Tallinna Linnavolikogu Revisjonikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:14Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:12.11.07Juhataja:komisjoni aseesimees Leonid Mihhailov
Koosoleku algus:16:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:16:55  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Epp Alatalu, Paul Alekand, Sergei Bogovski, Robert Kalm, Leonid Mihhailov, Toomas Sepp, Nikolai Stelmach, Larissa ┼ákurat, .
Puudusid: Remo Holsmer, Svetlana Kozlova, Arvo Uukkivi.
Kutsutud:  Terje Moks - Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse peaspetsialist, Marika Plooman - Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse peaspetsialist, Mari Uusneem - Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse peaspetsialist, Leho Rehemäe - Tallinna Linnavolikogu Kantselei kontrollitalituse peaspetsialist, Hilja-Anne Merzin - Tallinna Linnavolikogu Kantselei juhataja, Aili Reiss - Tallinna Kivila Lasteaia juhataja asetäitja, Valve Spiridonov - Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi direktor.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 7      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Botaanikaaias alates 2005. aastast. Linnavolikogu otsuse eelnõu formuleerimine

Lisadokumendid: 
failbotaanikaaed RevkomOtsus8
failbotaanikaaed.Kontrollakt4
failBotaanikaaedEelnou
esitada Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu järgmises sõnastuses:
1. Võtta revisjonikomisjoni akt teadmiseks.
2. Märkida, et oma tegevuses on Tallinna Botaanikaaed jälginud kinnitatud eelarvet ning eelarvelisi vahendeid on kasutatud sihipäraselt.
3. Majandustehingute dokumenteerimisel ja arvete vormistamisel pidada kinni raamatupidamise seaduses kehtestatud nõuetest.
4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Botaanikaaiale.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
2Eelarveliste vahendite kasutamine Tallinna Kunstigümnaasiumis, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumis ja Tallinna Kivila Lasteaias alates 2005. aastast. Revisjonikomisjoni otsuse formuleerimine

Lisadokumendid: 
failKontrollakt
failTLN Kivila Lasteaia seletuskiri
failKunstigümnaasiumi vastus
failVäike-Õismäe Gümnaasiumi seletuskiri
failRevisjonikomisjoni otsus nr 9
esitada Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni otsus järgmises sõnastuses:
1. Võtta revisjonikomisjoni akt teadmiseks.
2. Märkida, et Tallinna Kunstigümnaasiumi, Tallinna Väike-Õismäe Gümnaasiumi ning Tallinna Kivila Lasteaia kontrollimisel eelarveliste vahendite mittesihipärast kasutamist aastatel 2005-2006 ei tuvastatud.
3OE204  Hangete korraldamine ja lepingute täitmine Lasnamäe munitsipaalkoolide õpilaste toitlustamisel aastatel 2004 - 2006. Linnavolikogu otsuse eelnõu formuleerimine

Lisadokumendid: 
faileelnõu projekt
failLinnavolikogu otsuse eelnõu
failopilaste toitlustamise Kontrollakt13
failopilaste toitl Tlv seisukoht.htm
failopilaste toitlustus Haridusameti vastus
failopilaste toitlustamine RevKomOtsusAktile13
esitada Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu järgmises sõnastuses:
1. Võtta teadmiseks, et õpilaste toitlustamise korraldamiseks Lasnamäe munitsipaalkoolides sõlmitud lepingud on valdavalt vastavuses Tallinna Linnavolikogu Il. novembri 2004 määrusega nr 37 "Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra kinnitamine".
2. Märkida, et enamik kontrollitud koole on jätnud tähelepanuta Sotsiaalministri 27. juuni 2002 määruses nr 93 "Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis" antud soovitusi arvestada toitlustamise korraldamisel vanuserühmade erinevat toitainete ja toiduenergia vajadust ning tagada õpilastele nõuetekohase joogivee kättesaadavus.
3. Juhtida Tallinna Linnavalitsuse tähelepanu sellele, et Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2004 määrus nr 99 "Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse osutamiseks äriruumide tasuta kasutamise lepingu vormi ja lepingu tingimuste kinnitamine" ei sisalda sätteid, mis võimaldaks kontrollida toitlustamise organiseerimise kulude katteks ettevõtja kasutada jääva osa suurust, määratud Tallinna Linnavalitsuse 15. jaanuari 1999 määruse nr 2 punktis 2, ja kohustaks koole pidama arvestust tegeliku sööjate arvu üle.
4. Juhtida Tallinna Linnavalitsuse tähelepanu sellele, et vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2004 määruse nr 99 punktile 10.1.6 on ruumide kasutaja kohustus elektri- ja/või veearvesti paigaldamine, kui see kasutatavas ruumis puudub.
5. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusametile.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
4Jooksvad küsimused