita Tšernogorova ja Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Katrin Viks ja Marii Viks ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  22.11.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  29.11.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  29.11.07 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine (ME 361)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

2. Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine) (ME 377)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele.

3. Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011” elluviimiseks  (OE 368)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

4. Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšile

(OE 370)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

5. Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (OE 319)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

6. Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele (OE 372)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

7. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja         –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi  (OE 373)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine (OE 374)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

9. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks (OE 356)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

10. Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine  (OE 363)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osas (OE 362)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

12. Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest)  (OE 346)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

13. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest) (OE 360)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

14. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta) (OE 348)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

15. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, eestipäraste suveniiride puudumisest Tallinna meenekaubanduses).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

16. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna taksondusest).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

17. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige M. Länik, Nõmmel asuvate parkide valgustamisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea Deniss Boroditš.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

18. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu, Tallinna linna kanaliseerimisest).

Arupärimisele vastab abilinnapea Deniss Boroditš.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (OE 131)

T. Sepp teatas, et linnavalitsus esitab eelnõule muudatusettepaneku.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

2. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine 

(II lugemine) (OE 203)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja               -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine   (ME 226)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

4. Kolimistoetuse määra suurendamine  (OE 318)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

5. Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (ME 349)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

6. Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine  (II lugemine) (OE 354)

T. Vitsut teatas, et Isamaaliidu fraktsioon on esitanud revisjonikomisjoni esimehe kandidaadiks N. Stelmachi.

T. Vitsut teatas, et Keskerakonna fraktsioon soovib tutvuda kandidaadiga 29. novembril 2007 kell 15.45 ning tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

7. Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine (ME 366)

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine (OE 367)

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 369)

Sõna võttis H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

10. Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 371)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

11. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine (ME 376)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

 

13. Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast (OE 378)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

14. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006 (OE 379)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

15. Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutmine (OE 380)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine (ME 381)

Sõna võtsid E.-A. Kirde ja T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

17. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja ?kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine (ME 382)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

18. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine (ME 383)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

19. Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele (ME 384)

Sõna võtsid E.-A. Kirde ja M. Tšernogorova.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja M. Tarum, riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, Reklaamimaksu kaotamise võimalustest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, kolme ja enama reisijaga autode lubamisest Pirita tee ühistranspordirajale).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

E. Kosk tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ilutulestike korraldamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige V. Mikkal, kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, vöötradade arvust ja seisukorrast).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 29.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige I. Raudne, loomaaia asukaid heidutava müra kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 29.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige L. Parek, Linnateatri pääsmete müügil juurdehindluse rakendamise kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 29.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

 

11. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige E. Alatalu, Wismari haigla Nõmmele kolimise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 29.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

12. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige E. Alatalu, Pärli kohviku maja ruumide rentimisest Alexander Kofkini firmale).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 29.11.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 "Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutmine (ME 361)

2.  Tallinna põhimääruse muutmine (I lugemine) (ME 377)

3.  Sihtasutuse Tallinn 2011 tegevuse toetamine aastatel 2008-2012 projekti "Tallinn Euroopa Kultuuripealinnaks 2011” elluviimiseks  (OE 368)

4.  Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele (ME 384)

5.  Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditðile (OE 370)

6.  Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele (OE 372)

7.  Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine (OE 374)

8.  Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi  (OE 373)

9.  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine (ME 381)

10.  Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine (ME 382)

11.  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine (ME 383)

12.  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutmine (OE 319)

13.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmiseks (OE 356)

14.  Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehe valimine (II lugemine) (OE 354)

15.  Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine  (OE 363)

16.  Tallinna Linnavalitsuse 17. septembri 2003 korraldusega nr 2060-k kehtestatud Rahu tn 2 ja 2a kruntide detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Rahu tn 2 krundi osas (OE 362)

17.  Ülesande andmine linnavalitsusele (kampaania korraldamise kohta linnaelanike teavitamiseks alkoholi tarbimisega kaasnevatest negatiivsetest tagajärgedest)  (OE 346)

18.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna TV digivõrgu baasil rajamise võimaluste uurimisest) (OE 360)

19.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta) (OE 348)

20.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige T. Kruusimäe, eestipäraste suveniiride puudumisest Tallinna meenekaubanduses)

21.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna taksondusest)

22.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige N. Stelmach, kolme ja enama reisijaga autode lubamisest Pirita tee ühistranspordirajale)

23.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige M. Länik, Nõmmel asuvate parkide valgustamisest)

24.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige Ü. Rajasalu, Tallinna linna kanaliseerimisest).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija