TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAMAJANDUSKOMISJON

 

 

Erakorralise koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

27. november 2007 nr 24

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:35

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Elmar Sepp

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 14-st liikmetest 10  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Igor Kravtšenko, Oksana Laasi, Vjatšeslav Prussakov, Indrek Raudne, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Arvo Uukkivi, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Toivo Moorast, Priit Põld, Tõnis Rüütel, Tiit Siimon, Toivo Susi.

Puudusid: Jelena Armas, Tõnis Bittman, Indrek Jakobson, Marju Länik, Liisa-Ly Pakosta, Ülle Rajasalu, Siim Roode, Kaido Saveljev, Richard Sikk.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Aave Jürgen - Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse direktor, Arvo Käärd - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna juhataja, Reio Vesiallik - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht, Janne Teder - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht, Arvo Rikkinen - Tallinna Linnamajanduse Ameti detailplaneeringute teenistuse direktor.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta) (OE 348)

2. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine (ME 381)

3. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine (ME 382)

4. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine (ME 383)

5. Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšile (OE 370)

6. Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele (OE 372)

7. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi  (OE 373)

8. Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine (OE 374)

9. Pärnu mnt 126 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine

 

Päevakorra arutelu.

1. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (endise Esimese Juurdeveoraudtee ja Peeter Suure merekindluse raudtee trassile rajatava kergeliiklustee planeeringu kohta) (OE 348)

Ettekandja: Maimu Berg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (3 poolt, 8 vastu, erapooletuid ei ole) mitte toetada eelnõu.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Jaak Vihmand

2. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine (ME 381)

Ettekandja: Aave Jürgen

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

3. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine (ME 382)

Ettekandja: Aave Jürgen

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

4. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine (ME 383)

Ettekandja: Aave Jürgen

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

5. Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšile (OE 370)

Ettekandja: Janne Teder

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

6. Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele (OE 372)

Ettekandja: Reio Vesiallik

Küsimusi esitas A. Uukkivi.

R. Vesiallik ja D. Boroditš vastasid küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

7. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi  (OE 373)

Ettekandja: Reio Vesiallik

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp

8. Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkondade ja nende piiride kirjelduste kehtestamine (OE 374)

Ettekandja: Reio Vesiallik

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Arvo Uukkivi

9. Pärnu mnt 126 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eskiisi kooskõlastamine

Ettekandja: Arvo Rikkinen

Küsimusi ei olnud.

Sõna võttis I. Raudne.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kooskõlastada detailplaneeringu eskiis.

 

 

 

 

Elmar Sepp

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija