TALLINNA LINNAVOLIKOGU

ÕIGUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

10. detsember 2007 nr 20

 

Algus kell 17:00 ja lõpp kell 18:30

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Margarita Tšernogorova

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 8-st liikmetest 5  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Svetlana Kozlova, Elmar Sepp, Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Tiina Kitsing, Eero Kosk, Jaanus Mutli, Hele Põld, Toomas  Sepp .

Puudusid: Robert Kalm, Kairi Kärner, Urmas Reinsalu, Tiit Sinissaar, Marju Toom.

Kutsutud: Tormi Tabor - Tallinna Maa-ameti osakonna juhataja; Ljudmilla Leius - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist; Marika Lepikult - Tallinna Linnakantselei personalidirektor; Rein Ilves - Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja; Vello Ervin - Tallinna Ettevõtlusameti osakonna juhataja; Tõnis Veinberg - Tallinna Ettevõtlusameti osakonna juhataja; Mart Repnau - Tallinna Ettevõtlusameti osakonna juhataja; Tiiu Hurt - Tallinna Linnakantselei osakonna juhataja; Talvo Rüütelmaa - Tallinna Transpordiameti jurist; Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja; Ülle Aliorg - Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti jurist.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord (ME 396)

2. Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine (ME 366)

3. Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine (OE 390)

4. Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (ME 391)

5. Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (ME 393)

6. Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (ME 394)

7. Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad (ME 395)

8. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine (ME 400)

9. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (ME 402)

10. Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutmine (ME 410)

11. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 411)

12. Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus” muutmine (ME 415)

 

Päevakorra arutelu.

1. Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord (ME 396)

Ettekandja: Marika Lepikult

Küsimusi esitasid: G. Vihman ja E. Kosk.

Küsimustele vastas: M. Lepikult.

H. Põld tegi ettepaneku: 1.Täiendada §40 sõnadega" alates 1. jaanuarist 2007". 2. Sõnastada §41 järgmiselt:" Määrus jõustub 17. detsembril 2007"." Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008".

 

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega

 1.Täiendada §40 sõnadega" alates 1. jaanuarist 2008". 2. Sõnastada §41 järgmiselt:" Määrus jõustub 17. detsembril 2007"." Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008".

2. Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutmine (ME 366)

Ettekandja: Rein Ilves

Küsimusi esitasid: E. Kosk ja M. Tšernogorova.

Küsimustele vastas: R. Ilves.

H. Põld tegi ettepaneku: muuta § 3 ja sõnastada see järgmiselt:" Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008".

 

 

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega

 Muuta § 3 ja sõnastada see järgmiselt:" Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008".

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Margarita Tšernogorova

3. Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine (OE 390)

Ettekandja: Vello Ervin

Küsimusi esitasid: T. Sepp, E. Kosk, M. Tšernogorova ja G. Vihman.

Küsimustele vastas: V. Ervin.

H. Põld tegi ettepaneku: Muuta MTÜ Eesti Konverentsibüroo asutamislepingu projekti p 33 ja lisada peale sõna "liikmemaksudele" sõna "ühekordset".

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega

  Muuta MTÜ Eesti Konverentsibüroo asutamislepingu projekti p 33 ja lisada peale sõna "liikmemaksudele" sõna "ühekordset".

4. Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine (ME 391)

Ettekandja: Tõnis Veinberg

Küsimusi esitas: E. Kosk.

Küsimustele vastas: T. Veinberg.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Svetlana Kozlova

5. Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kord (ME 393)

Ettekandja: Mart Repnau

Küsimuse esitas: M. Tšernogorova.

Küsimusele vastas: M. Repnau.

 

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

6. Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (ME 394)

Ettekandja: Mart Repnau

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (10 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

7. Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad (ME 395)

Ettekandja: Mart Moosus

Küsimusi esitasid: M. Tšernogorova ja S. Kozlova.

Küsimustele vastas: M. Moosus.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (9 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

8. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine (ME 400)

Ettekandja: Ljudmilla Leius

Küsimusi esitasid: H. Põld ja E. Kosk.

Küsimustele vastas: L. Leius.

H. Põld tegi ettepaneku jätta eelnõust välja §2 p1.

M. Tšernogorova pani ettepaneku hääletusele.

Hääletustulemustega: 1 poolt, 6 vastu, 1erapooletu, ei leidnud ettepanek toetust.

E. Kosk tegi ettepaneku lõpetada eelnõu I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.

M. Tšernogorova pani ettepaneku hääletusele.

Hääletustulemustega: 1 poolt, 9 vastu, erapooletuid ei ole, ei leidnud ettepanek toetust.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

9. Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine (ME 402)

Ettekandja: Talvo Rüütelmaa

Küsimusi esitas: M. Tšernogorova.

Küsimustele vastas: T. Rüütelmaa.

H. Põld tegi ettepaneku muuta §4 ja sõnastada see järgmiselt: 1. Määrus jõustub 20. detsembril  2007. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008.a . Käesoleva määruse punkte 8, 10 ja 12 rakendatakse 1. veebruarist 2008.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega

 Muuta §4 ja sõnastada see järgmiselt: 1. Määrus jõustub 20. detsembril  2007.  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008.a. Käesoleva määruse punkte 8, 10 ja 12 rakendatakse 1. veebruarist 2008.

10. Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutmine (ME 410)

Ettekandja: Priit Pärtelpoeg

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

11. Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutmine (ME 411)

Ettekandja: Tormi Tabor

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (7 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

12. Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus” muutmine (ME 415)

Ettekandja: Ülle Aliorg

Küsimusi ja ettepanekuid ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (6 poolt, 1 vastu, erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

 

Margarita Tšernogorova

Komisjoni esimees

Ester Kägo

 

Protokollija