Tallinna Linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:14Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:07.11.07Juhataja:komisjoni aseesimees Gennadi Vihman
Koosoleku algus:15:30Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:17:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Mati Eliste, Helge Hallika, Mark Levin, Valdek Mikkal, Larissa Novožilova, Matti Tarum, Natalia Vaino, Tatjana Vassiljeva, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Arvo Haug, Andres Kork, Madis Martinson, Merike Martinson, Raivo Salumäe, Ene Tomberg.
Puudusid: Raivo Allev, Georgi Batarin, Andres Ellamaa, Vahur Keldrima, Uno Kiplok, Linnu-Lydia Mae, Peeter Mardna, Eerika Rahuoja, Margarita Tšernogorova, Viktor Vassiljev.
Kutsutud:  Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiunõunik; Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu jurist; Jaak Juske - Tallinna Linnavolikogu fraktsiooni nõunik-abi; Jaanus Martinov - Tallinna abilinnapea nõunik.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 15      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE350  Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (lapse ühekordse sünnitoetuse määra kohta)mitte toetada eelnõu.
2OE334  Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 II lugeminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon teeb ettepaneku muuta Tallinna tervishoiu arengukava 2007-2015 järgnevalt: 1. Võtta välja p 5.1 „Olukorra kirjeldus” 6. lause ja sellele järgnev Tallinnas 2006. aastal perearstiteenust osutanud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad loetelu ja moodustada sellest dokumendi lisa nr 1 „2006. aastal perearsti teenust osutanud juriidiliste ja füüsilisest isikust ettevõtjate loetelu”. 2. Võtta välja p 9.2 „Ambulatoorne eriarstiabi” 4. lause ja sellele järgnev 2006. aastal Tallinnas tegutsenud ambulatoorsete eriarstiabiasutuste ja eraarstide loetelu ja moodustada dokumendi lisa nr 2 „ 2006. aastal Tallinnas tegutsenud ambulatoorsete eriarstiabiasutuste ja eraarstide loetelu”. 3. Võtta välja p 11.5 „Olukorra kirjeldus” 6. lause ja sellele järgnev 2006. aastal hambaraviteenust osutanud ettevõtete ja eraarstide loetelu ja moodustada dokumendi lisa nr 3 „2006. aastal hambaraviteenust osutanud ettevõtete ja eraarstide loetelu”. 4. Lisada p 9 „Eriarstiabi” tabel 4 Arstide arv põhikoha järgi 31. detsember 2006 (meditsiinistatistika esialgsed andmed) järgnev lõik: „Rehabilitatsiooniteenust rahastab Sotsiaalkindlustusamet, kes sõlmib võimalike teenuse osutajatega ka lepingud. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekud kodukeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks, tegeletakse puudega inimeste nõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Linna eelarvelistest vahenditest rahastatakse rehabilitatsiooniteenusele suunatu transporditeenust. 2006. aastal teostati erivedudena väljapoole Tallinna 1141 sõitu, linna piires dialüüsile ja taastusravile 438 isikut kokku 3000 korral aasta jooksul. Transporditeenuseks 2007. aastal eraldati 12 500 000 krooni”.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Gennadi Vihman