TALLINNA LINNAVOLIKOGU

RAHANDUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

10. detsember 2007 nr 22

 

Algus kell 18:00 ja lõpp kell 22:00

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Toomas Vitsut

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 11-st liikmetest 8  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Tõnis Bittman, Leonid Mihhailov, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Matti Tarum, Toomas Vitsut, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Kaarel-Mati Halla, Jaak Juske, Kaia Jäppinen, Aimar Karu, Rain Veetõusme, Eha Võrk.

Puudusid: Remo Holsmer, Märt Kubo, Edgar Savisaar, Jüri Trumm, Arvo Uukkivi.

Kutsutud: Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Erkki-Alo Kirde - Tallinna Linnavolikogu Kantselei rahandus- ja majandusnõunik, Katrin Kendra -Tallinna Linnakantselei finantsteenistuse finantsdirektor, Marju Sepp - Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakonna juhataja, Marika Lepikult - Tallinna Linnakantselei personaliteenistuse personalidirektor, Tiiu Hurt - Tallinna Linnakantselei personali- ja avaliku teenistuse osakonna juhataja, Indrek Raudne - Tallinna Linnavolikogu liige, Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja-elamuosakonna juhataja, Mart Repnau - Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja, Ülle Rajasalu - Tallinna Linnavolikogu liige, Tormi Tabor - Tallinna Maa-ameti maa hinna osakonna juhataja, Talvo Rüütelmaa - Tallinna Transpordiameti jurist, Mart Moosus - Tallinna Transpordiameti peaökonomist, Aave Jürgen - Tallinna Ettevõtlusameti hinna ja tarbijakaitse teenistuse juhataja.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna linna 2008. aasta eelarve (ME 401)

2. Kolimistoetuse määra suurendamine  (ME 318)

3. Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutmine (ME 410)

4. Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 ”Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 392)

5. Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (ME 393)

6. Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (ME 394)

7. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine (ME 376)

8. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmine (ME 389)

9. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 411)

10. Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad (ME 395)

11. Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord (ME 396)

12. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine  (ME 402)

13. Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine (OE 412)

14. Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 388)

15. Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müük (OE 413)

16. Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müük (OE 414)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna linna 2008. aasta eelarve (ME 401)

Ettekandja: Katrin Kendra

Küsimusi esitasid L. Mihhailov, M. Tarum, J. Juske, N. Stelmach ja K.-M. Halla.

K. Kendra vastas küsimustele.

Sõna võtsid M. Tarum ja J. Juske.

T. Vitsut tegi ettepaneku kutsuda järgmine rahanduskomisjoni koosolek kokku erakorraliselt 13.12.2007 linnavolikogu istungi ajal.

Komisjoni liikmed nõustusid ettepanekuga.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) lõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.

Muudatusettepanekuid eelnõu teiseks lugemiseks rahanduskomisjonis saab esitada 13.12.2007 linnavolikogu istungi ajal ühe tunni jooksul peale eelarve eelnõu esimese lugemise lõppu.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Elmar Sepp

2. Kolimistoetuse määra suurendamine  (ME 318)

Ettekandja: Matti Tarum

Küsimusi esitasid K.-M. Halla, J. Juske ja T. Vitsut.

M. Tarum vastas küsimustele.

Sõna võttis J. Juske.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (5 poolt, 8 vastu, erapooletuid ei ole) mitte toetada eelnõu.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach

3. Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutmine (ME 410)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi esitasid J. Juske, M. Tarum ja N. Stelmach.

P. Pärtelpoeg vastas küsimustele.

Sõna võtsid N. Stelmach ja T. Bittman.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, 1 vastu, 3 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

4. Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määruse nr 17 ”Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 392)

Ettekandja: Mart Repnau

Küsimusi esitasid N. Stelmach ja R. Veetõusme.

M. Repnau vastas küsimustele.

Sõna võttis R. Veetõusme.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (14 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Matti Tarum

5. Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (ME 393)

Ettekandja: Mart Repnau

Küsimusi esitasid R. Veetõusme ja  N. Stelmach.

M. Repnau vastas küsimustele.

Sõna võttis N. Stelmach.

N. Stelmach tegi ettepaneku jätta määruse eelnõust välja § 3 lõike 2 punkt 3.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletusele.

Hääletamisel (4 poolt, 10 vastu, erapooletuid ei ole) ettepanekut ei toetatud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, 1 vastu, 3 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman

6. Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (ME 394)

Ettekandja: Mart Repnau

Küsimusi esitasid A. Karu ja N. Stelmach.

