Tallinna Linnavolikogu Õiguskomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:20Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:10.12.07Juhataja:komisjoni esimees Margarita Tšernogorova
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Ester Kägo
Koosoleku lõpp:18:30  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Svetlana Kozlova, Elmar Sepp, Larissa Škurat, Margarita Tšernogorova, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Tiina Kitsing, Eero Kosk, Jaanus Mutli, Hele Põld, Toomas Sepp.
Puudusid: Robert Kalm, Kairi Kärner, Urmas Reinsalu, Tiit Sinissaar, Marju Toom.
Kutsutud:  Tormi Tabor - Tallinna Maa-ameti osakonna juhataja; Ljudmilla Leius - Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti peaspetsialist; Marika Lepikult - Tallinna Linnakantselei personalidirektor; Rein Ilves - Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja; Vello Ervin - Tallinna Ettevõtlusameti osakonna juhataja; Tõnis Veinberg - Tallinna Ettevõtlusameti osakonna juhataja; Mart Repnau - Tallinna Ettevõtlusameti osakonna juhataja; Tiiu Hurt - Tallinna Linnakantselei osakonna juhataja; Talvo Rüütelmaa - Tallinna Transpordiameti jurist; Priit Pärtelpoeg - Tallinna Elamumajandusameti juhataja asetäitja; Ülle Aliorg - Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti jurist.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1ME396  Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kordtoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
1.Täiendada §40 sõnadega" alates 1. jaanuarist 2008". 2. Sõnastada §41 järgmiselt:" Määrus jõustub 17. detsembril 2007"." Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008".
2ME366  Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 58 "Tallinna linnas toetuse eraldamisel eelistatavate spordiehitiste loetelu aastateks 2003-2007 ning Tallinna linna eelarvest spordiehitiste omanikele ja valdajatele toetuse andmise kord” muutminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
Muuta § 3 ja sõnastada see järgmiselt:" Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008".
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Margarita Tšernogorova
3OE390  Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustaminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
Muuta MTÜ Eesti Konverentsibüroo asutamislepingu projekti p 33 ja lisada peale sõna "liikmemaksudele" sõna "ühekordset".
4ME391  Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Svetlana Kozlova
5ME393  Uute töökohtade loomise toetuse taotlemise ja menetlemise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
6ME394  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kordtoetada eelnõu esitatud kujul.
7ME395  Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnadtoetada eelnõu esitatud kujul.
8ME400  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
9ME402  Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
Muuta §4 ja sõnastada see järgmiselt: 1. Määrus jõustub 20. detsembril 2007. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008.a. Käesoleva määruse punkte 8, 10 ja 12 rakendatakse 1. veebruarist 2008.
10ME410  Tallinna Linnavolikogu 30. mai 2002 määrusega nr 34 kinnitatud kolimistoetuse maksmise korra muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
11ME411  Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 11 “Maamaksuvabastuse taotlemise ja menetlemise kord” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
12ME415  Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 määruse nr 70 “Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti põhimäärus” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.