TALLINNA LINNAVOLIKOGU

RAHANDUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

26. november 2007 nr 21

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 19:35

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Toomas Vitsut

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 8  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Märt Kubo, Leonid Mihhailov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Matti Tarum, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Jüri Trumm, Rain Veetõusme, Eha Võrk.

Puudusid: Tõnis Bittman, Kaarel-Mati Halla, Remo Holsmer, Jaak Juske, Edgar Savisaar, Arvo Uukkivi.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Marika Lepikult - Tallinna Linnakantselei personaliteenistuse personalidirektor, Aave Jürgen - Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitseteenistuse direktor, Märt Ojamaa - Tallinna Transpordiameti arenguosakonna projektijuht, Janne Teder - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht, Reio Vesiallik - Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht, Reedik Võrno - SWECO Projekt AS projektijuht.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine  (OE 363)

2. Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšile (OE 370)

3. Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele (OE 372)

4. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi  (OE 373)

5. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine (ME 381)

6. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine (ME 382)

7. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine (ME 383)

8. Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele (ME 384)

 

Päevakorra arutelu.

1. Projekti "Tallinna tramm” trammiliinide Lasnamäe - Vabaduse väljak ja Lennujaam - Balti jaam trasside kinnitamine  (OE 363)

Ettekandja: Märt Ojamaa

Küsimusi esitasid T. Vitsut, M. Tarum, L. Mihhailov, T. Sepp, M. Kubo ja R. Veetõusme.

M. Ojamaa vastas küsimustele.

R. Võrno selgitas tehnovõrkude väljaehitamise kulude tasumist ja tutvustas Vabaduse väljakule rajatava trammiliini asukohta.

L. Mihhailov tegi ettepaneku esitada ettekandes esitatud andmed ka paberkandjal, kuna need erinevad otsuse eelnõu seletuskirjas toodud andmetest.

Eelnõu ettekandja nõustus ettepanekuga.

Sõna võtsid T. Sepp, M. Kubo, T. Vitsut ja M. Sults.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  2 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

2. Osalemine välisrahastusega Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projektis “Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas” ning projekti omafinantseerimise ja elluviimise lepingute allkirjastamiseks volituste andmine Edgar Savisaarele ja Deniss Boroditšile (OE 370)

Ettekandja: Janne Teder

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp

3. Teenuslepingu ja 30. septembri 2002 lepingu ja 14. märtsi 2005 lepingu ja sademetevee lepingu ja tuletõrjehüdrantide lepingu muutmise lepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine Edgar Savisaarele (OE 372)

Ettekandja: Reio Vesiallik

Küsimusi esitasid R. Veetõusme, M. Tarum, T. Vitsut ja M. Sults.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

4. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise piirkonna kehtestamine, kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi  (OE 373)

Ettekandja: Reio Vesiallik

Küsimusi esitasid R. Veetõusme, T. Sepp, N. Stelmach ja T. Vitsut.

R. Vesiallik ja A. Jürgen vastasid küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

R. Veetõusme tegi ettepaneku järjestada otsuse eelnõu lisas tänavate nimekiri tähestikulises järjekorras.

Eelnõu ettekandja nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

5. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine (ME 381)

Ettekandja: Aave Jürgen

Küsimusi esitasid R. Veetõusme ja M. Kubo.

A. Jürgen vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach

6. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine (ME 382)

Ettekandja: Aave Jürgen

Küsimusi esitas R. Veetõusme.

A. Jürgen vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach

7. Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine (ME 383)

Ettekandja: Aave Jürgen

Küsimusi esitas R. Veetõusme.

A. Jürgen vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

M. Kubo tegi ettepaneku selgitada ajakirjanduses määruse muudatuse sisu.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach

8. Toetuse maksmine Tallinna endistele linnapeadele (ME 384)

Ettekandja: Marika Lepikult

Küsimusi esitas N. Stelmach.

M. Lepikult vastas küsimustele.

Sõna võtsid M. Tarum, N. Stelmach, L. Mihhailov ja M. Kubo.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  2 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Kubo

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija