TALLINNA LINNAVOLIKOGU

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

13. detsember 2007 nr 22

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 4.05.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut ja Hardi Volmer, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Taavi Aas, Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen, Merike Martinson, Jaanus Mutli ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Alo Brandt, Katrin Kendra, Talvo Rüütelmaa, Marika Lepikult, Jaanus Martinov, Mart Repnau, Priit Pärtelpoeg, Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm, Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Indrek Ahlberg ja Tallinna Kesklinna vanem Marek Jürgenson ning linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Valdur Tamela, Marii Viks ja Terje Vonbret.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Lagle Parek ja Jüri Pino.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda Ü. Rajasalu, N. Stelmach, M. Sults, M. Berg, L. Škurat, T. Lausing, P. Mardna, A. Uukkivi, M. Kubo, M. Martinson ja N. Degtjarenko.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Sinissaar tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 37 “Tallinna linna 2008. aasta eelarve (II lugemine)”.

T. Sinissaar soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (18 poolt, 26 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

A. Uukkivi tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 9.2 “Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmine”.

A. Uukkivi soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

T. Vitsut kuulutas tehnilistel põhjustel välja vaheaja 5 minutit.

Hääletamisel (19 poolt, 29 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

M. Tarum tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 4 ”Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine)”.

M. Tarum soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (18 poolt, 29 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

 

Häälteenamusega (39 poolt, 12 vastu, erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Tallinna linna 2008. aasta eelarve (I lugemine) (ME 401)

2.  Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine (OE 407)

3.  Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (OE 408)

4.  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine) (ME 377)

5.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine) (ME 402)

6.  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud "Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (I lugemine) (ME 391)

7.  Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord (ME 396)

8.  Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad (ME 395)

9.1 Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine (ME 376)

9.2 Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmine (ME 389)

10.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 411)

11.  Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine (OE 367)

12.1 Kolimistoetuse määra suurendamine  (ME 318)

12.2 Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutmine (ME 410)

13.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine (ME 400)

14.  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 "Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 392)

15.  Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (ME 393)

16.  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (ME 394)

17.  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine (ME 366)

18.  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus” muutmine (ME 415)

19.  Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010 (OE 397)

20.  Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutmine (ME 398)

21.  Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine (OE 412)

22.  Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 369)

23.  Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 371)

24.  Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine (OE 390)

25.  Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutmine (OE 380)

26.  Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük 

(OE 388)

27.  Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müük (OE 413)

28.  Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müük (OE 414)

29.  Kose tee 58 maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine (OE 386)

30.  Haaviku tee 10 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 409)

31.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Kopli tn 88 korter 28; Sõle tn 9 korter 53; Puhangu tn 28 korter 20 ja Kopli tn 100b korter 89 (OE 385)

32.  Munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine aadressil Maleva tn 18 korter 313 (OE 416)

33.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-9, Akadeemia tee 48-145, E. Vilde tee 92-3 ja E. Vilde tee 94-90 üürile andmine (OE 399)

34.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Herne tn 12a korter 16 ja Roopa tn 17 korter 6)  (OE 417)

35.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine) (ME 402)

36.  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud “Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (II lugemine) (ME 391)

37.  Tallinna linna 2008. aasta eelarve (II lugemine) (ME 401).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige N. Stelmach esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige M. Sults esitas ettepaneku linnavalitsusele (lisatud).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees M. Berg esitas fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele linna avalike suhete kuludest (lisatud).

Linnavolikogu liige L. Škurat esitas enda ja linnavolikogu liikme S. Bogovski nimel    linnavolikogu menetlusse eelnõu “Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks”.

Linnavolikogu liige T. Lausing esines avaldusega (statistiline kokkuvõte lisatud).

Linnavolikogu liige P. Mardna esines ettepanekutega (lisatud).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni aseesimees A. Uukkivi esitas fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele maamaksu tõusust (lisatud).

Linnavolikogu liige M. Kubo esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige M. Martinson esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige N. Degtjarenko esines suulise avaldusega.

 

1.      Tallinna linna 2008. aasta eelarve (I lugemine) (ME 401)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Kubo, M. Tarum, L.-L. Pakosta, Ü. Rajasalu, R. Holsmer, M. Berg, V. Mikkal, A. Uukkivi, R. Palm, K. Karisma-Krumm, T. Kruusimäe, K. Kärner ja I. Raudne.

Küsimustele vastasid E. Savisaar, J. Mutli, T. Aas, M. Martinson ja K. Kendra.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja E. Sepp.

Sõna võtsid M. Kubo ja M. Tarum.

Kõnega esinesid Ü. Rajasalu ja H. Hallika.

Sõna võttis T. Kruusimäe.

Kõnega esinesid M. Tarum ja J. Reinmann.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku eelnõu I lugemine lõpetada ja saata eelnõu II lugemisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, 14 vastu, erapooletuid ei ole) lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

T. Vitsut teatas, et muudatusettepanekuid eelnõu II lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada samal istungil ühe tunni jooksul peale eelnõu I lugemise lõppu.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

2.      Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine (OE 407)

Kuulati: lastekaitsekomisjoni esimehe E. Salumäe ettekannet.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

Küsimusele vastas E. Salumäe.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 292 “Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine”.

3.      Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (OE 408)

Kuulati: korrakaitsekomisjoni esimehe J. Poljakovi ettekannet.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (38 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 293 “Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine”.

Istungit asus juhatama linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

4.      Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine) (ME 377)

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

Küsimusi esitasid P. Mardna, R. Holsmer, M. Tarum, Ü. Rajasalu ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas T. Vitsut.

T. Vitsut jätkas istungi juhatamist.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esimees M. Tšernogorova.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

Küsimusele vastas M. Tšernogorova.

T. Vitsut esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1)  Täiendada põhimäärust uue paragrahviga 10² järgmises sõnastuses “§ 10² Tallinna vapipäev”, “22. detsember on Tallinna vapipäev.”.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (32 poolt, 3 vastu, 2 erapooletut) toetati ettepanekut.

2) Sõnastada § 12² lõike 3 teine lause järgmiselt: “Ametimärkide kätteandmine toimub linnavolikogu esimehe poolt määratud ajal.”.  Ettepanekuga nõustuti.

3) Jätta eelnõust välja § 12² lõige 4.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (32 poolt, 3 vastu, 2 erapooletut) toetati ettepanekut.

4)  Jätta § 12² lõikes 2 2. lauses välja sõnad “50 cm pikkuse”. Ettepanekuga nõustuti.

5) Muuta § 12² lõiget 6 ja sõnastada see järgmiselt: “(6) Linnavolikogu esimehe ametimärk antakse isikule, kes on olnud valitud linnavolikogu esimeheks, kuid kelle volitused linnavolikogu esimehena on lõppenud. Linnavolikogu esimehe ametimärkide kätteandmine toimub linnavolikogu esimehe poolt määratud ajal.”. Ettepanekuga nõustuti.

6) Jätta välja määruse § 2. Ettepanekuga nõustuti.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku muuta §10 lg 9¹ viimast lauset ja sõnastada see järgmiselt:

"Laualippude valmistamise, hoidmise ja saajate üle peab arvestust Tallinna Linnavolikogu Kantselei ".  T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (32 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletut) toetati ettepanekut.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku jätta välja §12² lg 2 esimesest lausest sõna "tombakust".

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 47 linnavolikogu liiget ja puudus 16.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, 3 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 43 “Tallinna põhimääruse muutmine”.

5.      Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine) (ME 402)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, R. Holsmer, N. Stelmach, A. Uukkivi, T. Kruusimäe, M. Tarum ja V. Mikkal.

Küsimustele vastasid J. Mutli ja T. Rüütelmaa.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Bittman. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines N. Stelmach.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku muuta § 4 ja sõnastada see järgmiselt: “1. Määrus jõustub 20. detsembril  2007.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008.a. Käesoleva määruse punkte 8, 10 ja 12 rakendatakse 1. veebruarist 2008.”. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku eelnõu I lugemine lõpetada ja saata eelnõu II lugemisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, 12 vastu, erapooletuid ei ole) lõpetada eelnõu I lugemine  ja saata eelnõu II lugemisele.

6.      Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud "Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (I lugemine) (ME 391)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitas M. Tarum.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja S. Kozlova. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines N. Stelmach.

N. Stelmach tegi ettepaneku eesmärgiga levitada senisest enam informatsiooni parkimismajade teenuse kasutamise võimaluste kohta, millise teenuse võimalikult lai tarbimine vähendab Tallinna liikluskoormust ja keskkonnasaastet, täiendada arutelul oleva eelnõuga muudetavat õigusakti punktiga 5.18 järgmises sõnastuses:

/Maksuga ei maksustata:/

“5.18 reklaami, mille vahendusel kutsutakse üles kasutama parkimismajade teenuseid.”. 

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (13 poolt, 25 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (43 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

7.      Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord

(ME 396)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Kubo, T. Mägi, T. Kruusimäe, Ü. Rajasalu, M. Tarum, A. Uukkivi, N. Stelmach ja J. Vihmand.

Küsimustele vastasid E. Savisaar, M. Martinson, M. Lepikult ja T. Aas.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni aseesimees M. Tarum. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas J. Vihmand.

Küsimusele vastas M. Tarum.

Õiguskomisjoni tegi ettepaneku täiendada § 40 sõnadega “alates 1. jaanuarist 2008" ning sõnastada § 41 järgmiselt: “Määrus jõustub 17. detsembril 2007. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist  2008". Linnavalitsus nõustus ettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (40 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 44 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

8.      Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad (ME 395)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum, P. Mardna ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Sepp. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

Küsimusele vastas T. Sepp.

Kõnega esinesid M. Berg ja T. Kruusimäe.

