TALLINNA LINNAVOLIKOGU

HARIDUS- JA KULTUURIKOMISJON

 

 

Koosoleku protokoll

 

 

Tallinn

12. märts 2008 nr 5

 

Algus kell 17:00 ja lõpp kell 18:20

 

 

Koosoleku juhataja: komisjoni esimees Tarmo Lausing

Protokollija:  Elfi Nobel

Koosolekul osales linnavolikogu 20-st liikmetest 11  liiget, seega komisjon on otsustusvõimeline.

Võtsid osa: linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Maria Beljatskaja, Sergei Ivanov, Katrin Karisma-Krumm, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Marju Länik, Matti Martinson, Tiina  Mägi, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Kaia Jäppinen, Lauri Leesi, Toivo Moorast.

Puudusid: Vladimir Belõi, Maimu Berg, Helge Hallika, Svetlana Kozlova, Tarmo Kruusimäe, Lagle Parek, Juri Poljakov, Linnar Priimägi, Märt Sults, Margit Tamm, Natalia Vaino.

Kutsutud: Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal- ja tervishoiunõunik, Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Kalle Niinas - JWG direktor, Heiti-Alar Sommer - JWG Hoolekogu esimees, Lilian Aun - JWG õppealajuhataja, Mare Kull - JWG majandusjuhataja, Kersti Uudelt - JWG õppealajuhataja.

 

 Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

 

 

Häälteenamusega (12 poolt, vastu ei ole,  erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine päevakord:

1. Jakob Westholmi Gümnaasiumi külastus

2. Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine (OE 49)

 

Päevakorra arutelu.

1. Jakob Westholmi Gümnaasiumi külastus

Ettekandja: Kalle Niinas - JWG direktor

K. Niinas ja H.-A. Sommer tutvustasid komisjoni liikmetele Jakob Westholmi Gümnaasiumi ning selgitasid kooliga seotud hetkeprobleeme. Suurim neist, koolimaja kõrval asuva maatüki omandisuhe, on siiani lahendamata.

T. Mägi ütles oma sõnavõtus, et kesklinna halduskogu on selle probleemiga aastaid tegelenud ning praegu on  probleemi lahendamiseks ainus tee sundvõõrandamine.

K. Jäppinen nõustus T. Mägi kommentaariga ning lisas, et ka Linnavalitsus on aastaid tegelenud territooriumi ja detailplaneeringu probleemiga ning on seisukohal, et kool peab oma õppekava täitmiseks staadioniterritooriumi saama.

O t s u s t a t i: võtta informatsioon teadmiseks.

2. Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine (OE 49)

Ettekandja: Anti Sirkel

Küsimusi esitasid T. Mägi, T. Lausing ja G. Vihman.

T. Sirkel vastas küsimustele: mõningate linnale kuulunud ruumide osas on tagasisaamise võimalused pöördumatud, kuid linnale kuuluvate majade osas on ressursse, mida saab kasutusele võtta. Läbi on viidud riigihange uue lasteaia ehitamiseks. Uue Padriku tee lasteaia maksumus on 26 milj kr. Renoveerimistööde hind on peaaegu sama suur: näiteks lasteaia Kaseke renoveerimistöö ning juurdeehituse maksumus on kokku 24 milj kr. Laste arv aastani 2018 ja sealt tulenev lasteaiakohtade vajadus on prognoositud Statistikaameti ja Eesti rahvastikuregistri andmete analüüsil. 

K. Jäppinen lisas, et trend on lastevanemate poolt munitsipaallasteaedade eelistamisele ja tagasilöök kohtade mittetäituvusel võib tabada eralasteaedu.  Nii koolisüsteem kui haridusvõrk ja alusharidus peavad olema paindlikud ja arvestama täituvuse osas kõikumistega. Kui on teada, et  õpilaste arvu väheneb, siis võib võimalikuks osutuda mõne kooli kasutusele võtmine lasteaiana.

Sõna võtsid G. Vihman ja P. Alekand.

T. Lausing tegi ettepaneku hääletada.

O t s u s t a t i: Hääletamisel (11 poolt, vastu ei ole,  1 erapooletu) toetada eelnõu esitatud kujul.

 

 

 

 

Tarmo Lausing

Komisjoni esimees

Elfi Nobel

 

Protokollija