TALLINNA LINNAVOLIKOGU

ÕIGUSKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

4. veebruar 2008 nr 2

 

Algus kell 17:00 ja lõpp kell 18:00

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Margarita Tšernogorova

Protokollija:  Ester Kägo

Koosolekul osales linnavolikogu 8-st liikmetest 7  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Svetlana Kozlova, Kairi Kärner, Elmar Sepp, Tiit Sinissaar, Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Tiina Kitsing, Eero Kosk, Jaanus Mutli, Hele Põld, Toomas  Sepp , Marju Toom.

Puudusid: Robert Kalm, Urmas Reinsalu.

Kutsutud: Anne-Mari Vunder - Tallinna Linnakantselei üldosakonna juhataja; Triinu Seppam - Keskraamatukogu arengudirektor; Kaie Holm - Keskraamatukogu direktor.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (13 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine (ME 5)

2. Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele  (ME 11)

3. Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (ME 21)

 

Päevakorra arutelu.

1. Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine (ME 5)

Ettekandja: Hele Põld

Küsimusi esitasid: M. Tšernogorova, G. Vihman, M. Toom ja T. Sinissaar.

Küsimustele vastas: H. Põld.

E. Kosk tegi ettepaneku kaaluda Tallinna Linnavolikogu fraktsioonivabadel saadikutel tasu äravõtmist juhul, kui nad ei täida põhimääruses sätestatud ülesandeid.

Ettepanek anti edasi eelnõu esitajale.

E. Kosk tegi ettepaneku saata eelnõu II lugemisele.

M. Tšernogorova pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletustulemustega: poolt 4, vastu 6, erapooletuid ei ole ei, leidnud ettepanek toetust.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (6 poolt, vastu ei ole,  6 erapooletut) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Margarita Tšernogorova

2. Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele  (ME 11)

Ettekandja: Anne-Mari Vunder - Linnakantselei üldosakonna juhataja

Küsimusi ja sõnavõtte ei olnud.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu esitatud kujul.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Svetlana Kozlova

3. Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiri (ME 21)

Ettekandja: Triinu Seppam - Keskraamatukogu arendusdirektor

Küsimusi esitasid: T. Sinissaar; E. Kosk, T. Sepp ja H. Põld.

Küsimustele vastas: T. Seppam.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega

 Täiendada §4 lg1 teist lauset sõnadega:"ja on teadlik oma isikuandmete töötlemisest eeskirjas sätestatud ulatuses".

 

 

 

 

Margarita Tšernogorova

Komisjoni esimees

Ester Kägo

 

Protokollija