Tallinna Linnavolikogu Haridus- ja kultuurikomisjon
Protokoll [Päevakord] [Pealehele] []
Protokolli number:3Otsustusvõimeline:jah
Koosoleku kuupäev:13.02.08Juhataja:komisjoni esimees Tarmo Lausing
Koosoleku algus:17:00Protokollija:Elfi Nobel
Koosoleku lõpp:18:45  
Koosolekul osalejad:linnavolikogu liikmed Maria Beljatskaja, Vladimir Belõi, Helge Hallika, Katrin Karisma-Krumm, Tarmo Kruusimäe, Kaja Laanmäe, Tarmo Lausing, Marju Länik, Matti Martinson, Lagle Parek, Juri Poljakov, Märt Sults, Gennadi Vihman, teised komisjoni liikmed Kaia Jäppinen, Lauri Leesi, Margit Tamm.
Puudusid: Paul Alekand, Maimu Berg, Sergei Ivanov, Svetlana Kozlova, Toivo Moorast, Tiina Mägi, Linnar Priimägi, Natalia Vaino, Ruslana Veber.
Kutsutud:  Rita Makarova - Tallinna Linnavolikogu Kantselei sotsiaal- ja tervishoiunõunik, Tiia Selberg - Tallinna Linnavolikogu Kantselei jurist, Triinu Seppam - Tallinna Keskraamatukogu teenindusdirektor, Kaie Holm - Tallinna Keskraamatukogu direktor, Kadri Riitsaar - Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna peaspetsialist, Meelis Kond - Tallinna Haridusameti hariduskorralduse teenistuse direktor, Tanel Keres - Tallinna Haridusameti juhataja asetäitja-ökonoomikateenistuse direktor, Urmas Sadam - Tallinna Haridusameti koolivälise töö osakonna peaspetsialist, Anti Sirkel - Tallinna Haridusameti haldusosakonna juhataja, Aleksandr Apolinsky - Erahuvialakool TODES juhatuse liige.
    
failProtokolli tekst   
    
Päevakorra kinnitamine -    poolt: 10      vastu: 0      erapooletuid: 0    
#PäevakorrapunktOtsus
1OE33  Pelguranna Gümnaasiumi ümberkujundamine Pelguranna Põhikooliks toetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
2ME21  Tallinna Keskraamatukogu kasutamise eeskiritoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
1. Muuta linnavolikogu määruse eelnõu § 1 lõike 3 teist lauset ja sõnastada alljärgnevalt: "Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestab linnavalitsus või tema poolt volitatud ametiasutus."
2. Täiendada linnavolikogu määruse eelnõu preambulat viitega KOKS-i § 30 lõikele 4.
3. Muuta linnavolikogu määruse eelnõu § 4 lõike 2 esimest lauset ja sõnastada järgmiselt: "Lugejal, kes ei ole kantud rahvastikuregistrisse ning ei ole maksnud tagatist, on õigus kasutada teavikuid kohapeal."
4. Jätta välja linnavolikogu määruse eelnõu § 6 lõike 4 esimesest lausest sõnad "või tasuma selle hinna kümnekordses suuruses".
5. Lisada linnavolikogu määruse eelnõu § 6 lõikele 5 uus esimene lause alljärgnevas sõnastuses: "Juhul, kui lugeja rikutud või kaotatud teavikut ei asenda, on ta kohustatud tasuma selle hinna kümnekordses suuruses."
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
3OE22  Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutminetoetada eelnõu esitatud kujul.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
4ME25  Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisellõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
5ME29  Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutminetoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
Jätta linnavolikogu otsuse eelnõu §-st 1 välja punktid 1, 2 ja 7.
Kaasettekande linnavolikogu istungil esitab Tarmo Lausing
6ME36  Tallinna munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alusedtoetada eelnõu esitatud kujul.
7I kvartali tööplaani aruteluvõtta 2008 a I kvartali tööplaani järgmised teemad:
1. Tallinnas tegutsevad välismaa kultuuriinstituudid.
2. Tutvumine Tallinna kooli toitlustusega.