Sõna võtsid M. Tarum ja T. Vassiljeva.

Kõnega esines J. Vihmand.

Sõna võttis T. Kruusimäe.

Tarbijakaitsekomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta määruse eelnõu § 13 ja sõnastada see järgmiselt:

“§ 13 Määruse jõustumine

(1) Määrus, välja arvatud § 4 Sõidupiletite hinnad tabelis 30 päeva ühiskaartide elektriraudteega hinnad, jõustub alates 1. jaanuarist 2008.

(2) § 4  sõidupiletite hinnad tabelis 30 päeva ühiskaartide elektriraudteega hinnad jõustuvad alates 7. jaanuarist 2008.”

2) Muuta määruse eelnõu § 4 sõidupiletite hindade tabelis sõnad "1 päeva (24 tunni) perepilet" asendades sõnadega “1 päeva (24 tunni) grupikaart”.

3) Muuta määruse eelnõu § 4 sõidupiletite hindade tabelis sõidutalongi hind eelmüügist “12” asendades hinnaga “13”.

4) Muuta määruse eelnõu § 4 sõidupiletite hindade tabelis talongiraamatu (10 talongi) hind “100” asendades hinnaga “90”.

Linnavalitsus nõustus tarbijakaitsekomisjoni muudatusettepanekutega.

J. Vihmand tegi ettepaneku muuta eelnõu § 4 tabeli esimest ja teist rida järgmiselt: sõidutalong ühissõidukist 20 krooni, ekspresstalong ühissõidukist 25 krooni. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Kruusimäe tegi ettepaneku jätta eelnõu § 4 lõike 1 jaotises II “Sõidukaardid” välja osa “üliõpilaskaardid” ning asendada osa “õpilaskaardid” nimetus sõnaga “õpilas- ja üliõpilaskaardid”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Kruusimäe soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (11 poolt, 29 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani T. Kruusimäe ettepaneku veel kord hääletamisele.

Hääletamisel (11 poolt, 29 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas P. Mardna.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule.

Linnavalitsus ei nõustunud Isamaaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekutega.

T. Vitsut pani Isamaaliidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud hääletamisele:

1. Muuta § 4 lõike 1 osas I  “Talongid ja tunnipiletid” sõidutalongi (eelmüügist) hinda ja sätestada selleks 10 krooni.  

Hääletamisel (14 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

2. Muuta § 4 lõike 1 osas I  “Talongid ja tunnipiletid” ekspresstalongi (eelmüügist) hinda ja sätestada selleks 15 krooni.  

Hääletamisel (14 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

3. Muuta § 4 lõike 1 osas I  “Talongid ja tunnipiletid” soodustalongi (eelmüügist) hinda ja sätestada selleks 5 krooni.  

Hääletamisel (13 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

4. Muuta § 4 lõike 1 osas I  “Talongid ja tunnipiletid” lisatalongi (eelmüügist) hinda ja sätestada selleks 5 krooni.  

Hääletamisel (15 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

5. Muuta § 4 lõike 1 osas I  “Talongid ja tunnipiletid” talongiraamatu (eelmüügist) hinda ja sätestada selleks 85 krooni.  

Hääletamisel (14 poolt, 31 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

6. Muuta § 4 lõike 1 osas I  “Talongid ja tunnipiletid” 1 tunni pileti (eelmüügist) hinda ja sätestada selleks 15 krooni.  

Hääletamisel (14 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

7. Muuta § 4 lõike 1 osas I  “Talongid ja tunnipiletid”  2 tunni pileti (eelmüügist) hinda ja sätestada selleks 20 krooni.  

Hääletamisel (13 poolt, 31 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

8. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Täiskaardid” 90 päeva kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 570 krooni.  

Hääletamisel (15 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

9. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Täiskaardid” 90 päeva ekspresskaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 800 krooni.  

Hääletamisel (12 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

10. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Täiskaardid” 30 päeva kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 250 krooni.  

Hääletamisel (10 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

11. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Täiskaardid” 30 päeva ekspresskaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 340 krooni.  

Hääletamisel (11 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas I. Raudne.

12. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Täiskaardid” 10 päeva kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 115 krooni.  

Hääletamisel (12 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

13. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Täiskaardid” 10 päeva ekspresskaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 170 krooni. 

Hääletamisel (11 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

14. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Täiskaardid” 3 päeva (72 tunni) kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 65 krooni. 

Hääletamisel (14 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

15. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Täiskaardid” 1 päeva (24 tunni) kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 35 krooni. 

Hääletamisel (13 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

16. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Täiskaardid” 1 päeva (24 tunni) perepileti (esitajakaart) hinda ja sätestada selleks 90 krooni. 

Hääletamisel (12 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

17.  Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Õpilaskaardid” 90 päeva kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 250 krooni. 

Hääletamisel (11 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

18.  Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Õpilaskaardid” 90 päeva ekspresskaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 375 krooni. 

Hääletamisel (13 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

19.  Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Õpilaskaardid” 30 päeva kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 90 krooni. 

Hääletamisel (14 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

20.  Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Õpilaskaardid” 30 päeva ekspresskaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 170 krooni. 

Hääletamisel (12 poolt, 28 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

21.  Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Üliõpilaskaardid” 90 päeva kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 250 krooni. 

Hääletamisel (13 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Küsimuse esitas R. Holsmer.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule.

22.  Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Üliõpilaskaardid” 90 päeva ekspresskaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 375 krooni. 

Hääletamisel (13 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

23.  Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Üliõpilaskaardid” 30 päeva kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 90 krooni. 

Hääletamisel (13 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

24. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Üliõpilaskaardid” 30 päeva ekspresskaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 170 krooni. 

Hääletamisel (11 poolt, 28 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

25. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Sooduskaardid” 90 päeva kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 265 krooni. 

Hääletamisel (12 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

26. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Sooduskaardid” 90 päeva ekspresskaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 395 krooni. 

Hääletamisel (12 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

27. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Sooduskaardid” 30 päeva kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 100 krooni. 

Hääletamisel (12 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

28. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Sooduskaardid” 30 päeva ekspresskaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 180 krooni. 

Hääletamisel (11 poolt, 30 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

29. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Seeniorkaardid” 90 päeva kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 265 krooni. 

Hääletamisel (15 poolt, 31 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

30. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Seeniorkaardid” 90 päeva ekspresskaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 395 krooni. 

Hääletamisel (14 poolt, 30 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

31. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Seeniorkaardid” 30 päeva kaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 100 krooni. 

Hääletamisel (13 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

32. Muuta § 4 lõike 1 osas II  “Sõidukaardid” jaotises “Seeniorkaardid” 30 päeva ekspresskaardi (ID-pilet) hinda ja sätestada selleks 180 krooni. 

Hääletamisel (15 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

33. Muuta määruse jõustumiskuupäeva ja sätestada selleks 1. märts 2008.

Hääletamisel (15 poolt, 31 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 45 “Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad”.

T. Vitsut teatas, et kuna järgmisena on tegemist eelnõudega (nr 376 ja nr 389), mis mõlemad reguleerivad maamaksu määra muutmist, siis vastavalt linnavolikogu töökorra punktile 16 arutatakse eelnõusid ühe päevakorrapunkti all.

9.1 Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine (ME 376)

Kuulati: Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Ü. Rajasalu ettekannet. 

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon ei toetanud eelnõu.

9.2 Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmine (ME 389)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, P. Mardna, R. Holsmer ja K. Karisma-Krumm.

Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja M. Sults. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esinesid M. Tarum ja M. Sults.

Sõna võttis S. Bogovski.

Kõnega esines Ü. Rajasalu.

T. Vitsut tegi ettepaneku asuda eelnõude nr 376 ja 389 hääletamise juurde ning teatas, et eelnõud pannakse eraldi hääletusele ja vähem hääli saanud eelnõu langeb linnavolikogu menetlusest välja.

T. Vitsut pani hääletamisele eelnõu nr 376.

Hääletamisel sai eelnõu (nr 376) 14 poolthäält.

T. Vitsut pani hääletamisele eelnõu nr 389.

Hääletamisel sai eelnõu (nr 389) 32 poolthäält (18 poolthäält rohkem, kui sama suhet reguleeriv eelnõu nr 376),  seega aluseks võeti eelnõu nr 389 ja eelnõu nr 376 langes linnavolikogu menetlusest välja.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 5 minutit.

Istungit asus juhatama linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

T. Vitsut jätkas istungi juhatamist.

Asuti läbi arutama muudatusettepanekuid eelnõule nr 389.

J. Vihmand tegi ettepaneku lisada eelnõu preambuli algusesse sõnad: “Arvestades Tallinna kanaliseerimise lõpetamise vajadust aastaks 2011 kehtestatakse määrus maa hindamise seaduse § 6 lõike 1 alusel…”. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (23 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

Isamaaliidu fraktsioon ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud (lisatud):

1. Muuta eelnõu preambulat ja sõnastada see järgmiselt:

“Määrus kehtestatakse Maamaksuseaduse § 5 lg 1 alusel ja võttes arvesse sama paragrahvi lõiget 2, mille kohaselt võib kohaliku omavalitsusüksuse volikogu kehtestada maamaksumäära diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes.”. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Kruusimäe soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku nr 1 hääletamisele.

Hääletamisel (12 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut tegi ettepaneku panna muudatusettepanekud nr 2-37 korraga hääletamisele.

Protseduurilisi küsimusi esitasid I. Raudne, T. Kruusimäe, M. Tarum, N. Stelmach, R. Holsmer, T. Lausing ja T. Mägi.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule.

H. Põld teatas, et muudatusettepanekutes on ära hõlmatud kogu Tallinna linna piirkond ja kuna on välja toodud 36 hinnatsooni ja see moodustabki Tallinna linna kogu maa territooriumi ning mitte ühegi tsooni puhul pole tehtud ettepanekut erineva maksumäära kehtestamiseks ehk siis kõikide puhul on toodud välja 0,6 protsenti, siis on tegemist Tallinna linna kui terviku maamaksu määraga, mis on 0,6 protsenti.

T. Vitsut pani hääletamisele muudatusettepanekud nr 2-37. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekutega.

Hääletamisel (7 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekuid.

38. Täiendada eelnõu sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu muude sätete  numeratsiooni:

“Linnavalitsusel moodustada töörühm maamaksumäära 250-protsendilise tõusu sotsiaalsete mõjude hindamiseks.”. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku nr 38 hääletamisele.

Hääletamisel (9 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

39. Täiendada eelnõu sättega järgmises sõnastuses, muutes vastavalt eelnõu muude sätete  numeratsiooni:

“Linnavalitsusel kuue kuu möödudes käesoleva määruse jõustumisest esitada linnavolikogule ülevaade maamaksumäära tõusust tingituna täiendavalt laekunud rahaliste vahendite kulutamise kohta.” . Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku nr 39 hääletamisele.

Hääletamisel (7 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

40. Muuta eelnõu § 2 ja sõnastada see järgmiselt:

“§ 2. Määrus jõustub 1. juulil 2008.”. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku nr 40  hääletamisele.

Hääletamisel (11 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

Enne lõpphääletust sooviti 10 minutit vaheaega.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 5 minutit.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 46 “Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmine”.

10.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 411)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitas T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Bittman. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines A. Uukkivi.

A. Uukkivi tegi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaaliidu fraktsiooni nimel ettepaneku asendada eelnõus maamaksu vabastuse summa 700 krooni pensioni saaja kohta aastas 1200 krooniga aastas pensioni saaja kohta.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (8 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut andis sõna T. Kruusimäele.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule.

T. Kruusimäe esitas linnavolikogu liikme L.-L. Pakosta nimel eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1)Täiendada eelnõu paragrahvi 1, milles muudetakse Tallinna Linnavolikogu 10.veebruari 2005 määrust nr 11 ”Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord”, punktiga 3 järgmises sõnastuses: 

“3)  määrust täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

“31. Samadel alustel ja samas summas pensionisaajaga Riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vabastatakse maamaksu tasumisest taotleja, kes kasvatab vähemalt üht alla 18-aastast last.””. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Kruusimäe soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (14 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

2)Täiendada eelnõu paragrahvi 1, milles muudetakse Tallinna Linnavolikogu 10.veebruari 2005 määrust nr 11 ”Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord”, punktiga 4 järgmises sõnastuses: 

“4)  määrust täiendatakse punktiga 32 järgmises sõnastuses:

“32) Samadel alustel ja samas summas pensionisaajaga Riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes vabastatakse maamaksu tasumisest taotleja, kes on puudega isik või tema leibkonna vähemalt üks liige on puudega isik.””. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Kruusimäe soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (14 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

3) Täiendada eelnõu paragrahvi 1, milles muudetakse Tallinna Linnavolikogu 10.veebruari 2005 määrust nr 11 ”Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord”, punktiga 5 järgmises sõnastuses: 

“5)  määrust täiendatakse punktiga 33 järgmises sõnastuses:

“33) Maamaksust on vabastatud muinsuskaitseseaduse § 3 lõikes 2 nimetatud kinnismälestise alune maa.””.  Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Kruusimäe soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (13 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (38 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 47 “Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine.”

11.  Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine (OE 367)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid R. Holsmer, T. Kruusimäe, M. Tarum, N. Stelmach, T. Mägi ja T. Lausing.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines M. Tarum.

Sõna võtsid R. Holsmer, J. Vihmand ja T. Kruusimäe.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, 9 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 294 “Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine”.

T. Vitsut teatas, et kuna järgmisena on tegemist eelnõudega, mis mõlemad reguleerivad kolimistoetuse määra muutmist, siis vastavalt linnavolikogu töökorra punktile 16 arutatakse eelnõusid ühe päevakorrapunkti all.

12.1 Kolimistoetuse määra suurendamine  (ME 318)

Kuulati: Isamaaliidu fraktsiooni liikme I. Raudse ettekannet.

Küsimuse esitas M. Sults.

Küsimusele vastas I. Raudne.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja N. Stelmach. Rahanduskomisjon ei toetanud eelnõu.

12.2 Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutmine (ME 410)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid I. Raudne, N. Stelmach, T. Kruusimäe, M. Tarum, Ü. Rajasalu ja J. Vihmand.

Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esinesid M. Sults, I. Raudne ja T. Kruusimäe.

Sõna võtsid M. Sults ja N. Stelmach.

T. Vitsut tegi ettepaneku asuda eelnõude nr 318 ja 410  hääletamise juurde ning teatas, et eelnõud pannakse eraldi hääletusele ja vähem hääli saanud eelnõu langeb linnavolikogu menetlusest välja.

T. Vitsut pani hääletamisele eelnõu nr 318.

Hääletamisel sai eelnõu (nr 318) 16 poolthäält.

T. Vitsut pani hääletamisele eelnõu nr 410.

Hääletamisel sai eelnõu (nr 410)  30 poolthäält (14 poolthäält rohkem, kui sama suhet reguleeriv eelnõu nr 318), seega aluseks võeti eelnõu nr 410 ja eelnõu nr 318 langes linnavolikogu menetlusest välja.

T. Vitsut pani eelnõu nr 410 lõpphääletamisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 48 “Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutmine”.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku jätkata linnavolikogu istungit kuni päevakorra ammendumiseni.

Hääletamisel (25 poolt, 13 vastu, 2 erapooletut) toetati ettepanekut.

13.  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine (ME 400)

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Küsimusi esitas T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas M. Martinson.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees N. Vaino.

Sotsiaal-  ja tervishoiukomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Lisada § 2 punkt 1 lause lõppu enne sõnu "enne lapse sündi" sõna "vahetult".

2) Lisada § 2 punkti 2: muuta p 3.5' esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:" mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus määratakse mitmike vanematele tingimustel, et mõlemad lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi". Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekutega.

Abilinnapea M. Martinson esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Lisada eelnõu § 2 uus punkt järgmises sõnastuses:

“2) muuta punkti 3.51 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: “Mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus määratakse mitmike vanemale tingimustel, et mitmike mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne laste sündi ning vähemalt üks laste vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne laste sündi.”.

2) Eelnõu § 2 punkt 2 lugeda punktiks 3.

3) Muuta § 4 ja sõnastada see järgmiselt: “§ 4 Määruse § 2 punktid 1 ja 2 jõustuvad 1. juulil 2008.”. Ettepanekutega nõustuti.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (38 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 49 “Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 “Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine”.

14.  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 "Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 392)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Istungit asus juhatama linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

Küsimusi esitasid N. Stelmach ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni aseesimees M. Tarum. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 50 “Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 ”Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine”.

15.  Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (ME 393)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitas N. Stelmach.

Küsimustele vastasid J. Mutli ja M. Repnau.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Bittman. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esinesid N. Stelmach, T. Bittman ja I. Raudne.

N. Stelmach tegi ettepaneku jätta välja § 3 lg 2 punkt 3. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Lausing pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (4 poolt, 19 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

T. Vitsut jätkas istungi juhatamist.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 51 “Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord”.

16.  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (ME 394)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid N. Stelmach, T. Kruusimäe ja I. Raudne.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja N. Stelmach. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines M. Tšernogorova.

Sõna võttis N. Stelmach.

N. Stelmach tegi ettepaneku jätta välja § 3 lg 2 punkt 4. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (7 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 52 “Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord”.

17.  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine (ME 366)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja T. Bittman.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esimees M. Tšernogorova.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku muuta § 3 ja sõnastada see järgmiselt: “Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.”. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Kruusimäe soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (4 poolt, 21 vastu, 1 erapooletu) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 53 “Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine”.

18.  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus” muutmine (ME 415)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines korrakaitsekomisjoni aseesimees M. Kubo. Korrakaitsekomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines T. Kruusimäe.

Sõna võtsid M. Kubo, T. Mägi, I. Raudne, P. Mardna, N. Stelmach ja A. Ellamaa.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 54 “Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus” muutmine”.

19.  Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010 (OE 397)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja A. Uukkivi. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 295 “Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010”.

20.  Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutmine (ME 398)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja V. Prussakov. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing tegi ettepaneku jõustada määrus 17 detsembril 2007. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 55 “Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutmine”.

21.  Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine (OE 412)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Sepp. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 296 “Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine”.

22.  Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 369)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing.

Haridus- ja kultuurikomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu lisa punkte 2.1, 2.2 ja 2.3 asendades sõna "november" sõnaga "detsember" ning muuta eelnõu lisa punkte 2.7 ja 2.8 asendades sõna "juuni" sõnaga "august". Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (31 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) toetati ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 297 “Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine”.

23.  Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 371)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe, M. Tšernogorova, N. Stelmach ja T. Mägi.

Küsimustele vastas D. Boroditš.

Kaasettekandega esines keskkonnakomisjoni esimees L. Škurat. Keskkonnakomisjon toetas eelnõu.

Kõnega esines T. Kruusimäe.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 298 “Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine”.

24.  Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine (OE 390)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja N. Degtjarenko.

Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas N. Stelmach.

Küsimusele vastas N. Degtjarenko.

Kõnega esines T. Kruusimäe.

Õiguskomisjon tegi ettepaneku muuta MTÜ Eesti Konverentsibüroo asutamislepingu projekti punkti 33 ja lisada peale sõna "liikmemaksudele" sõna "ühekordset". Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (28 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) toetati ettepanekut.

T. Kruusimäe tegi ettepaneku lisada EMSL leping osapoolte kinnistusse.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Kruusimäe soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (4 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 299 “Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine”.

25.  Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutmine (OE 380)

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni ettekannet.

Küsimuse esitas J. Vihmand.

Küsimusele vastas M. Martinson.

Kaasettekandega esines sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees N. Vaino. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 300 “Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutmine”.

26.  Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 388)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov.

Linnavarakomisjon tegi ettepaneku tõsta Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4  alghinnaks 350 000 krooni korteri kohta. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (3 poolt, 21 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 301 “Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük”.

27.  Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müük (OE 413)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 302 “Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müük”.

28.  Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müük (OE 414)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (28 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 303 “Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müük”.

29.  Kose tee 58 maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine

(OE 386)

Kuulati: abilinnapea Eha Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 304 “Kose tee 58 maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine”.

30.  Haaviku tee 10 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 409)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja T. Mägi. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 305 “Haaviku tee 10 maa munitsipaalomandisse taotlemine”.

31.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Kopli tn 88 korter 28; Sõle tn 9 korter 53; Puhangu tn 28 korter 20 ja Kopli tn 100b korter 89 (OE 385)

Kuulati: Põhja-Tallinna vanema E. Tamme ettekannet. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja M. Zdankevitch. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (34 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 306 “Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Kopli tn 88 korter 28; Sõle tn 9 korter 53; Puhangu tn 28 korter 20 ja Kopli tn 100b korter 89”.

32.  Munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine aadressil Maleva tn 18 korter 313 (OE 416)

Kuulati: Põhja-Tallinna vanema E. Tamme ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja M. Zdankevitch. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 307 “Munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine aadressil Maleva tn 18 korter 313”.

33.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-9, Akadeemia tee 48-145, E. Vilde tee 92-3 ja E. Vilde tee 94-90 üürile andmine (OE 399)

Kuulati: Mustamäe linnaosa vanema asetäitja I. Ahlbergi ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (38 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 308 “Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-9, Akadeemia tee 48-145, E. Vilde tee 92-3 ja E. Vilde tee 94-90 üürile andmine”.

34.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Herne tn 12a korter 16 ja Roopa tn 17 korter 6)  (OE 417)

Kuulati: Tallinna Kesklinna vanema M. Jürgensoni ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 309 “Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Herne tn 12a korter 16 ja Roopa tn 17 korter 6)”.

35.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine) (ME 402)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja T. Bittman. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas T. Bittman.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 41 linnavolikogu liiget ja puudus 22.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, 3 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 56 “Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine”.

36.  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud “Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (II lugemine) (ME 391)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja S. Kozlova. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 41 linnavolikogu liiget ja puudus 22.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 57 “Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud “Reklaamimaks Tallinnas” muutmine”.

37.  Tallinna linna 2008. aasta eelarve (II lugemine) (ME 401)

Kuulati:  linnapea E. Savisaare ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja E. Sepp.

T. Vitsut teatas, et rahanduskomisjoni seisukohad eelnõu teiseks lugemiseks on  muudatusettepanekute suhtes esitatud koondtabelina (lisatud).

T. Vitsut teatas, et linnavolikogu liikmed toetasid muudatusettepanekut nr 92 ja osaliselt toetati muudatusettepanekuid nr 77 ja nr 117, tagasi võeti muudatusettepanekud nr 11-35 ning hääletamisele ei panda muudatusettepanekuid nr 9, 10, 36-43, 46, 48, 51-54, 64, 67, 70, 72, 73, 75, 78, 83, 84, 87, 88, 98-105, 110, 111, 113 ja 114, kuna need ei vasta nõuetele.

T. Vitsut pani hääletamisele järgmised muudatusettepanekud:

7. Reformierakonna fraktsiooni liikme M. Eliste ettepanek eraldada eelarvest 700 tuhat krooni Russalka ranna korrashoiuks  ja vähendada linnkantselei haldusalas avalike suhete tegevuskulusid 700 tuhande krooni võrra.

Hääletamisel (6 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

44. Reformierakonna fraktsiooni  esimehe R. Holsmeri ettepaneku teha ümberpaigutus  Keskkonnaameti (lisa 6) haldusalas vähendada 500 tuhande krooni Tallinna elamumessi korraldamise kulusid ja suurendada investeeringuid 500 tuhande krooni võrra Paljassaare kaitse- ja puhkeala kujundamiseks.

Hääletamisel (7 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

47. Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri ettepanek teha ümberpaigutus Lasnamäe linnaosa  haldusalas suurendades kulusid kultuuritegevuseks 500 tuhande krooni võrra  ja linnakantselei haldusalas vähendada avalike suhete kulusid 500 tuhande krooni võrra.

Hääletamisel (5 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

50. Reformierakonna fraktsiooni esimehe R. Holsmeri ettepanek teha ümberpaigutus linnakantselei (lisa 5) haldusalas vähendada avalike suhete kulusid 10 miljoni krooni võrra ja suurendada Kommunaalameti (lisa6) haldusalas teede- ja tänavate investeeringuid 10 miljoni krooni võrra.

Hääletamisel (6 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

58. Reformierakonna fraktsiooni liikme K. Karisma-Krummi ettepanek vähendada avalikele suhetele mõeldud kulusid 12 miljoni 817 tuhande krooni võrra.

Hääletamisel (8 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

61. Reformierakonna fraktsiooni liikme K. Karisma-Krummi ettepanek suurendada eelarvet Kesklinna Valitsuse (lisa 5) haldusalas 500 tuhande krooni võrra piirkondlikeks kultuuriüritusteks ja vähendada linnakantselei avalike suhete kulusid 500 tuhande krooni võrra.

Hääletamisel (5 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

68. Reformierakonna fraktsiooni liikme S. Ivanovi ettepanek teha ümberpaigutus Lasnamäe  linnaosa haldusalas suurendada 500 tuhande krooni võrra piirkondlikeks kultuuriüritusteks ja vähendada Elamumajandusameti haldusalas Tallinna elamumessi korraldamise kulusid 500 tuhande krooni võrra.

Hääletamisel (7 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

76. Linnavolikogu liikme O. Rebase ettepanek suurendada eelarves 2 miljonit krooni võrra Lasnamäe linnaosa korteriühistute territooriumite korrastamiseks.

Hääletamisel (5 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

82. Reformierakonna fraktsiooni esimehe M. Kubo ettepanek teha ümberpaigutus suurendada eelarvet 500 tuhande krooni võrra Õismäe tee rajatiste korrashoiuks ja vähendada Tallinna Linnavolikogu Kantselei visioonikonverentsi läbiviimise kulusid 500 tuhande krooni võrra.

Hääletamisel (7 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

90. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettepanek suurendada lastehoiu ja alushariduse tegevuskulusid 60 miljoni krooni võrra lasteaialaste toidukulude katteks ja vähendada linnakantselei avalike suhete tegevuskulusid 20 miljoni krooni võrra ning eraldada 40 miljonit krooni üksikisiku täiendava laekumise arvelt.

Hääletamisel (7 poolt, 25 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

91. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettepanek suurendada Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusalal ühekordseid lapse sünnitoetusi 13 miljoni krooni võrra üksikisiku tulumaksu arvelt.

Hääletamisel (6 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

93. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettepanek suurendada Kommunaalameti haldusalas teede kapitaalremonti ja rekonstrueerimist 8 miljoni krooni võrra vähendades Elamumajandusameti haldusalas Tallinna elamumessi korraldamise tegevuskulusid  2 miljoni 320 tuhande krooni võrra ning võtta 5 miljonit 680 tuhat krooni üksikisiku tulumaksu laekumise arvelt.

Hääletamisel (5 poolt, 29 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

96. Reformierakonna fraktsiooni liikme H. Hallika ettepanek Sotsiaal- ja Tervishoiuameti haldusalas vähendada tervishoiu tegevuskulusid 1 miljoni krooni võrra ja suurendada taastusravi edendamist 1 miljoni krooni võrra.

Hääletamisel (8 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

107. Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Ü. Rajasalu ettepanek Haridusameti haldusalas suurendada koolieelsete lasteasutuste remonti ja soetusi 750 tuhande krooni võrra ja vähendada linnakantselei haldusalas endiste abilinnapeade toetusi 288 tuhande krooni võrra ning avalike suhete tegevuskulusid 13 miljoni 517 tuhande krooni võrra.

Hääletamisel (5 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

115. Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Ü. Rajasalu ettepanek suurendada Noorsoo- ja Spordiameti haldusalas koolide spordiväljakute  renoveerimise investeeringuid 2,5 miljoni krooni võrra ja vähendada linnakantselei haldusalas endiste abilinnapeade toetusi 288 tuhande krooni võrra ning avalike suhete tegevuskulusid 13 miljoni 517 tuhande krooni võrra.

Hääletamisel (6 poolt, 24 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

116. Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Ü. Rajasalu ettepanek suurendada Haridusameti haldusalas remondi ja renoveerimise investeeringuid 200 tuhande krooni võrra ja vähendada linnakantselei haldusalas endiste abilinnapeade toetusi 288 tuhande krooni võrra ning avalike suhete tegevuskulusid 13 miljoni 517 tuhande krooni võrra.

Hääletamisel (1 poolt, 31 vastu, 2 erapooletut) ei toetatud ettepanekut.

117. Linnavolikogu liikme E. Salumäe ettepanek suurendada Noorsoo- ja Spordiameti haldusalas spordiprojektide toetuskulusid 1 miljoni 300 tuhande krooni võrra (ettepanekut toetati osaliselt).

Hääletamisel (32 poolt, 6 vastu, 1 erapooletu)  toetati ettepanekut.

T. Vitsut pani hääletamisele ettepaneku eelnõu II lugemine lõpetada ja saata eelnõu III lugemisele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu) lõpetada eelnõu II lugemine ja saata eelnõu III lugemisele.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija