Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:18Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:12.11.07Juhataja:komisjoni esimees Margarita Tšernogorova
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:18:00  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Robert Kalm, Kairi Kärner, Elmar Sepp, Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Tiina Kitsing, Eero Kosk, Jaanus Mutli, Urmas Reinsalu, Marju Toom.
Puudusid: Svetlana Kozlova, Hele Põld, Toomas Sepp, Tiit Sinissaar.
Kutsutud:  Kersti Kalvet - Tallinna Linnavolikogu jurist; Leonid Mihhailov - Tallinna Linnavolikogu liige; Andres Vakra - Tallinna Haridusameti osakonna juhataja; Andres Kompus - Tallinna Transpordiameti peaspetsialist; Helena Koorts - Tallinna Maa-ameti jurist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 11      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME349  Alkohoolse joogi jaemüügil hoolsuskohustuse täitmise abinõu rakendaminemitte toetada eelnõu.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Robert Kalm
2ME321  Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord toetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
Muuta eelnõu § 50 ja täiendada eelnõud uue §-ga 51 järgmises sõnastuses: § 50. Linnavolikogu kantselei korraldav ametnik moodustab kontrollimise käigus kogutud dokumentidest või nende ärakirjadest kontrollitoimiku. Kontrollitoimikusse lisatakse kontrolliülesanne ja –küsimustik, kontrollitava asutuse kirjalikud selgitused ja seisukohad, revisjoniakt ja ärakirjad akti põhistavatest olulistest dokumentidest, revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsuse eelnõu(d), asjaosaliste ja linnavalitsuse seisukohad revisjoniaktile ja eelnõudele, revisjonikomisjoni ja linnavolikogu otsus ning muud asjas tähtsust omavad dokumendid. § 51. Asjaajamisaasta jooksul hoitakse lõpetatud kontrollitoimikuid revisjonikomisjoni korraldava ametniku juures ning teisi revisjonikomisjoni asjaajamist puudutavaid dokumente revisjonikomisjoni sekretäri juures. Pärast asjaajamisaasta lõppemist hoitakse lõpetatud kontrollitoimikuid ja muid revisjonikomisjoni dokumente kuni Linnaarhiivi üleandmiseni linnavolikogu kantselei dokumendiosakonnas.

Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Margarita Tšernogorova
3ME353  Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajaletoetada eelnõu esitatud kujul.
4OE356  Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmisekstoetada eelnõu esitatud kujul.
5ME361  Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2005 määruse nr 28 „Tallinna linna omandis olevatele kinnistutele hoonestusõiguse seadmise kord” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Gennadi Vihman