Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:16Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:15.10.07Juhataja:komisjoni aseesimees Tiit Sinissaar
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:17:50  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Robert Kalm, Svetlana Kozlova, Elmar Sepp, Tiit Sinissaar, Larissa Škurat, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Tiina Kitsing, Eero Kosk, Jaanus Mutli, Hele Põld, Toomas Sepp, Marju Toom.
Puudusid: Kairi Kärner, Urmas Reinsalu, Margarita Tšernogorova.
Kutsutud:  Ene Vohu - Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti osakonnajuhataja; Kaia Sarnet - Tallinna Kesklinna Valitsuse vanema asetäitja..
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 12      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME302  Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus (eelnõu nr 302)toetada eelnõu esitatud kujul.
2ME294  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” muutmine (eelnõu nr 294)toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
1. Muuta § 17 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt: "(2) Raekoja platsil toimuva kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avaliku ürituse (laat, turg jms) kestvus 1 päev, välja arvatud üritustel, mida korraldatakse avalikes hu´vides linna ametiasutuste või nende poolt volitatud isikute poolt linnavalitsuse loa alusel". 2. Muuta §17¹ lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt: "(2) Kaubandusliku sisu ja eesmärgiga avalikud üritused(laat, turg jms) toimuvad kolmapäeviti perioodil 1. maist kuni 30. septembrini. Kauplemine on lubatud ajavahemikul kella 8.00 kuini 19.00-ni. Kauplemisinventari paigaldamine ja eemaldamine peab toimuma samas ajavahemikus. 3. Täiendada § 17¹ uue lõikega 3 järgmises sõnastuses: "(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud korda ei rakendata kaubandusliku sisuga üritustel, mida korraldatakse avalikes huvides linna ametiasutuste või nende poolt volitatud isikute poolt linnavalitsuse loa alusel".
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Gennadi Vihman