TALLINNA LINNAVOLIKOGU

ÕIGUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

26. november 2007 nr 19

 

Algus kell 17:00 ja lõpp kell 17:45

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Margarita Tšernogorova

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 8-st liikmetest 6  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Svetlana Kozlova, Kairi Kärner, Elmar Sepp, Tiit Sinissaar, Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, teised komisjoni liikmed Eero Kosk, Jaanus Mutli, Hele Põld, Toomas  Sepp , Marju Toom.

Puudusid: Robert Kalm, Tiina Kitsing, Urmas Reinsalu, Gennadi Vihman.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist; Reio Vesiallik - Tallinna Kommunaalameti projektijuht; Marika Lepikult - Tallinna Linnakantselei personalidirektor.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna põhimääruse muutmine (ME 377)

2. Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele (OE 372)

3. Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele (ME 384)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna põhimääruse muutmine (ME 377)

Ettekandja: Kersti Kalvet

Küsimusi esitasid: E. Kosk, M. Tšernogorova, H. Pöld, T. Sinissaar ja T. Sepp.

Küsimustele vastas: K. Kalvet ja T. Sepp.

H. Põld tegi ettepaneku:

1. Muuta §10 lg 9¹ viimast lauset ja sõnastada see järgmiselt:" Laualippude valmistamise, hoidmise ja saajate üle peab arvestust Tallinna Linnavolikogu Kantselei ".

2. Jätta välja §12² lg 2 esimesest lausest sõna "tombakust".

    Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 7. detsember.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  3 erapooletut) toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega

 1. Muuta §10 lg 9¹ viimast lauset ja sõnastada see järgmiselt:" Laualippude valmistamise, hoidmise ja saajate üle peab arvestust Tallinna Linnavolikogu Kantselei ".

 2. Jätta välja §12² lg 2 esimesest lausest sõna "tombakust".

     Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 7. detsember.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Margarita Tšernogorova

2. Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele (OE 372)

Ettekandja: Reio Vesiallik

Küsimusi esitas H. Põld.

Küsimustele vastas R. Vesiallik.

 

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole,  4 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Larissa Škurat

3. Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele (ME 384)

Ettekandja: Marika Lepikult

Küsimusi esitasid: M. Tšernogorova, E. Kosk, K. Kärner ja T. Sinissaar.

Küsimustele vastas: M. Lepikult.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  3 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

 

Margarita Tšernogorova

Komisjoni esimees

Ester Kägo

 

Protokollija