M. Repnau vastas küsimustele.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (14 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Nikolai Stelmach

7. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine (ME 376)

Ettekandja: Ülle Rajasalu

Küsimusi esitasid M. Sults, J. Juske, L. Mihhailov, T. Vitsut, R. Veetõusme, T. Bittman ja A. Karu.

Ü. Rajasalu vastas küsimustele.

Sõna võtsid J. Juske, T. Sepp ja M. Tarum.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (2 poolt, 10 vastu, 1 erapooletu) mitte toetada eelnõu.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults

8. Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 “Maamaksumäära kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord” muutmine (ME 389)

Ettekandja: Tormi Tabor

Küsimusi esitasid L. Mihhailov, R. Veetõusme, J. Juske, M. Tarum ja K.-M. Halla.

T. Tabor vastas küsimustele.

Sõna võtsid R. Veetõusme, T. Sepp, L. Mihhailov, M. Tarum, M. Sults ja J. Juske.

J. Juske tegi ettepaneku muuta määruse eelnõu § 2 ja sõnastada see järgmiselt:" § 2 Maamaksumääraks Tallinnas on 0,8 % maa maksustamishinnast aastas."

T. Vitsut pani ettepaneku hääletusele.

Hääletamisel (2 poolt, 9 vastu, erapooletuid ei ole) ettepanekut ei toetatud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, 2 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Märt Sults

9. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 411)

Ettekandja: Tormi Tabor

Küsimusi esitasid M. Tarum, J. Juske, L. Mihhailov, T. Sepp, E. Võrk ja T. Bittman.

T. Tabor vastas küsimustele.

Sõna võttis J. Juske.

J. Juske tegi ettepaneku muuta määruse eelnõu § 3 ja sõnastada see järgmiselt: "§ 3 Maksuvabastuse summa pensioni saaja kohta võib olla kuni 1200 krooni aastas."

T. Vitsut pani ettepaneku hääletusele.

Hääletamisel (2 poolt, 10 vastu, erapooletuid ei ole) ettepanekut ei toetatud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman

10. Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad (ME 395)

Ettekandja: Mart Moosus

Küsimusi esitasid M. Tarum, J. Juske ja T. Sepp.

M. Moosus vastas küsimustele.

Sõna võtsid J. Juske, T. Vitsut, T. Bittman, M. Tarum ja T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (8 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp

11. Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord (ME 396)

Ettekandja: Marika Lepikult

Küsimusi esitasid T. Sepp, J. Juske, M. Tarum ja A. Karu.

M. Lepikult vastas küsimustele.

Sõna võtsid  T. Sepp, M. Tarum, T. Bittman ja J. Juske.

T. Bittman tegi ettepaneku suurendada Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse liikluse järelevalve osakonna koosseisu 1 peaspetsialisti ametikoha võrra (tänavate sulgemiste järelevalve, rikkumiste menetlemine).

T. Vitsut pani ettepaneku hääletusele.

Hääletamisel (2 poolt, 7 vastu, 2 erapooletut) ettepanekut ei toetatud.

T. Bittman tegi ettepaneku suurendada Tallinna Transpordiameti liiklusteenistuse koosseisu 1 peaspetsialisti ametikoha võrra (liiklusohutus, ohuanalüüs jne).

T. Vitsut pani ettepaneku hääletusele.

Hääletamisel (2 poolt, 8 vastu, 1 erapooletu) ettepanekut ei toetatud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Matti Tarum

12. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine  (ME 402)

Ettekandja: Talvo Rüütelmaa

Küsimusi esitasid J. Juske, M. Tarum ja T. Bittman.

Sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  2 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tõnis Bittman

13. Tallinna ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas määratud vee-ettevõtja tegevuse jätkamise pikendamine (OE 412)

Ettekandja: Aave Jürgen

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Toomas Sepp

14. Tallinnas Hooldekodu tee 11-3 ja Hooldekodu tee 11-4 asuvate korteriomandite müük  (OE 388)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimuse esitas T. Bittman.

P. Pärtelpoeg vastas küsimusele.

Sõna võtsid M. Tarum, M. Sults ja T. Vitsut.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

15. Tallinnas, Hirve tn 23-1 ja Hirve tn 23-4 asuvate korteriomandite müük (OE 413)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

16. Tallinnas Ilvese tn 34A-1 asuva korteriomandi müük (OE 414)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

T. Vitsut tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Leonid Mihhailov

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija