ISTUNGI PROTOKOLL

 

     

 

Tallinn

15. mai 2008 nr 8

 

Istung algas kell 16.00 ja lõppes kell 19.24.

Istungit juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut ja protokollis vanemspetsialist Sirje Kõrgesaar.

Istungist võtsid osa linnavolikogu liikmed Paul Alekand, Georgi Batarin, Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Maimu Berg, Tõnis Bittman, Sergei Bogovski, Nikolai Degtjarenko, Mati Eliste, Andres Ellamaa, Helge Hallika, Remo Holsmer, Sergei Ivanov, Robert Kalm, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Svetlana Kozlova, Igor Kravtšenko, Tarmo Kruusimäe, Märt Kubo, Aivar Kuusmaa, Kairi Kärner, Mark Levin, Marju Länik, Peeter Mardna, Svetlana Melehhova, Leonid Mihhailov, Valdek Mikkal, Tiina  Mägi, Larissa Novožilova, Juri Poljakov, Vjatšeslav Prussakov, Ülle Rajasalu, Indrek Raudne, Oleg Rebane, Jüri Reinmann, Rene Reinmann, Erika Salumäe, Elmar Sepp, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar, Nikolai Stelmach, Märt Sults, Larissa Škurat, Michel Zdankevitch, Matti Tarum, Margarita Tšernogorova, Arvo Uukkivi, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Ruslana Veber, Gennadi Vihman, Jaak Vihmand, Toomas Vitsut ja Andres Öpik, linnapea Edgar Savisaar, abilinnapead Merike Martinson, Deniss Boroditš, Taavi Aas, linnaametnikud Toomas Sepp, Liina Oja, Janno Kauts, Priit Pärtelpoeg, Georg Pelisaar, Allan Alaküla, Lasnamäe linnaosa vanem Kalle Klandorf, Pirita Linnaosa vanem Tiit Terrik, Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkels, Kesklinna vanem Marek Jürgenson ja Haabersti linnaosa vanem Viktor Vassiljev, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Tõnis Asu, Tiiu Hirs, Katrin Kello, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Sirje Kõrgesaar, Marek Leemets, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Marika Plooman, Hele Põld, Jaanika Sõmmer, Ester Šank, Valdur Tamela, Marii Viks ja Terje Vonbret.

Istungilt puudusid linnavolikogu liikmed Kaja Laanmäe, Oksana Laasi, Matti Martinson, Liisa-Ly Pakosta, Lagle Parek, Jüri Pino ja Hardi Volmer.

 

Toomas Vitsut avas istungi.

Avaldusega soovisid esineda M. Berg, N. Stelmach, A. Uukkivi, Ü. Rajasalu, V. Mikkal, M. Kubo, K. Kärner, T. Kruusimäe, H. Hallika, E. Sepp, M. Tarum ja T. Vitsut.

 

Päevakorra arutelu. Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra projekti (lisatud).

R. Holsmer tegi Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku jätta istungi päevakorra projektist välja päevakorrapunkt nr 10 ”Arupärimisele vastamine”(lagunenud majadest ja turvalisusest), kuna fraktsioon on arupärimise esitajana saanud ammendava kirjaliku vastuse ja ei soovi suulist vastamist arupärimisele.

 

Häälteenamusega (45 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) kinnitati järgmine linnavolikogu istungi päevakord:

1.  Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja muutmine (ME 94)

2.  Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (II lugemine) (ME 56)

3.  Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 95)

4.  Künnapuu tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas (OE 96)

5.  Tallinnas Pikk tn 64-1A (elamus nr 1) ja Pikk tn 64-7 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük  (OE 101)

6.  Eluruumide Meeliku tn 22/4 korter 296, Meeliku tn 22/5 korter 317, Meeliku tn 24/2 korter 49 ja Meeliku tn 24/1 korterite 36 ja 2 üürile andmine (OE 100)

7.  Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-3, Akadeemia tee 48-4 ja Uus-Maleva tn 6-5 üürile andmine (OE 102)

8.  Meeliku tn 22/3 korter 256 üürile andmine (OE 88)

9.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Tarmo Kruusimäe, Tallinna uue ebaõnnestunud veebilehe kohta).

10.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ülle Rajasalu, Kulud ja tulud korrelatsioonis).

11.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Kips-Kalevipojast).

12.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Ülle Rajasalu, Telekanalitest).

13.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta).

14.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Lauri Laasi ja Oksana Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta).

15.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige Helge Hallika, Paljassaare Sotsiaalmaja uue direktori ametisse nimetamise ning tuleohutuse ja kütmise kohta).

16.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa Merivälja asumile oluliste teede väljaehitamisest ja ühistranspordist).

17.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsiooni liige Tiina Mägi, Kümme hooajalõpu küsimust).

18.  Arupärimisele vastamine (Reformierakonna fraktsioon, Muulastest linnaametnike kohta).

19.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liikmed Valdek Mikkal ja Kairi Kärner, Tallinna Brüsseli esindusest).

20.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, Pirita linnaosa üldplaneeringu koostamise kohta).

 

Avaldused, arupärimised ja eelnõud.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees M. Berg esitas fraktsiooni nimel linnavolikogu menetlusse eelnõud ”Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele” (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise kord) ja ”Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele” (komisjoni moodustamine).

Linnavolikogu liige N. Stelmach esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu ”Ülesande andmine linnavalitsusele” (linnaelanikele valveapteegi müügisaali sisenemise võimaldamise kohta).

 

Linnavolikogu liige Arvo Uukkivi esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele parkimistasust Pirital (lisatud).

Linnavolikogu liige V. Mikkal esines avaldusega (lisatud).

Linnavolikogu liige M. Kubo esines suulise avaldusega.

Linnavolikogu liige K. Kärner esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele koristustalgutest ja puhtuse võimalikkusest Tallinnas (lisatud).

Linnavolikogu liige T. Kruusimäe esitas arupärimise linnapea E. Savisaarele veespordiharrastajaid teavitava ohumärgi paigaldamisest Pirita jõe kaldale (lisatud).

Reformierakonna fraktsiooni liige H. Hallika esitas arupärimise abilinnapea D. Boroditšile Tallinna õhu saastatuse kohta.

Keskfraktsiooni liige E. Sepp esines avaldusega (lisatud).

Isamaaliidu fraktsiooni esimees M. Tarum esitas Isamaaliidu fraktsiooni nimel arupärimise linnapea E. Savisaarele Tallinna 2007. aasta investeerimistegevuse eelarve täitmise kohta (lisatud).

Linnavolikogu esimees T. Vitsut esitas linnavolikogu menetlusse eelnõu ”Tallinna põhimääruse muutmine”.

 

1.      Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja muutmine (ME 94)

Kuulati: abilinnapea D. Boroditši ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja I. Kravtšenko. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis T. Lausing. T. Lausin tegi ettepaneku täiendada määruse eelnõu § 1 järgmises sõnastuses:

Avalikul kasutataval teel ulatub eeskirja reguleerimisala külgneva kinnistu piirini ning reformimata riigimaal, kus teekoridor on määratlemata, teerajatisest kuni 2 meetri kaugusele. Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

Keskkonnakomisjon tegi ettepaneku jätta välja § 1 alapunkt 10 ja muuta vastavalt numeratsiooni.

2. Lisada § 1 uus alapunkt 32 alljärgnevas sõnastuses:

32) § 46 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

"(3) Kaevetööde eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² sätestatud korras.". Linnavalitsus nõustus ettepanekuga.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 19 ”Tallinna Linnavolikogu 2. septembri 2004 määrusega nr 32 kinnitatud Tallinna linna kaevetööde eeskirja muutmine”.

2.      Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära) (II lugemine) (ME 56)

Kuulati: linnavolikogu liikme N. Stelmachi ettekannet.

Kaasettekandega esines õiguskomisjoni esimees M. Tšernogorova. Õiguskomisjon toetas eelnõu.

N. Stelmach tegi ettepaneku  muuta eelnõu § 1 p 1 ja sõnastada see järgmiselt:

”1) lisa 1 ”Reklaamimaks Tallinnas” täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:  
”131. Reklaamile, millega teavitatakse oma valmisolekust anda tarbijale laenu, mille maksimaalne summa on väiksem kui 10 000 krooni või mille tagasimaksmise maksimaalne tähtaeg on kuni kuus kuud, kohaldatakse diferentseeritud määra: punktis 10 sätestatud maksumäära suhtes rakendatakse kolmekordset maksumäära.”;”
2. Eelnõu § 1 p 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
”2) lisa 1 ”Reklaamimaks Tallinnas” punkti 14 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses: ”Kui mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritava reklaami objektiks on reklaam, millega teavitatakse oma valmisolekust anda tarbijale laenu, mille maksimaalne summa on väiksem kui 10 000 krooni või mille tagasimaksmise maksimaalne tähtaeg on kuni kuus kuud, kuulub täiendavalt kohaldamisele punktis 131 sätestatud diferentseeritud maksumäär.”;”
3. Eelnõu § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”§ 2. Määrus jõustub 01. juulil 2008.”
4. Eelnõud täiendatakse uue §-ga 3 järgmises sõnastuses: 
”§ 3. "Tallinna Linnavalitsusel arvestada Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmise ja esimese lisaeelarve eelnõu ettevalmistamisel käesolevast määrusest tulenevaid muudatusi.”

T. Vitsut teatas, et vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 lõikele 5 on määruse vastuvõtmiseks vaja linnavolikogu koosseisu häälteenamust.

Viidi läbi kohaloleku kontroll. Kohal oli 48 linnavolikogu liiget, puudus 15 linnavolikogu liiget.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (35 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 20 ”Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära)”.

3.      Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 95)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Küsimusi esitas Ü. Rajasalu. Küsimustele vastas T. Aas.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni aseesimees T. Sepp. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Sõna võttis T. Mägi: ”Mul on öelda lihtsalt seda, et see tänane otsus ilmselt tuleb jaatusega, tuleb üks niisuguseid otsuseid, mida mina isiklikult ja ma loodan, et väga paljud tulevikus hakkavad ka kahetsema, aga protsess on läinud nii kaugele. See on tüüpiline näide, kuidas me planeerime linna üksikute kinnistute viisi ja ei näe tervikut. Selle tulemusena jääb nüüd Tallinna Ülikool tagaõue, sest ta jääb selle maja taha oma fassaadiga ja see, kuidas ma nüüd ütlen, et see lohutav väljend seletuskirjas, et on võimalik näha rohelist värvi katusele ehitatud katuseaias, kuhu ka laste mänguplats tehakse, on ikka üsna tobe lugu küll. See maja sinna kindlasti ei sobi, see on puhas jõhker äriprojekt tema sinna tekkimine. Ma veelkord ütlen, et ma olen kõikides kohtades, kus on võimalik, rääkinud täpselt seda sama juttu, aga täiesti tagajärgedeta, aga praegune sõnavõtt on, et fikseerida ajaloos, protokolli jaoks, et ma jäin lõpuni sellele vastu ja ütlen veelkord, Tallinnat ei tohi planeerida kinnistute viisi, vaid tuleb teha seda siiski tervikuna. Panna üks hoone lukku, sest planeeringut alustati siis, kui seal olid tõesti vanad lagunenud kuurid ja need kellelegi ei meeldinud, aga selle asemel oleks pidanud olema sotsiaalmaa, plats, kus ka tudengid oleksid saanud olla, mitte hüpata välja majast, kohe vastu teise maja müüri”.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

Häälteenamusega (28 poolt, 13 vastu, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 81 ”Uus-Sadama tn 7 // Tuukri tn 56 ja Tuukri tn 54a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas”.

4.      Künnapuu tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas (OE 96)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines linnamajanduskomisjoni esindaja M. Eliste. Linnamajanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, T. Kruusimäe ja M. Tarum. Küsimustele vastas T. Aas.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, 2 vastu, 4 erapooletut) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 82 ”Künnapuu tn 11 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Pirita linnaosas”.

5.      Tallinnas Pikk tn 64-1A (elamus nr 1) ja Pikk tn 64-7 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük (OE 101)

Kuulati: abilinnapea T. Aasa ettekannet.

Kaasettekandega esines rahanduskomisjoni esindaja L. Mihhailov. Rahanduskomisjon toetas eelnõu.

Küsimuse T.  Mägi. Küsimusele vastas abilinnapea T. Aas.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu ja T. Kruusimäe. Küsimustele vastas L. Mihhailov.

Sõna võttis T. Mägi.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (42 poolt, vastu ei ole, 1 erapooletu) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 83 ”Tallinnas Pikk tn 64-1A (elamus nr 1) ja Pikk tn 64-7 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük”.

T. Vitsut teatas, et saali saabus Sankt- Peterburi Seadusandliku Kogu ehk linnavolikogu               8-liikmeline delegatsioon, mida juhib volikogu aseesimees Sergei Andenko. T. Vitsut juhtis tähelepanu, et saalis on ka 103- aastane linnakodanik Karl Luutus, kes on olnud tallinlane juba 63 aastat.

6.      Eluruumide Meeliku tn 22/4 korter 296, Meeliku tn 22/5 korter 317, Meeliku tn 24/2 korter 49 ja Meeliku tn 24/1 korterite 36 ja 2 üürile andmine (OE 100)

Kuulati: Lasnamäe linnaosa vanema K. Klandorfi ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 84 ”Eluruumide Meeliku tn 22/4 korter 296, Meeliku tn 22/5 korter 317, Meeliku tn 24/2 korter 49 ja Meeliku tn 24/1 korterite 36 ja 2 üürile andmine”.

7.      Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-3, Akadeemia tee 48-4 ja Uus-Maleva tn 6-5 üürile andmine (OE 102)

Kuulati: Mustamäe linnaosa vanem K. Mihkelsi ettekannet.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe, M. Tarum ja K. Kärner.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esindaja N. Degtjarenko. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (44 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 85 ”Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-3, Akadeemia tee 48-4 ja Uus-Maleva tn 6-5 üürile andmine”.

8.      Meeliku tn 22/3 korter 256 üürile andmine (OE 88)

Kuulati: Haabersti linnaosa vanema V. Vassiljevi ettekannet.

Kaasettekandega esines linnavarakomisjoni esimees L. Mihhailov. Linnavarakomisjon toetas eelnõu.

T. Vitsut pani eelnõu lõpphääletusele.

O t s u s t a t i: Häälteenamusega (41 poolt, vastu ei ole, erapooletuid ei ole) eelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 86 ”Meeliku tn 22/3 korter 256 üürile andmine”.

T. Vitsut kuulutas välja vaheaja 15 minutit.

9.      Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme T. Kruusimäe arupärimisele Tallinna uue ebaõnnestunud veebilehe kohta.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe, M. Tarum, K.-K. Krumm ja T. Sinisaar. Küsimustele vastas E. Savisaar.

10.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Ü. Rajasalu arupärimisele kulud ja tulud korrelatsioonis.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu, A. Uukkivi ja T. Kruusimäe. Küsimustele vastas E. Savisaar.

11.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni arupärimisele Kips-Kalevipojast.

Küsimusi esitasid T. Kruusimäe, Ü. Rajasalu ja M. Kubo. Küsimustele vastas E. Savisaar.

12.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme Ü. Rajasalu arupärimisele telekanalitest.

Küsimusi esitasid Ü. Rajasalu ja T. Kruusimäe. Küsimustele vastas E. Savisaar.

13.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni arupärimisele Ühisteenuste piletikontrolöride tegevuse kohta.

Küsimusi esitasid R. Kalm ja T. Kruusimäe. Küsimustele vastas E. Savisaar.

14.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni arupärimisele Lauri Laasi ja Oksana Laasi ebaseadusliku villaehituse kohta.

Küsimuse esitas Ü. Rajasalu. Küsimusele vastas E. Savisaar.

15.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikme H. Hallika arupärimisele Paljassaare Sotsiaalmaja uue direktori ametisse nimetamise ning tuleohutuse ja kütmise kohta.

Küsimusi esitasid H. Hallika, Ü. Rajasalu ja M. Sults. Küsimustele vastas E. Savisaar.

16.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arupärimisele Pirita linnaosa Merivälja asumile oluliste teede väljaehitamisest ja ühistranspordist.

Küsimuse esitas A. Uukkivi. Küsimusele vastas E. Savisaar.

17.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Reformierakonna fraktsiooni liikmee T. Mägi arupärimisele kümme hooajalõpu küsimust.

Küsimuse esitas T. Mägi. Küsimusele vastas E. Savisaar.

18.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust vastust arupärimisele Muulastest linnaametnike kohta, mille esitas Reformierakonna fraktsioon. Arupärimisele vastas linnapea Edgar Savisaar.

Küsimusi esitas M. Kubo

arupärimine sai vastuse

19.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust linnavolikogu liikmete V. Mikkali ja K.  Kärneri arupärimisele Tallinna Brüsseli esindusest.

Küsimusi esitasid K. Kärner, T. Lausing, T. Kruusimäe ja M. Kubo. Küsimustele vastas E. Savisaar.

20.  Arupärimisele vastamine

Kuulati: linnapea E. Savisaare vastust Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni arupärimisele Pirita linnaosa üldplaneeringu koostamise kohta.

Küsimuse esitas A. Uukkivi. Küsimusele vastas E. Savisaar.

           

 

T. Vitsut kuulutas Istungi lõppenuks.

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Sirje Kõrgesaar

 

Protokollija