TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

7. veebruar 2008 nr 2

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 21.10.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Matti Martinson, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Lagle Parek, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Margarita  Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut, Hardi Volmer ja Andres Öpik, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Kaia Jäppinen, Merike Martinson, Jaanus Mutli ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Jaanus Martinov, Priit Pärtelpoeg ja Alo Brandt, Põhja politseiprefekt R. Küüt ning linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Marika Plooman, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer ja Marii Viks.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Peeter Mardna, Liisa-Ly Pakosta, Jüri Pino, Oleg Rebane ja Matti Tarum.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda Ü. Rajasalu, M. Berg, A. Ellamaa, T. Mägi, T. Bittman, T. Kruusimäe, M. Kubo ja T. Lausing.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Sinissaar tegi Isamaaliidu fraktsiooni nimel ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 8 ”Ülesande andmine linnavalitsusele” (munitsipaalkoolides inglise keele ja võimalusel muude võõrkeelte süvaõppe kulude katmisest linnaeelarvest), kuna küsimuse ettekandja L.-L. Pakosta ei osale istungil.

M. Berg tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 18 “Arupärimisele vastamine” (vöötradade arvust ja seisukorrast) ja päevakorrapunkt nr 19 “Arupärimisele vastamine” (ühistranspordi nõudepeatusest ja Eesti Ajaloomuuseumist), kuna Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on saanud ammendavad kirjalikud vastused ning ei soovi suulist vastamist arupärimistele.

 

Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Ülevaade õiguskorrast Tallinnas

2.  Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 23)

3.  Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine (ME 5)

4.  Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele  (ME 11)

5.  Tallinna vapimärgi andmine (OE 12)

6.  Tallinna teenetemärgi andmine (OE 13)

7.  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (II lugemine)

(ME 349)

8.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks) (OE 418)

9.  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast) (OE 404)

10.  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine

(II lugemine) (OE 203)

11.  Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müük (OE 20)

12.  Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord  (OE 10)

13.  Kadaka tee 177, Värsi tn 41, Värsi tn 43, Värsi tn 45, Värsi tn 49, Värsi tn 51, ja Värsi tn 53 asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine (OE 18)

14.  Lai tn 36a ja Tagamaa tee 1 (Aegna sadam) maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 24)

15.  Uus-Maleva tn 6 korter 63 üürile andmine (OE 9)

16.  Tööandja eluruumi Õismäe tee 65 korter 18 üürile andmine  (OE 19)

17.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige M. Kubo, jäätmete liigiti kogumise kohta)

18.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige M. Kubo, Enn Põldroosi vaip-eesriidest).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ü. Rajasalu esitas fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele Tallinna teenetemärkide saajatele jagamise kohta (lisatud).

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees M. Berg esitas fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele linna propagandasaadetest Kalev Sport kanalil (lisatud).

Linnavolikogu liige A. Ellamaa esitas arupärimised abilinnapea D. Boroditšile parkimisvõimalustest Mustamäe haiglalinnakus ja abilinnapea M. Martinsonile puuetega isikute püsihoolduse kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Mägi esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige T. Bittman esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Linda kuju lagunenud juurdepääsuteede ja Hirvepargi lõhutud mälestustahvli kohta (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees M. Kubo esitas fraktsiooni nimel arupärimise abilinnapea K. Jäppinenile Tallinna kunstikogu kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Lausing esines suulise avaldusega.

 

1.      Ülevaade õiguskorrast Tallinnas

Kuulati: Põhja politseiprefekti R. Küüti ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, T. Kruusimäe, T. Sinissaar, J. Vihmand, S. Ivanov, V. Mikkal, M. Kubo ja I. Kravtšenko.

Küsimustele vastas R. Küüt.

2.      Revisjonikomisjoni liikme valimine (OE 23)

T. Vitsut tutvustas valimise korda.

Revisjonikomisjoni aseesimees L. Mihhailov teatas, et Reformierakonna fraktsioon on revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks üles seadnud H. Hallika.

Sõna võttis M. Tšernogorova, kes esitas Keskerakonna fraktsiooni nimel revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks I. Kravtšenko.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule.

Protseduurilise küsimuse esitas Ü. Rajasalu.

L. Mihhailov teatas, et M. Tšernogorova on Keskerakonna fraktsiooni nimel revisjonikomisjoni liikme kandidaadiks üles seadnud I. Kravtšenko.

Protseduurilisi küsimusi esitasid R. Holsmer, Ü. Rajasalu ja M. Tšernogorova.

T. Vitsut tegi ettepaneku kandidaatide nimekiri sulgeda.

Hääletamisel (34 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) suleti kandidaatide nimekiri.

Viidi läbi salajane elektrooniline hääletamine.

Hääletamisest võttis osa 49 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut soovis teada, kas kellelgi on proteste hääletamise kohta. Proteste ei esitatud.

T. Vitsut teatas, et  H. Hallikale antud poolthäälte arv on 17 ja I. Kravtšenkole antud poolthäälte arv on 32 ning seega osutus salajase hääletamise tulemuse alusel revisjonikomisjoni liikmeks valituks I. Kravtšenko ja eelnõu vormistatakse linnavolikogu otsusena nr 20  “Revisjonikomisjoni liikme valimine”.

Istungit asus juhatama linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

3.      Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine (ME 5)

Kuulati: linnavolikogu esimehe T. Vitsuti ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Mägi, V. Mikkal, Ü. Rajasalu, T. Kruusimäe ja J. Vihmand.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule.

Küsimustele vastas T. Vitsut.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esimees M. Tšernogorova. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut jätkas istungi juhatamist.

Sõna võttis T. Mägi.

T. Mägi tegi ettepaneku kompenseerida komisjonide aseesimeestele töö 500-1500 krooni ulatuses.

T. Vitsut ei nõustunud ettepanekuga.

T. Mägi soovis ettepaneku hääletamist.

T. Vitsut pani T. Mägi ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (14 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 3 “Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

4.      Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele  (ME 11)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja S. Kozlova. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 4 “Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele”.

5.      Tallinna vapimärgi andmine (OE 12)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu ja R. Holsmer.

Küsimustele vastas E. Savisaar.

Kõnega esines T. Sinissaar.

T. Sinissaar tegi Isamaaliidu fraktsiooni nimel ettepaneku asendada eelnõu punktides 1 ja 2 sõnad “Urmas Otti`le” sõnadega “Urmas Ott´ile ja Vello Salo´le”.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (19 poolt, 27 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 21 “Tallinna vapimärgi andmine”.

6.      Tallinna teenetemärgi andmine (OE 13)

Kuulati: linnapea E. Savisaare ettekannet.

Sõna võttis T. Lausing.

Kõnega esinesid M. Berg, T. Sinissaar, R. Holsmer ja N. Stelmach.

T. Lausing tegi Keskerakonna fraktsiooni nimel ettepaneku lisada teenetemärgi saajate nimekirja A. Levandi. N. Stelmach esitas Isamaaliidu fraktsiooni nimel samasisulise ettepaneku.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

M. Berg tegi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel ettepaneku lisada teenetemärgi saajate nimekirja E. Saare. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (15 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

M. Berg tegi Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni nimel ettepaneku lisada teenetemärgi saajate nimekirja M. Oomer. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (19 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

R. Holsmer tegi Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku lisada teenetemärgi saajate nimekirja K. Nigesen. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (21 poolt, 26 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

R. Holsmer tegi Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku lisada teenetemärgi saajate nimekirja I. Pertelson. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (20 poolt, 24 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Sinissaar tegi Isamaaliidu fraktsiooni nimel ettepaneku lisada teenetemärgi saajate nimekirja T. Ingerainen. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele. Hääletamisel (17 poolt, 28 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (32 poolt, vastu ei ole, 8 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 22 “Tallinna teenetemärgi andmine”.

7.      Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine (II lugemine) (ME 349)

Kuulati: linnavolikogu liikme T. Kruusimäe ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Mägi ja T. Vassiljeva.

Küsimustele vastas T. Kruusimäe.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja R. Kalm. Õiguskomisjon ei toetanud eelnõu.

Sõna võttis T. Lausing.

Protseduurilise küsimuse muudatusettepanekute osas esitas T. Kruusimäe.

Isamaaliidu fraktsioon ja Keskerakonna fraktsioon tegid ettepaneku muuta eelnõu teksti ja sõnastada see järgmiselt:

“Määrus kehtestatakse Alkoholiseaduse § 42 lg 1 p 1 alusel lähtuvalt eesmärgist tagada müüjate vajalik hoolsus järgimaks keeldu võõrandada alaealistele alkohoolset jooki ja keeldu kaubelda alkohoolse joogiga selleks mittelubatud ajal.

§ 1. Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määrust nr 29 “Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” täiendatakse punktidega 91 ja 92 järgmises sõnastuses:

“91. Alkohoolse joogi jaemüüki teostavas kaupluses, kus kasutatakse arvutipõhist kassasüsteemi, peab kassasüsteem olema installeeritud selliselt, et:

91.1alkohoolse joogi müügi igakordsel fikseerimisel kuvatakse ekraanile müüjale suunatud teade, mis tuletab müüjale meelde alaealistele alkohoolse joogi võõrandamise keeldu ja vajadust kontrollida kahtluse korral ostja isikut tõendavat dokumenti;

91.2 tehingut alkohoolse joogiga ei ole võimalik sooritada selleks mittelubatud ajal.

92.  Punkt 91.2 ei laiene arvutipõhise kassasüsteemiga kauplusele, mis müügipiirangu ajal on suletud.

§ 2.Määrus jõustub 01. septembril 2008.”.

Eelnõu esitaja T. Kruusimäe nõustus muudatusettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (37 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 5 “Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendamine”.

8.      Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks) (OE 418)

Kuulati: linnavolikogu liikme M. Sultsi ettekanne.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, M. Kubo, M. Berg, R. Holsmer, I. Raudne, T. Sinissaar, N. Stelmach, T. Kruusimäe ja H. Volmer.

Küsimustele vastas M. Sults.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esimees E. Sepp.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe ja R. Holsmer.

Küsimustele vastas E. Sepp.

Sõna võtsid A. Ellamaa, A. Öpik ja T. Mägi.

Kõnega esinesid J. Vihmand ja T. Kruusimäe.

Protseduurilise küsimuse esitas N. Stelmach.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule, kes teatas, et muudatusettepanekuid saab esitada ainult esitatud eelnõu kohta.

Linnamajanduskomisjon tegi ettepaneku muuta eelnõu punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: "Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Maa-Amet." ning muuta eelnõu punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: "Töögrupi eesmärgiks on välja selgitada võimalused maaomandi seadmiseks sise- ja territoriaalmerre, sealhulgas tehissaare rajamiseks.".

Eelnõu esitaja M. Sults nõustus ettepanekutega.

Haridus- ja kultuurikomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta punktis 1 tähtaeg "15. jaanuariks" tähtajaks "21. veebruariks 2008".

M. Sults ei nõustunud ettepanekuga. N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (24 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu) toetati ettepanekut.

2) Muuta punktis 1 sõna "kolmeliikmeline" sõnadeks "kuni seitsmeliikmeline".

M. Sults nõustus ettepanekuga.

3) Läbivalt sõna "töögrupp" asendada sõnaga "komisjon" vastavas käändes.

M. Sults nõustus ettepanekuga.

4) Lisada uus punkt 3 ja sõnastada alljärgnevalt: "3. Tallinna Linnavolikogu esindajana määrata komisjoni koosseisu linnavolikogu liige Märt Sults."

M. Sults ei nõustunud ettepanekuga. N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (13 poolt, 19 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

J. Vihmand tegi ettepaneku lisada eelnõu punkti 1 esimese lause järel sõnad “ja kasiinode koondamiseks sellele”.  M. Sults nõustus ettepanekuga.

Protseduurilise küsimuse esitas N. Stelmach.

T. Vitsut andis sõna H. Põllule, kes teatas N. Stelmachile, et J. Vihmandi muudatusettepanek on antud eelnõuga kooskõlas ja selle võib panna soovi korral hääletamisele.

N. Stelmach soovis ettepaneku hääletamist.

Hääletamisel (23 poolt, 1 vastu, 2 erapooletut) toetati ettepanekut.

M. Sults tegi ettepaneku muuta punktis 1 tähtaeg “15 jaanuariks” tähtajaks “28. veebruariks”, muuta punktis 1 sõna “kolmeliikmeline” sõnadeks “kuni seitsmeliikmeline” (ettepanekut on arvestatud)   ning läbivalt sõna “töögrupp” asendada sõnaga “komisjon” vastavas käändes.

Ettepanekutega nõustuti.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (25 poolt, 12 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 23 “Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele”.

9.      Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast) (OE 404)

Kuulati: Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimehe M. Bergi ettekannet.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni esimees T. Lausing

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, M. Berg, T. Kruusimäe ja M. Kubo.

Küsimustele vastas T. Lausing.

Kõnega esines J. Vihmand.

Sõna võttis T. Sinissaar.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (16 poolt, 22 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu otsusena mitte vastu võtta.

10.  Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine (II lugemine) (OE 203)

Kuulati: revisjonikomisjoni liikme P. Alekandi ettekannet.

Küsimusi esitas Ü. Rajasalu.

Sõna võttis H. Hallika.

Kõnega esines Ü. Rajasalu.

Sõna võtsid P. Alekand ja Ü. Rajasalu.

Kõnega esines T. Lausing.

Sõna võttis I. Raudne.

Kõnega esines H. Hallika.

Sõna võtsid M. Tšernogorova, K. Karisma-Krumm, J. Vihmand ja N. Stelmach.

Kõnega esines N. Stelmach.

Sõna võtsid M. Kubo, T. Mägi, T. Kruusimäe ja T. Lausing.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (26 poolt, 10 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 24 “Kloostrimetsa tee 29 hoonete ja kinnistuga seonduvate lepingute sõlmimine ja täitmine”.

11.  Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müük (OE 20)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimuse esitas Ü. Rajasalu.

Küsimusele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 25 “Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müük”.

12.  Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord  (OE 10)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, T. Bittman ja M. Kubo.

Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis I. Raudne.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 26 “Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord”.

13.  Kadaka tee 177, Värsi tn 41, Värsi tn 43, Värsi tn 45, Värsi tn 49, Värsi tn 51, ja Värsi tn 53 asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine (OE 18)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid J. Vihmand ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (27 poolt, 1 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 27 “Kadaka tee 177, Värsi tn 41, Värsi tn 43, Värsi tn 45, Värsi tn 49, Värsi tn 51, ja Värsi tn 53 asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine”.

14.  Lai tn 36a ja Tagamaa tee 1 (Aegna sadam) maade munitsipaalomandisse taotlemine (OE 24)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (26 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 28 “Lai tn 36a ja Tagamaa tee 1 (Aegna sadam) maade munitsipaalomandisse taotlemine”.

15.  Uus-Maleva tn 6 korter 63 üürile andmine (OE 9)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja M. Zdankevitch. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (27 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 29 “Uus-Maleva tn 6 korter 63 üürile andmine”.

16.  Tööandja eluruumi Õismäe tee 65 korter 18 üürile andmine  (OE 19)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eeelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 30 “Tööandja eluruumi Õismäe tee 65 korter 18 üürile andmine”.

17.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea J. Mutli vastust Reformierakonna fraktsiooni liikme M. Kubo arupärimisele jäätmete liigiti kogumise kohta.

Küsimusi esitasid M. Kubo, T. Sinissaar, T. Kruusimäe ja J. Vihmand.

Küsimustele vastas J. Mutli.

18.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni vastust Reformierakonna fraktsiooni liikme M. Kubo arupärimisele Enn Põldroosi vaip-eesriidest.

Küsimusi esitasid  M. Kubo ja J. Vihmand.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

T. Vitsut kuulutas istungi lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija