TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

 

Eestseisuse erakorralise koosoleku protokoll

 

Tallinn

13. juuni 2008 nr 11

 

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 10.10.

Koosolekut juhatas linnavolikogu esimees Toomas Vitsut.

Koosolekut protokollis dokumendiosakonna vanemspetsialist Mare Mäetalu.

Koosolekust võtsid osa eestseisuse liikmed Juri Poljakov ja Elmar Sepp, linnavolikogu kantselei ametnikud Riina Altpere, Jaak Juske, Erkki-Alo Kirde, Eero Kosk, Rita Makarova, Hilja-Anne Merzin, Kristiina Must, Anne Parksepp, Marika Plooman, Hele Põld, Ester Šank, Marii Viks ja Terje Vonbret ning linnasekretär Toomas Sepp.

 

Kinnitati järgmine eestseisuse  13.06.08 koosoleku päevakord:

I     Tallinna Linnavolikogu  19.06.08 istungi päevakorra projekt

II  Menetluses olevad eelnõud

III               Arupärimised

 

I Tallinna Linnavolikogu  19.06.08 istungi päevakorra projekt

1. Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine) (ME 129)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

2. Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine) (ME 126)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

3. Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (II lugemine) (OE 117)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele.

4. Tallinna linna 2007.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine (ME 150)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

5. Audiitori määramine Tallinna linna 2008.-2010.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamiseks (OE 151)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

6. Tallinna innovatsioonistrateegia 2009–2013 (OE 145)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

7. Tallinna klastriarenduse programm 2009-2013 (OE 156)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

8. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Maksukorralduse seaduse muutmiseks

(OE 157)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

9. Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsuse nr 104 „Viru väljaku detailplaneeringu I-etapi kehtestamine Kesklinna linnaosas” osaline kehtetuks tunnistamine (OE 152)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

10. Nõmme Keskuse detailplaneeringu osaline kehtestamine Nõmme linnaosas (OE 153)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

11. Tallinna linna omandis oleva Ranna tee lõik Merivälja tee ja Lääne tee vahel kinnistu ja sellega piirneva Ranna tee 18 kinnistu pindala ja piiride muutmine ning kinnistu osa võõrandamine (OE 158)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

12. Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks (OE 159)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

13. Vana-Kuuli tn 15 // Liikuri tn 41 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas  (OE 163)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusega nr 134 kehtestatud Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva kinnistu Otti nr 41 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Havi tn 5 ja Havi tn 7 kruntide ehitusõiguse osas (OE 164)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

15. Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Harku järve idakalda detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi tähisega I (Ä) osas

(OE 165)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

16. Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 // Kohila tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 166)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

17. Raua tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 167)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

18. Võistluse tn 4a // Filtri tee 8a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

(OE 168)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

19. Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 169)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

20. Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud teede ja haljasalade alla jäävate kinnistute omandamine Tallinna linnale ning Tallinna linna omandis olevate kinnistute võõrandamine, kinnistute kaasomandi kasutuskordade määramine ja Tallinna linnale omandatavatele kinnistutele valitsejate määramine (OE 172)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

21. Munitsipaaleluruumi (Paldiski mnt 227 korter 74) üürile andmine Haabersti linnaosas (OE 170)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

22. Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III lugemine)

(ME 129)

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti III lugemisele.

II Menetluses olevad eelnõud

1. Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2006 määruse nr 37 "Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" muutmine  (ME 226)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

2. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (üürilepingu sõlmimisest OÜ-ga Personal Power) (OE 375)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

3. Tallinna Linnavolikogu 18. mai 2000 otsusega nr 172 kehtestatud Veetorni tn, Suur-Ameerika tn ja Tuvi tn vahelise maa-ala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi positsioon 21 ja Tuvi tn 12a asuvate ehitiste osas  (OE 28)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

4. Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses) (OE 81)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Ettepanekuga nõustuti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

5. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Tallinna Keskkonnaameti põhimääruse § 6 lõike 2 täiendamise kohta)  (OE 89)

Sõna võtsid H. Põld ja A. Parksepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

6. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (Vene muuseumi kohta)  (OE 90)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

7. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise kord) (OE 123)

Sõna võtsid R. Makarova ja J. Juske.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

8. Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (komisjoni moodustamine) (OE 124)

Sõna võttis R. Makarova.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

9. Ülesande andmine linnavalitsusele (nädalavahetusel pärast kella 24 linna põhisuundadesse kulgeva ühistranspordi kohta)  (OE 143)

E. Kosk tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Ettepanekuga nõustuti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

10. Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (Rohelise Pealinna statuudist) (OE 144)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

11. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Niguliste tn 3 asuva Niguliste muuseumi-kontserdisaali tagastamata jätmiseks (OE 154)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

12. Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele endisel kinnistul nr 573AB asuvate rajatiste, linnamüüri, Neitsitorni, Tallitorni ning Lühikese Jala väravatorni ja hoone tagastamata jätmiseks (OE 155)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

13. Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2007. aasta tööaruanne (OE 160)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

14. Tallinna linna reservfondi kasutamise kontroll ajavahemikul 2006-2007 (OE 161)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

15. Eelarveliste vahendite kasutamine Kultuurikeskuses Lindakivi ja Tallinna Salme Kultuurikeskuses alates 2005. aastast (OE 162)

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti, kuna puudub linnavalitsuse seisukoht eelnõule.

Otsustati: mitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

16. Tallinna keskkonnahariduse arengukava 2008–2014 (OE 171)

Sõna võtsid A. Parksepp, R. Makarova ja T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

17. Osalemine EL struktuurivahendite meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” välisprojektis “Tallinna Loomaaia Afrikaaniumi I järgu Paksunahaliste Maja elevantide osa rekonstrueerimine”, sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Anu Kivilole  (OE 173)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

18. Haabersti linnaosas, Jõeküla asumis asuvate kinnistute müük hoonestusõiguste omanikele (Aaviku elamurajoon) (OE 174)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

19. Paldiski mnt 106A kinnistu müük (OE 175)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

20. Ravi tn 11-1 asuva korteriomandi müük (OE 176)

Sõna võttis E.-A. Kirde.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

21. Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Nabra tn 4a korter 15, Niine tn 5 korter 1 ja Randla tn 13 korter 519) (OE 177)

Sõna võtsid H. Põld ja R. Altpere.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

22. Osalemine EL struktuurivahendite meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” välisprojektis “AJARÄNNAK – Bastioni käikude ja Kiek in de Köki renoveerimine ning ekspositsiooni installeerimine”, nõustumine sildfinantseerimisega ja volituse andmine Anu Kivilole  (OE 178)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

23. Osalemine Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) Kultuuriprogrammi 2007-2013 välisprojektis „Kunstisillad EL ja Hiina vahel“, sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Anu Kivilole (OE 179)

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

24. Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 181 „Tallinna Lauluväljaku hoonete ja rajatiste tasuta kasutusse andmine Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak” muutmine (OE 180)

Sõna võttis T. Sepp.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

III Arupärimised

1. Arupärimisele vastamine

(Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel).

Arupärimisele vastab abilinnapea M. Martinson.

Sõna võttis J. Juske.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

2. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis).

Arupärimisele vastab abilinnapea K. Jäppinen.

Sõna võttis E. Kosk.

T. Vitsut tegi ettepaneku võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: võtta suuline vastamine arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

3. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige Ü. Rajasalu, parkimistasust Pirital).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

4. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige K. Kärner, koristustalgutest ja puhtuse võimalikkusest Tallinnas).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

5. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsiooni liige H. Hallika, Tallinna õhu saastatuse kohta).

Arupärimisele vastab abilinnapea D. Boroditš.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

6. Arupärimisele vastamine

(Reformierakonna fraktsioon, Rohelise Pealinna tiitli kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

7. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, kaherattaliste liikurite (segway) soetamise kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

8. Arupärimisele vastamine

(Linnavolikogu liige T. Sinissaar, kasutult seisva dirizaabli (aerostaadi) kohta).

Arupärimisele vastab linnapea E. Savisaar.

T. Vitsut tegi ettepaneku mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

Otsustati: mitte võtta suulist vastamist arupärimisele linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti.

 

O t s u s t a t i: esitada linnavolikogule kinnitamiseks järgmine linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekt:

1.  Tallinna põhimääruse muutmine (II lugemine) (ME 126)

2.  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (II lugemine) (ME 129)

3.  Tallinna arengukava 2009-2027 kinnitamine (II lugemine) (OE 117)

4.  Tallinna linna 2007.aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine (ME 150)

5.  Audiitori määramine Tallinna linna 2008.-2010.a. konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks ja konsultatsiooniteenuste osutamiseks (OE 151)

6.  Osalemine EL struktuurivahendite meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” välisprojektis “Tallinna Loomaaia Afrikaaniumi I järgu Paksunahaliste Maja elevantide osa rekonstrueerimine”, sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Anu Kivilole  (OE 173)

7.  Osalemine EL struktuurivahendite meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” välisprojektis “AJARÄNNAK – Bastioni käikude ja Kiek in de Köki renoveerimine ning ekspositsiooni installeerimine”, nõustumine sildfinantseerimisega ja volituse andmine Anu Kivilole  (OE 178)

8.  Osalemine Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) Kultuuriprogrammi 2007-2013 välisprojektis „Kunstisillad EL ja Hiina vahel“, sildfinantseerimisega nõustumine ja volituse andmine Anu Kivilole (OE 179)

9.  Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 181 „Tallinna Lauluväljaku hoonete ja rajatiste tasuta kasutusse andmine Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak” muutmine (OE 180)

10.  Tallinna innovatsioonistrateegia 2009–2013 (OE 145)

11.  Tallinna klastriarenduse programm 2009-2013 (OE 156)

12.  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Maksukorralduse seaduse muutmiseks (OE 157)

13.  Tallinna Linnavolikogu 6. mai 1999 otsuse nr 104 „Viru väljaku detailplaneeringu I-etapi kehtestamine Kesklinna linnaosas” osaline kehtetuks tunnistamine (OE 152)

14.  Nõmme Keskuse detailplaneeringu osaline kehtestamine Nõmme linnaosas (OE 153)

15.  Vana-Kuuli tn 15 // Liikuri tn 41 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas  (OE 163)

16.  Tallinna Linnavolikogu 21. märtsi 2002 otsusega nr 134 kehtestatud Kakumäe tee 100 ja sellega külgneva kinnistu Otti nr 41 detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Havi tn 5 ja Havi tn 7 kruntide ehitusõiguse osas (OE 164)

17.  Tallinna Linnavolikogu 10. oktoobri 1996 otsusega nr 106 kehtestatud Harku järve idakalda detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine krundi tähisega I (Ä) osas (OE 165)

18.  Pärnu mnt 137 // Saku tn 2 // Kohila tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 166)

19.  Raua tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas  (OE 167)

20.  Võistluse tn 4a // Filtri tee 8a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas (OE 168)

21.  Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas 

(OE 169)

22.  Tallinna keskkonnahariduse arengukava 2008–2014 (OE 171)

23.  Tallinna linna omandis oleva Ranna tee lõik Merivälja tee ja Lääne tee vahel kinnistu ja sellega piirneva Ranna tee 18 kinnistu pindala ja piiride muutmine ning kinnistu osa võõrandamine

(OE 158)

24.  Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks (OE 159)

25.  Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud teede ja haljasalade alla jäävate kinnistute omandamine Tallinna linnale ning Tallinna linna omandis olevate kinnistute võõrandamine, kinnistute kaasomandi kasutuskordade määramine ja Tallinna linnale omandatavatele kinnistutele valitsejate määramine (OE 172)

26.  Haabersti linnaosas, Jõeküla asumis asuvate kinnistute müük hoonestusõiguste omanikele (Aaviku elamurajoon) (OE 174)

27.  Paldiski mnt 106A kinnistu müük (OE 175)

28.  Ravi tn 11-1 asuva korteriomandi müük (OE 176)

29.  Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Nabra tn 4a korter 15, Niine tn 5 korter 1 ja Randla tn 13 korter 519) (OE 177)

30.  Munitsipaaleluruumi (Paldiski mnt 227 korter 74) üürile andmine Haabersti linnaosas

(OE 170)

31.  Ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise kord) (OE 123)

32.  Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve (III lugemine) (ME 129)

33.  Arupärimisele vastamine (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon, lasteasutustes radoonisisalduse kontrollimise vajadusest Tallinna radooniohtlikel aladel)

34.  Arupärimisele vastamine (Linnavolikogu liige T. Kruusimäe, jätkuvatest probleemidest riigikeelega Lasnamäe Gümnaasiumis).

T. Vitsut kuulutas eestseisuse koosoleku lõppenuks.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Linnavolikogu esimees

Mare Mäetalu

 

Protokollija