TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

6. märts 2008 nr 4

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 20.15.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Tarmo Lausing, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Jüri Pino, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut ja Andres Öpik, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Deniss Boroditš, Kaia Jäppinen, Merike Martinson, Jaanus Mutli ja Eha Võrk, linnaametnikud Toomas Sepp, Arvo Rikkinen, Tarmo Sulg, Martti Preem, Jaanus Martinov, Priit Pärtelpoeg ja Mustamäe linnaosa vanema asetäitja Indrek Ahlberg ning  linnavolikogu kantselei ametnikud Jaak Juske, Kersti Kalvet, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Kadri Penjam, Marika Plooman, Hele Põld, Eda Saulin, Tiia Selberg, Jaanika Sõmmer, Marii Viks ja Terje Vonbret.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Mati Eliste, Remo Holsmer, Katrin Karisma-Krumm, Matti Martinson, Oleg Rebane, Tiit Sinissaar ja Hardi Volmer.

 

Toomas Vitsut  avas istungi.

Avaldustega soovisid esineda Ü. Rajasalu, R. Kalm, P. Mardna, N. Stelmach, V. Mikkal, T. Kruusimäe, M. Kubo, J. Vihmand, T. Lausing, M. Tarum ja K. Kärner.

T. Vitsut teatas, et vastavalt Tallinna Linna Valimiskomisjoni 29. veebruari 2008 otsusele nr 3 lõpetati P. Aaviksoo volitused linnavolikogu liikmena isikliku avalduse alusel ning lõpetati M. Atoneni volitused linnavolikogu liikmena seoses sellega, et tema püsiv elukoht on väljaspool Tallinna linna.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

T. Vitsut tegi ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 18 “Arupärimisele vastamine” (parkimisvõimalustest Mustamäe haiglalinnakus), kuna arupärimise esitaja A. Ellamaa on saanud ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

T. Vitsut tegi ettepaneku tõsta päevakorrapunkt nr 8 “Betooni tn 6b kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute võõrandamine Aktsiaseltsile Lasnamäe Tööstuspark” päevakorrapunktiks nr 4. Ettepanekuga nõustuti.

 

Häälteenamusega (46 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Sihtasutuse Õpilasmalev põhikirja muutmine (OE 39)

2.  Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2002 määruse nr 12 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes” lisa muutmine (ME 43)

3.  Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine" muutmine (ME 44)

4.  Betooni tn 6b kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute võõrandamine Aktsiaseltsile Lasnamäe Tööstuspark  (OE 47)

5.  Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel (ME 25)

6.  Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” muutmine (OE 37)

7.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele teede- ja sideministri 18. mai 2001 määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmiseks (OE 48)

8.  Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" vastuvõtmine (OE 34)

9.  Aegna sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine (OE 46)

10.  Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas (OE 27)

11.  Põhja pst 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas  (OE 38)

12.  Villardi tn 9 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 45)

13.  Tallinnas Kauba tn 20-1 asuva korteriomandi müük (OE 40)

14.  Tallinnas F.J.Wiedemanni tn 2B elamus nr 2 asuvate korteriomandite müük (OE 41)

15.  Eluruumide üürile andmine ja munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine  (OE 30)

16.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Tallinna kunstikogu kohta).

17.  Arupärimisele vastamine (linnavolikogu liige A. Ellamaa, puuetega isikute püsihoolduse kohta).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ü. Rajasalu esitas fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele lagunenud majadest ja turvalisusest ning esitas linnavolikogu liikmena arupärimise linnapea E. Savisaarele telekanalitest (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni liige R. Kalm esitas fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta (lisatud).

Linnavolikogu liige P. Mardna esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige N. Stelmach esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu “Reklaamimaksumääruse muutmine” (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära).

Linnavolikogu liige V. Mikkal esines suulise avaldusega linnavolikogu töö korraldamise kohta.

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele Maa-ameti juhataja täitmata ametikohast (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni liige M. Kubo esines suulise avaldusega ning esitas fraktsiooni nimel enda ja fraktsiooni liikme R. Kalmu poolt arupärimise abilinnapea D. Boroditšile lumetõrjest ja kokkuhoiust (lisatud).

Linnavolikogu liige J. Vihmand esines avaldusega ja esitas arupärimise abilinnapea D. Boroditšile  prügi mahapanekust Tallinna metsaalustes (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Lausing esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige M. Tarum esitas arupärimise abilinnapea M. Martinsonile tervishoiu arengukava juurde käiva tegevuskava puudumise kohta (lisatud).

Protseduurilise küsimuse esitas A. Uukkivi.

Reformierakonna fraktsiooni liige K. Kärner esitas fraktsiooni nimel arupärimised abilinnapea K. Jäppinenile usuõpetusest Tallinna koolides ja E. Savisaarele Lauri Laasi ja Oksana Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta (lisatud).

1.      Sihtasutuse Õpilasmalev põhikirja muutmine (OE 39)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, M. Kubo, M. Tarum, H. Hallika, T. Kruusimäe ja A. Uukkivi.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esimees M. Tšernogorova. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas H. Hallika.

Küsimusele vastas M. Tšernogorova.

Sõna võtsid A. Uukkivi ja M. Kubo.

A. Uukkivi tegi ettepaneku jätta eelnõust välja § 1.5. Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani ettepaneku hääletamisele.

Hääletamisel (15 poolt, 30 vastu, erapooletuid ei ole) ei toetatud ettepanekut.

T. Vitsut teatas, et kuna antud eelnõu vajab vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 linnavolikogu koosseisu häälteenamust, viiakse läbi kohaloleku kontroll.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 48 linnavolikogu liiget ja puudus 15.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, 2 vastu, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 40 “Sihtasutuse Õpilasmalev põhikirja muutmine”.

2.      Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2002 määruse nr 12 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes” lisa muutmine (ME 43)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esimees M. Tšernogorova. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

Küsimusi esitasid M. Tarum ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas M. Tšernogorova.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (42 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 10 “Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2002 määruse nr 12 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes” lisa muutmine”.

3.      Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine" muutmine (ME 44)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, A. Uukkivi, T. Kruusimäe, P. Mardna, A. Öpik ja N. Stelmach.

Küsimustele vastas J. Mutli.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esindaja L. Škurat.

Õiguskomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta eelnõu preambulat ja sõnastada see järgmiselt: “Alkoholiseaduse § 42 lõike 1 punkti 2 ja rahandusministri 7. aprilli 2004 määruse nr 66 alusel kooskõlas Euroopa Liidu liikmesriikide tollikontrollitsoonides asuvate kaupluste tegevusega ning arvestades Inflight Service Estonia Eesti Osaühingu 15. veebruari 2008 taotlust ning asjaolu, et erisus ei kahjusta avalikku korda Tallinnas."

2) Muuta eelnõu § 1 punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: 1) Määrust täiendatakse punktiga 1² järgmises sõnastuses:" 1². Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti piiri-ja/või tollikontrollitsoonis asuvates kauplustes alkohoolse joogi jaemüügil Eestist väljuvatele isikutele.".

Linnavalitsus nõustus õiguskomisjoni muudatusettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (33 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 11 “Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine" muutmine”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

4.      Betooni tn 6b kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute võõrandamine Aktsiaseltsile Lasnamäe Tööstuspark  (OE 47)

Kuulati: abilinnapea J. Mutli ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (30 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 41 “Betooni tn 6b kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute võõrandamine Aktsiaseltsile Lasnamäe Tööstuspark”.

5.      Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel (ME 25)

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni ettekannet.

Küsimuse esitas H. Hallika.

Küsimusele vastas K. Jäppinen.

Kaasettekandega esines haridus- ja kultuurikomisjoni aseesimees M. Sults.

Haridus- ja kultuurikomisjon tegi ettepaneku jätta eelnõust välja § 3 lg 3.

Linnavalitsus ei nõustunud ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 12 “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel”.

6.      Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” muutmine (OE 37)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu ja A. Öpik.

Küsimustele vastasid E. Võrk ja A. Rikkinen.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja N. Degtjarenko.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas N. Degtjarenko.

Sõna võtsid M. Kubo, T. Kruusimäe ja J. Vihmand.

Linnamajanduskomisjon esitas eelnõule järgmised muudatusettepanekud:

1) Muuta eelnõu punkti 1.1 asendades teise lõigu viimane sõna "lisas" sõnastusega "lisades 1 ja 2.".

2) Muuta eelnõu punkti 1.3  sõnastades see järgmiselt: "4.4 Parkimiskohtade planeerimisel ja projekteerimisel väljakujunenud hoonestusalal, linnakeskuses või miljööväärtuslikul alal ning olemasolevate hoonete väikesemahulisel laiendamisel, mille käigus ei muudeta oluliselt hoone arhitektuurset lahendust, võib põhjendatud vajaduse korral kõrvale kalduda arengukavas esitatud parkimisnormatiividest, kuid seejuures ei tohi väheneda liikluse sujuvus ega turvalisus.".

Linnavalitsus nõustus ettepanekutega.

J. Vihmand tegi ettepaneku eelnõu punktis 1.1 sõnastada punktid 4.1.1 ja 4.1.5 järgmiselt:

“4.1.1 Arengukava sätestab parkimisnormatiivid, mida loetakse heaks tavaks parkimise planeerimisel, projekteerimisel ja korraldamisel.

4.1.5 Arengukavas sätestatud parkimisnormatiividest võib planeerimismenetluses põhjendatud vajaduse korral kõrvale kalduda, tagades huvitatud isikute ning avalike huvide arvessevõtmise ja tasakaalustamise, kuid seejuures ei tohi väheneda liikluse sujuvus ega turvalisus, sealhulgas eriti kergliiklejate turvalisus. Vastavate erandite tegemine toimub planeeringu vastuvõtmisel ja/või kehtestamisel Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ühise ettepaneku alusel.”. Linnavalitsus nõustus ettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (36 poolt, 5 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 42 “Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” muutmine”.

7.      Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele teede- ja sideministri 18. mai 2001 määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmiseks (OE 48)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Küsimusi esitasid M. Tarum, T. Kruusimäe, M. Kubo, A. Öpik, V. Mikkal, Ü. Rajasalu, J. Vihmand, N. Stelmach, A. Uukkivi, P. Mardna ja A. Ellamaa.

Küsimustele vastasid D. Boroditš ja T. Sulg.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni aseesimees T. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võtsid T. Bittman, M. Kubo, J. Reinmann, N. Stelmach ja T. Kruusimäe.

T. Bittman tegi ettepaneku muuta eelnõu lisa § 2 järgmiselt: “§ 2 Määrus jõustub 1. oktoobril 2010.” ning muuta eelnõu lisa seletuskirja punkti 6 järgmiselt: “6 Määruse jõustumine. Määrus jõustub 1. oktoobril 2010.”. Linnavalitsus nõustus ettepanekutega.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (25 poolt, 15 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 43 “Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele teede- ja sideministri 18. mai 2001 määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmiseks”.

Istungit asus juhatama linnavolikogu aseesimees T. Lausing.

8.      Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" vastuvõtmine (OE 34)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, T. Kruusimäe, M. Kubo ja P. Mardna.

Küsimustele vastasid E. Võrk, M. Preem ja A. Rikkinen.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esimees E. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (39 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 44 “Teemaplaneeringu "Tallinna Kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride ning kaitse- ja kasutamistingimuste määramine" vastuvõtmine”.

9.      Aegna sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine (OE 46)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe, P. Mardna, N. Stelmach ja T. Bittman.

Küsimustele vastas D. Boroditš.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja N. Degtjarenko.

Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (38 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 45 “Aegna sadama akvatooriumi piiride kooskõlastamine”.

10.  Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas (OE 27)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esimees E. Sepp.

Küsimuse esitas T. Kruusimäe.

Küsimusele vastas E. Sepp.

Linnamajanduskomisjon esitas eelnõule järgmise muudatusettepaneku:

“Muuta eelnõu seletuskirjas alapeatüki "Detailplaneeringuga kavandatu" viiendat lõiku ja sõnastada see järgmiselt: "Seoses uue ehitusmahuga Paldiski mnt ääres planeeritakse Looga tänava ääres oleva sanglepa (dendr pos 22) võra läbimõõdu vähendamist ca 2,5 meetri ulatuses alumiste horisontaalsuunaliselt kasvavate okste arvelt. Võra vähendamise võimalikkust konsulteeriti ja kontrolliti koha peal Tallinna Keskkonnaameti haljastusspetsialistiga. Enne tööde alustamist tuleb teha vastavasisuline avaldus Tallinna Keskkonnaametile, seejärel tellida okste eemaldamisega seonduv ekspertkiri. Puu võra muutmist teostab Tallinna Keskkonnaameti poolt soovitatav haljastusspetsialist. Kõigi säilivate sangleppade kasvukoha niiskusrežiimi tagamiseks näha ette sangleppade täiendav kastmine kaevetööde ajal.

Uue parklaga sisehoovi pinnakatted (kivi, puit jms) erinevad tänavakatetest. Kavandatud on istumiskohad. Hoovi korteriteploki poolsel osal on madalad konteiner-haljastusgrupid ja muru. Kagupoolses kinnistu osas paikneb Looga ja Piibelehe tänavaid visuaalselt siduv kõrghaljastusega hooviruum, mis annab pehmema ülemineku väikeelamu hooviruumile ja kavandatavale büroohoonele. Hooviruumi murukate vaheldub looklevate graniitkillustikkattel ning murukiviga teeradade ja mänguväljakute grupiga. Krundi nr 2 ja 3 vahelisele alale rajatakse sõiduteed jalgteest eraldav murukattega kolmnurkne ala. Likvideeritavate puude asendusistutus teha vastavalt Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määrusele nr 45 “Puu raie- ja hoolduslõikusloa andmise tingimused ja kord”.. Krundi nr 1, Paldiski mnt äärse kõnniteeala, sisehoovi ja haljasalaga mänguväljaku ning krundi nr 2 haljastus lahendada hoonete projekteerimise käigus eraldi maastikukujundusprojektiga. Likvideeritavatest puudest on hinnatud III väärtusklassi 2 puud ja IV väärtusklassi 3 puud. Planeeringu kohaselt likvideerimisele kuuluvate puude puhul on arvesse võetud alaga seonduvat terviklikku arhitektuurset lahendust (pos 18 harilik toomingas, 19 sanglepp, 20 torkav kuusk) ja Paldiski mnt äärse hoonemahu vajadust, praegusi kasvutingimusi (pos 26 arukask, puu kasvab olemasoleva lammutamisele kuuluva hoonemahu vundamendi vahetus läheduses ja pos 27 arukask, puu tüve ümber on hetkel paigaldatud asfaltkate) ning puu tervislikku seisundit (pos 18 harilik toomingas), puul on suured mehaanilised vigastused.

Suurem osa uuest kavandatavast kõrghaljastusest on planeeritud Looga ja Sirge tänavaid ühendavale mänguväljakuga haljasalale. Sinna planeeritakse 6 puud. Teise olulise grupi moodustab Looga tänava poole jäävasse sisehoovi paigutatav konteinerhaljastus ca 10 puud. Lisaks eelnimetatule on planeeritud Paldiski mnt äärse puuderivi täienduseks 2 puud.

Büroohoonete vaheline hooviruum eraldatakse ülejäänust eriprojekti alusel teostatud teraspiirdega. Sirge tänava poole on planeeritud tõkkepuu ja jalgvärav.

Detailplaneering näeb ette olemasoleva vedelkütusel katlamaja lammutamise Paldiski mnt 125. Lammutustöid teostav ettevõte peab omama ohtlike jäätmete käitluslitsentsi.”.

Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

Protseduurilise küsimuse esitas M. Tšernogorova.

T. Lausing andis sõna H. Põllule.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (24 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 46 “Paldiski mnt 125 ja Sirge tn 4 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas”.

11.  Põhja pst 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas  (OE 38)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu ja M. Tarum.

Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas Ü. Rajasalu.

Küsimusele vastas I. Kravtšenko.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (25 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 47 “Põhja pst 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas”.

12.  Villardi tn 9 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 45)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, M. Tarum ja H. Hallika.

Küsimustele vastasid E. Võrk ja A. Rikkinen.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esimees E. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse esitas H. Hallika.

Küsimusele vastas E. Sepp.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (23 poolt, 4 vastu, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 48 “Villardi tn 9 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas”.

13.  Tallinnas Kauba tn 20-1 asuva korteriomandi müük (OE 40)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (30 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 49 “Tallinnas Kauba tn 20-1 asuva korteriomandi müük”.

14.  Tallinnas F.J.Wiedemanni tn 2B elamus nr 2 asuvate korteriomandite müük (OE 41)

Kuulati: abilinnapea E. Võrgu ettekannet.

Küsimusi esitas T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas E. Võrk.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võtsid N. Stelmach ja T. Kruusimäe.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (29 poolt, vastu ei ole, 2 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 50 “Tallinnas F.J.Wiedemanni tn 2B elamus nr 2 asuvate korteriomandite müük”.

15.  Eluruumide üürile andmine ja munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine  (OE 30)

Kuulati: Mustamäe linnaosa vanema asetäitja I. Ahlbergi ettekannet. 

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Lausing pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (31 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 51 “Eluruumide üürile andmine ja munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine”.

16.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea K. Jäppineni vastust Reformierakonna fraktsiooni arupärimisele Tallinna kunstikogu kohta.

Küsimusi esitasid M. Kubo ja T. Kruusimäe.

Küsimustele vastas K. Jäppinen.

17.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: abilinnapea M. Martinsoni vastust linnavolikogu liikme A. Ellamaa arupärimisele puuetega isikute püsihoolduse kohta.

Küsimusi esitasid A. Ellamaa, P. Mardna ja M. Tarum.

Küsimustele vastas M. Martinson.

T. Lausing kuulutas istungi lõppenuks.

           

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija