Eestseisuse koosoleku protokoll

 

Tallinn

6. detsember 2007 nr 21

 

Koosolek algas kell 16.00 ja lõppes kell 16.15.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Mati Eliste, Leonid Mihhailov, Juri Poljakov ja Tatjana Vassiljeva, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Hilja-Anne Merzin, Anne Parksepp, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank ja Marii Viks ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  6.12.07 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  13.12.07 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  13.12.07 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna linna 2008. aasta eelarve (I lugemine) (ME 401)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I ja II lugemisele.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I ja II lugemisele.

2. Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine (OE 407)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

3. Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (OE 408)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

4. Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine) (ME 377)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

5. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine) (ME 402)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I ja II lugemisele.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele ja II lugemisele.

6. Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud "Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (I lugemine) (ME 391)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I ja II lugemisele.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele ja II lugemisele.

7. Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord

(ME 396)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

8. Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad (ME 395)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine (ME 376)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti koos alternatiiveelnõuga nr 389.

10. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmine (ME 389)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti koos alternatiiveelnõuga nr 376.

11. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 411)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

12. Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine (OE 367)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

13. Kolimistoetuse määra suurendamine  (ME 318)

Sõna võtsid E. Kosk ja H. Põld.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti koos alternatiiveelnõuga nr 410.

14. Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutmine (ME 410)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti koos alternatiiveelnõuga nr 318.

15. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine (ME 400)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 "Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 392)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

17. Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (ME 393)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

18. Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (ME 394)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

19. Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine (ME 366)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

20. Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010 (OE 397)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

21. Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutmine (ME 398)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

22. Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine (OE 412)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

23. Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 369)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

24. Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 371)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

25. Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine (OE 390)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

26. Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutmine (OE 380)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

27. Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 388)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

28. Kose tee 58 maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine

(OE 386)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

29. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Kopli tn 88 korter 28; Sõle tn 9 korter 53; Puhangu tn 28 korter 20 ja Kopli tn 100b korter 89 (OE 385)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

30. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-9, Akadeemia tee 48-145, E. Vilde tee 92-3 ja E. Vilde tee 94-90 üürile andmine (OE 399)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Korteriomandite otsustuskorras müük (Pirita tee 10) ja Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 186 muutmine (OE 131)

Sõna võtsid T. Sepp ja H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti ning teha linnavalitsusele ettepanek kaaluda eelnõu menetlusest tagasi võtmist.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti ning teha linnavalitsusele ettepanek kaaluda eelnõu linnavolikogu menetlusest tagasi võtmist.

2. Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine 

(II lugemine) (OE 203)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine   (ME 226)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

4. Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (ME 349)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

T. Vitsut nõustus ettepanekuga.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

5. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

6. Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast (OE 378)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

7. Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004-2006 (OE 379)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

8. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Kase 54 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (Kase tn 54-1) võõrandamiseks (OE 387)

Sõna võttis H.-A. Merzin.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti, kuna linnavalitsus soovis eelnõu menetlemise peatamist ja võtab eelnõu menetlusest tagasi.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti ning linnavalitsusel võtta eelnõu linnavolikogu menetlusest tagasi.

9. Ülesande andmine linnavalitsusele (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest) (OE 403)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

10. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast) (OE 404)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõuded (ME 405)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

12. Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta) (OE 406)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

13. Haaviku tee 10 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 409)

Sõna võtsid L. Mihhailov, R. Altpere, T. Sepp ja H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müük (OE 413)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müük (OE 414)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

T. Sepp esitas linnavalitsuse nimel järgmised eelnõud linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti võtmiseks:

16. Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus” muutmine (ME 415)

Sõna võtsid A. Parksepp ja H. Põld.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

17. Munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine aadressil Maleva tn 18 korter 313 (OE 416)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

18. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Herne tn 12a korter 16 ja Roopa tn 17 korter 6)  (OE 417)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liikmed T. Kruusimäe ja M. Tarum, riigilipu jätkuvast puudumisest Tallinna Prantsuse Lütseumi hoonel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige N. Stelmach, Reklaamimaksu kaotamise võimalustest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Haabersti liiklussõlme rajamisega viivitamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Tallinna linnaosade arengukavade ja üldplaneeringute menetlemisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ilutulestike korraldamisest).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige V. Mikkal, kanalisatsioonitrasside ja joogivee kohta Nõmmel).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, vöötradade arvust ja seisukorrast).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige E. Alatalu, Wismari haigla Nõmmele kolimise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

9. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, ühistranspordi nõudepeatustest ja Eesti Ajaloomuuseumist).

Arupärimisele vastab abilinnapea J. Mutli.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 13.12.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

10. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige A. Ellamaa, meditsiinipersonali kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

Arupärimisele vastamise tähtaeg on 13.12.07.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

11. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, Regalia alkoholikaupluste paiknemisest lasteasutuste naabruses).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna linna 2008. aasta eelarve (I lugemine) (ME 401)

2.  Linnavolikogu lastekaitsekomisjoni koosseisu muutmine (OE 407)

3.  Linnavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu muutmine (OE 408)

4.  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine) (ME 377)

5.  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (I lugemine) (ME 402)

6.  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud "Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (I lugemine) (ME 391)

7.  Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord (ME 396)

8.  Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad (ME 395)

9.1 Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine (ME 376)

9.2 Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmine (ME 389)

10. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 411)

11. Tallinna teise elamuehitusprogrammi algatamine (OE 367)

12.1 Kolimistoetuse määra suurendamine  (ME 318)

12.2 Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutmine (ME 410)

13. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 "Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine (ME 400)

14. Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 "Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 392)

15. Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (ME 393)

16. Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (ME 394)

17. Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine (ME 366)

18. Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus” muutmine (ME 415)

19. Tallinna veevarustuse, reoveekanalisatsiooni ja sademetevee rajatiste väljaehitamise kava 2008-2010 (OE 397)

20. Tallinna Linnavolikogu 13. mai 2004 määrusega nr 14 kinnitatud “Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2004 – 2015” muutmine (ME 398)

21. Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine (OE 412)

22. Tallinna linna põhi- ja üldkeskhariduse arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 369)

23. Tallinna linna avalike mänguväljakute arengukava koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine (OE 371)

24. Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine (OE 390)

25. Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutmine (OE 380)

26. Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük 

(OE 388)

27. Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müük (OE 413)

28. Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müük (OE 414)

29. Kose tee 58 maatükile sihtotstarbe määramine ja munitsipaalomandisse taotlemine (OE 386)

30. Haaviku tee 10 maa munitsipaalomandisse taotlemine (OE 409)

31. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Kopli tn 88 korter 28; Sõle tn 9 korter 53; Puhangu tn 28 korter 20 ja Kopli tn 100b korter 89 (OE 385)

32. Munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine aadressil Maleva tn 18 korter 313 (OE 416)

33. Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-9, Akadeemia tee 48-145, E. Vilde tee 92-3 ja E. Vilde tee 94-90 üürile andmine (OE 399)

34. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Herne tn 12a korter 16 ja Roopa tn 17 korter 6)  (OE 417)

35. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (II lugemine) (ME 402)

36. Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (II lugemine) (ME 391)

37. Tallinna linna 2008. aasta eelarve (II lugemine) (ME 401)

T. Vitsut teatas, et eestseisuse erakorraline koosolek toimub peale 13. detsembri 2007 istungi lõppu.

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija