Tallinna Linnavolikogu Keskkonnakomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:16Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:22.10.07Juhataja:komisjoni esimees Larissa Škurat
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:45  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Sergei Bogovski, Mati Eliste, Katrin Karisma-Krumm, Nikolai Kazakov, Larissa Škurat, Jaak Vihmand, teised komisjoni liikmed Taavi Aas, Mari Jüssi, Toivo Kallas, Einar Kivimäe, Mart Kont, Rein Ratas, Tõnu Tuppits.
Puudusid: Maimu Berg, Deniss Boroditš, Heino Kiik, Rein Leipalu, Valdek Mikkal, Erich Moik, Lennart Mängli, Ülle Rajasalu, Toomas Sepp, Ain Valdmann, Tatjana Vassiljeva.
Kutsutud:  Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Anne Parksepp - Tallinna Linnavolikogu Kantselei korra- ja keskkonnakaitsenõunik, Jana Kivimägi - Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna juhataja, Maarja Valler - Tallinna Linnakantselei finantsplaneerimise osakonna juhataja asetäitja, Õrne Suur - Tallinna Keskkonnaameti jurist, Jekaterina Sibul - Tallinna Linnaplaneerimise Ameti linnakujunduse ja haljastuse osakonna linna maastikuarhitekt, Ain Orav - Tallinna Kommunaalameti ehituse ja järelevalve osakonna juhataja, Ilmar Link - Teede Projektijuhtimise AS juhatuse esimees.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 12      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME325  Tallinna korraldatud jäätmeveo rakendamise kordtoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
1. muuta § 10 lõigete 2, 5 ja 6, § 11 lõike 1 ning § 12 sõnastust asendades sõnad "linnavalitsus või tema poolt volitatud isik" sõnadega "linnavalitsuse poolt volitatud isikuna linnaosa vanem" vastavas käändes;
2. jätta välja § 13 lõikes 4 sõnad "või on juurdepääs muul viisil takistatud";
3. muuta § 13 lõike 4 teist lauset ja sõnastada järgmiselt: "Tühisõit on võrdsustatav 50 % jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega mahuti tühjendamisega";
4. muuta § 23 tähtaeg "september 2007" tähtajaks "november 2007".
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Larissa Škurat
2ME324  Tallinna linna 2007. aasta eelarve muutmine ja teine lisaeelarvetoetada eelnõu esitatud kujul.
3OE323  Teemaplaneeringu “Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine” algataminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Sergei Bogovski
4Jooksvad küsimused
4.1Informatsioon Männiku teel asendusistutuse kohtavõtta informatsioon teadmiseks.
4.2Rohelise Pealinna statuudist
 OE319  Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsuse nr 72 "Teemaplaneeringu "Tallinna kesklinna miljööväärtuslike hoonestusalade piiride määramine ning kaitse– ja kasutamistingimuste seadmine” algatamine“ muutminejätta päevakorra projektist välja.