TALLINNA LINNAVOLIKOGU

LINNAMAJANDUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

4. detsember 2007 nr 25

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 18:40

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Elmar Sepp

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 14-st liikmetest 7  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Nikolai Degtjarenko, Igor Kravtšenko, Marju Länik, Vjatšeslav Prussakov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Arvo Uukkivi, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Toivo Moorast, Priit Põld, Tiit Siimon, Toivo Susi.

Puudusid: Jelena Armas, Tõnis Bittman, Mati Eliste, Indrek Jakobson, Oksana Laasi, Liisa-Ly Pakosta, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Siim Roode, Tõnis Rüütel, Kaido Saveljev, Richard Sikk, Jaak Vihmand.

Kutsutud: Kersti Kalvet – Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde – Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Marju Sepp – Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakonna juhataja, Tõnis Veinberg – Tallinna Ettevõtlusameti reklaamimaksu osakonna juhataja, Vello Ervin – Tallinna Ettevõtlusameti linna äriühingute järelevalve osakonna juhataja, Mart Repnau – Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja, Riina Käsper – Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna juhtivspetsialist, Risto Aasmaa – Tallinna Kommunaalameti inseneriosakonna vanemspetsialist, Reio Vesiallik – Tallinna Kommunaalameti projektide ja uuringute osakonna projektijuht.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna linna 2008. aasta eelarve (ME 401)

2. Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine (OE 390)

3. Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (ME 391)

4. Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 ”Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 392)

5. Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (ME 393)

6. Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (ME 394)

7. Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010 (OE 397)

8. Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutmine (ME 398)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna linna 2008. aasta eelarve (ME 401)

Ettekandja: Marju Sepp

Küsimusi esitasid T. Sepp, A. Uukkivi ja V. Prussakov.

M. Sepp vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

2. Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine (OE 390)

Ettekandja: Vello Ervin

Küsimuse esitas N. Degtjarenko.

V. Ervin vastas küsimusele.

Sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Degtjarenko

3. Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (ME 391)

Ettekandja: Tõnis Veinberg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

4. Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 ”Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 392)

Ettekandja: Mart Repnau

Küsimuse esitas T. Moorast.

M. Repnau vastas küsimusele.

Sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

5. Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (ME 393)

Ettekandja: Mart Repnau

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

6. Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (ME 394)

Ettekandja: Mart Repnau

Küsimuse esitas N. Degtjarenko.

M. Repnau vastas küsimusele.

Sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

7. Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010 (OE 397)

Ettekandja: Risto Aasmaa

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Arvo Uukkivi

8. Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutmine (ME 398)

Ettekandja: Reio Vesiallik

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

E. Sepp tegi ettepaneku hääletada.

 

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Vjatšeslav Prussakov

 

 

 

 

Elmar Sepp

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija